Komentari na nacrt Zakona o revizorskom tijelu

Generalni komentari

Pozdravljamo izdvajanje Revizorskog tijela, ovlašćenog za reviziju IPA sredstava, iz organizacione strukture Državne revizorske institucije (DRI). Prethodno rješenje je predstavljalo kršenje ustavnih i zakonskih ograničenja, prije svega zbog konflikta interesa i neophodnosti poštovanja nezavisnosti DRI. Ovim pitanjem smo se bavili u istraživačkom izvještaju “Državna revizija u Crnoj Gori – Prijedlozi za jačanje uticaja”, prvenstveno sa aspekta uticaja koji rješenje ovog pitanja ima za nezavisnost i kapacitete DRI.

Izdvajanje Revizorskog tijela iz okvira DRI znači da će zaposleni iz DRI nastaviti rad u tom tijelu. Iz ovog proizilazi da DRI ostaje bez određenog broja obučenih državnih revizora. Svojevrsni udar na kapacitete DRI je pitanje kojim se ovaj Zakon ne može baviti, ali koristimo priliku da dodatno naglasimo potrebu za uvećanjem budžeta DRI radi nadomještavanja ovih gubitaka.

Želimo da posebno istaknemo značaj pripremnih radnji koje su prethodile sastavljanju ovog prijedloga Zakona, koje su uključile izradu “Analiza i preporuka za zakonsku osnovu, položaj, i organizaciju Revizorskog tijela Crne Gore”. Smatramo da ovakva praksa doprinosi kvalitetu novih zakonskih rješenja, uz preporuku da dobijeni rezultati moraju biti dostupni zainteresovanoj javnosti.

Konkretni prijedlozi:

Član 31 (Godišnje revizorsko mišljenje)

“Godišnje revizorsko mišljenje sačinjava se, za svaku komponentu posebno, prema modelu iz ANEKSA D Okvirnog sporazuma.

Godišnje revizorsko mišljenje je mišljenje o efikasnosti i stabilnosti funkcionisanja sistema upravljanja i kontrole, kao i o usaglašenosti sa zahtjevima utvrđenim Okvirnim sporazumom i regulativom EZ za uspostavljanje i sprovođenje IPA.

Godišnje revizorsko mišljenje dostavlja se Komisiji, Službeniku nadležnom za akreditaciju (CAO) i kopiju Nacionalnom službeniku za ovjeravanje (NAO) do 31. decembra svake godine.”

Stav 3 treba dopuniti tako da glasi:

“Godišnje revizorsko mišljenje dostavlja se Komisiji, Službeniku nadležnom za akreditaciju (CAO) i kopiju Nacionalnom službeniku za ovjeravanje (NAO) do 31. decembra svake godine. Godišnje revizorsko mišljenje se u isto vrijeme dostavlja na uvid Skupštini Crne Gore, odnosno radnom tijelu nadležnom za evropske integracije, kao i radnom tijelu nadležnom za ekonomiju, finansije i budžet.”

Obrazloženje: Smatramo da je potrebno ojačati informisanost Skupštine o tome kako se odvijaju poslovi iz oblasti EU integracija, preko njenih nadležnih tijela. Ovim će se takođe unaprijediti i nadzor nad aktivnostima Vlade u pogledu EU integracija. Kako DRI dostavlja godišnji izvještaj o aktivnostima i obavljenim revizijama Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, smatrmo da je potrebno da poslanici imaju uvid i u kontrolu koju će vršiti Revizorsko tijelo, odnosno eventualne neregularnosti.

Član 33 (Saradnja)

“Revizorsko tijelo, radi realizacije svojih aktivnosti, sarađuje sa državnim organima i institucijama, zemljama članicama Evropske unije i zemljama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji.
Revizorsko tijelo može da vrši zajedničke revizije IPA sa revizorskim tijelima drugih zemalja, sa Evropskom komisijom ili Evropskim revizorskim sudom.”

Smatramo da je, radi veće povezanosti institucija koje imaju slične nadležnosti u oblasti kontrole javnih finanasija, Zakonom potrebno predvidjeti saradnju Revizorskog tijela i Državne revizorske institucije. Posebnim stavom je potrebno predvidjeti da razmjenu informacija i saznanja, kao i redovne konsultacije imeđu Glavnog revizora i Senata DRI, naročito prilikom sastavljanja godišnjih planova revizije. Takođe, smatramo neophodnim definisanje obaveze Revizorskog tijela da obavijesti DRI ukoliko tokom obavljanja svojih nadležnosti dođe u posjed informacija (neregularnosti, nezakonitosti u poslovanju subjekta revizije) koje mogu biti od značaja za rad DRI.

U ovom pogledu je takođe potrebno dopuniti i Član 28 (Godišnji plan revizije), Stav 3 (“Godišnji plan revizije dostavlja se Komisiji i Nacionalnom službeniku za ovjeravanje do 30. septembra tekuće godine”), propisujući obavezu da se Godišnji plan revizije dostavlja i Državnoj revizorskoj instituciji.

Član 34 (Javnost rada)

“Revizorsko tijelo ima svoju internet stranicu na kojoj objavljuje informacije i podatke o radu Revizorskog tijela
Poslovnikom Revizorskog tijela bliže se uređuje način obavještavanja javnosti.”

Prije stava 2 dodati novi koji glasi:

“Godišnji revizorski izvještaji, godišnja revizorska mišljenja i revizorska mišljenja biće dostupna na internet stranici Revizorskog tijela.”

Obrazloženje: Javnost rada je bitan element rada revizorskih institucija, pa samim tim i Revizorskog tijela. Smatramo važnim utvrditi zakonsku obavezu objavljivanja izvještaja i mišljenja koje će ovo tijelo proizvoditi. S obzirom na to da se sredstva za rad ovog tijela obezbjeđuju iz budžeta Crne Gore, vjerujemo da građani imaju pravo da imaju uvid u ovaj aspekt rada Revizorskog tijela.

Dodatak:
Član 14 (Izuzeće revizora)

Revizor ne može vršiti reviziju ako:
1) je prethodno bio u radnom odnosu kod subjekta revizije najmanje pet godina prije vršenja revizije;
2) je učestvovao u vođenju poslovnih knjiga ili izradi godišnjih obračuna i finansijskih izvještaja subjekta revizije najmanje pet godina prije vršenja revizije;
3) je on ili član njegove porodice bračni drug, u vanbračnoj zajednici ili krvni srodnik u pravoj liniji do trećeg stepena srodstva sa rukovodećim licima u subjektu revizije;
4) je on ili član njegove porodice osnivač, akcionar ili suvlasnik u subjektu revizije.
U slučaju iz stava 1 ovog člana, odluku o izuzeću iz revizije donosi glavni revizor.

Smatramo da predloženo rješenje izuzeća revizora predstavlja veliki korak naprijed u predupređivanju konflikta interesa tokom vršenja revizorskih poslova. U skladu sa tim ćemo se zalagati da isti bude uvršten i u izmjene i dopune Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *