Intervju za Dan – Stevo Muk: Antikorupcijske institucije nespremne za izbornu godinu

Pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra In­sti­tu­ta Al­ter­na­ti­va (IA) Ste­vo Muk ka­zao je u raz­go­vo­ru za „Dan” da su an­ti­ko­rup­cij­ske in­sti­tu­ci­je ne­sprem­ne za iz­bor­nu go­di­nu. Uka­zao je da je osni­va­nje Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je obi­lje­ži­lo kr­še­nje za­ko­na.

Pro­te­klu go­di­nu obi­lje­žio je po­če­tak pri­mje­ne no­vog se­ta an­ti­ko­rup­cij­skih za­ko­na i us­po­sta­vlja­nje no­vih in­sti­tu­ci­ja ko­je bi tre­ba­lo da do­pri­ne­su efi­ka­sni­joj bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je. Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo po­če­lo je sa ra­dom u ju­lu pro­šle go­di­ne, a 1. ja­nu­a­ra Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je na­ja­vi­la je da po­čet­kom nje­nog ra­da „po­či­nje no­va eta­pa u sve­u­kup­nim na­po­ri­ma Cr­ne Go­re na pla­nu su­zbi­ja­nja ko­rup­ci­je”.

In­sti­tut Alternativa pom­no pra­ti rad no­vo­u­spo­sta­vlje­ne in­si­tu­ci­je, a u sklo­pu pro­jek­ta „Upra­vlja­nje za rast Cr­ne Go­re: Od nas za­vi­si!”, uz fi­nan­sij­sku po­dr­šku Sa­vje­ta za re­gi­o­nal­nu sa­rad­nju, na­sto­ji da una­pri­je­di pri­mje­nu Raz­voj­ne stra­te­gi­je Ju­go­i­stoč­na Evro­pa 2020 ka­da su u pi­ta­nju do­bro upra­vlja­nje i bor­ba pro­tiv ko­rup­ci­je u Cr­noj Go­ri.

● Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je po­če­la je sa ra­dom 1. ja­nu­a­ra. IA je ne­ko­li­ko pu­ta uka­zi­vao na pro­pu­ste u us­po­sta­vlja­nju ove in­sti­tu­ci­je. Ka­ko mi­sli­te da se oni mo­gu od­ra­zi­ti na njen po­če­tak ra­da?

– Us­po­sta­vlja­nje Agen­ci­je do sa­da je obi­lje­ži­lo oči­gled­no kr­še­nje za­ko­na. Jav­nost je osta­la us­kra­će­na za va­žne in­for­ma­ci­je ko­je su bi­le pre­po­ru­ka i uslov za iz­bor di­rek­to­ra i čla­no­va Sa­vje­ta Agen­ci­je. Bu­džet Agen­ci­je je utvr­đen bez pret­hod­no usvo­je­nog pra­vil­ni­ka o si­ste­ma­ti­za­ci­ji rad­nih mje­sta. Kon­kur­si za no­va rad­na mje­sta ras­pi­sa­ni su kra­jem de­cem­bra, što zna­či da će se po­stu­pak za­po­šlja­va­nja „raz­vu­ći” i na do­bar dio 2016. go­di­ne, a sa­mim tim još ne­ko vri­je­me sa­če­ka­će­mo i na re­zul­ta­te Agen­ci­je. Ka­šnje­nje u is­pu­nja­va­nju for­mal­nih uslo­va za po­če­tak ra­da ove in­sti­tu­ci­je, blo­ki­ra­nje iz­bo­ra dru­gog kan­di­da­ta za Sa­vjet Agen­ci­je iz NVO sek­to­ra, ime­no­va­nje čla­na uz kr­še­nje Za­ko­na o Dr­žav­noj re­vi­zor­skoj in­sti­tu­ci­ji, iz­bor di­rek­to­ra sa ve­za­ma u vr­hu DPS-a, ba­ci­li su sjen­ku na mo­guć­nost ove in­sti­tu­ci­je da se ozbilj­no uhva­ti u ko­štac sa broj­nim iza­zo­vi­ma ko­je ima u nad­le­žno­sti, po­put kon­flik­ta in­te­re­sa, ili kon­tro­le fi­nan­si­ra­nja po­li­tič­kih par­ti­ja i kam­pa­nja i to u iz­bor­noj go­di­ni ko­ja je pred na­ma.

● Us­po­sta­vlja­nje an­ti­ko­rup­cij­skog in­sti­tu­ci­o­nal­nog okvi­ra je­dan je od pri­o­ri­te­ta za Cr­nu Go­ru u okvi­ru pri­mje­ne Raz­voj­ne stra­te­gi­je Ju­go­i­stoč­na Evro­pa 2020. Šta zna­či uspje­šna bor­ba pro­tiv ko­rup­ci­je u kon­tek­stu ove stra­te­gi­je?

– Ju­go­i­stoč­na Evro­pa 2020 je stra­te­ški do­ku­ment ko­ji pru­ža do­bre smjer­ni­ce za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je na Za­pad­nom Bal­ka­nu, na­ro­či­to zbog to­ga što na­gla­ša­va mje­re ko­je, po­red to­ga što za cilj ima­ju ma­nje ko­rup­ci­je, na­sto­je i da una­pri­je­de eko­nom­ski rast, kroz stva­ra­nje pod­sti­caj­nog po­slov­nog am­bi­jen­ta. Sa­mim tim, pri­o­ti­tet na ko­ji ova stra­te­gi­ja sta­vlja na­gla­sak, osim na una­pre­đe­nje an­ti­ko­rup­cij­skog in­sti­tu­ci­o­nal­nog i za­ko­no­dav­nog okvi­ra, je­su i kon­ku­rent­ne i tran­spa­rent­ne jav­ne na­bav­ke. Me­đu­tim, si­stem jav­nih na­bav­ki u Cr­noj Go­ri obi­lu­je pro­ble­mi­ma ko­ji se kre­ću od manj­ka tran­spa­rent­no­sti, sla­be kon­tro­le, do ne­do­stat­ka pre­kr­šaj­ne, po­li­tič­ke i kri­vič­ne od­go­vor­no­sti za uče­sta­le zlo­u­po­tre­be. U re­gi­o­nal­nom kon­tek­tsu, na­rav­no, neo­p­hod­na je i re­gi­o­nal­na sa­rad­nja. Ka­ko je ne­dav­no is­tak­nu­to na kon­fe­ren­ci­ji ko­ju smo or­ga­ni­z­o­va­li uz po­dr­šku Sa­vje­ta za re­gi­o­nal­nu sa­rad­nju, gra­ni­ce ne tre­ba da pred­sta­vlja­ju ba­ri­je­re za pro­ce­su­i­ra­nje kon­flik­ta in­te­re­sa jav­nih zva­nič­ni­ka, ali ni za pro­ce­su­i­ra­nje dru­gih zlo­u­po­tre­ba i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la.

● Pre­ma re­zul­ta­ti­ma Bal­kan ba­ro­me­tra, is­tra­ži­va­nja ko­je je ura­đe­no pod okri­ljem Sa­vje­ta za re­gi­o­nal­nu sa­rad­nju po­lo­vi­nom pro­šle go­di­ne, 65 od­sto is­pi­ta­nih gra­đa­na sma­tra da bor­ba pro­tiv ko­rup­ci­je u Cr­noj Go­ri ni­je do­volj­no efi­ka­sna. Šta sma­tra­te da bi in­sti­tu­ci­je si­ste­ma tre­ba­lo da ura­de da bi ova bor­ba bi­la efi­ka­sni­ja?

– Za du­go oče­ki­va­ne re­zul­ta­te u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je po­treb­no je ne sa­mo osna­ži­va­nje an­ti­ko­rup­cij­skog in­sti­tu­ci­o­nal­nog okvi­ra, već i pro­ak­tiv­nost in­sti­tu­ci­ja na svim ni­vo­i­ma. U tom smi­slu, iz­u­zet­no je va­žna sa­rad­nja iz­me­đu po­li­ci­je, tu­ži­la­štva, no­vo­u­spo­sta­vlje­ne Agen­ci­je, Dr­žav­ne re­vi­zor­ske in­sti­tu­ci­je i dru­gih. Kao što ste upo­zna­ti, mi i da­lje iš­če­ku­je­mo iz­bor še­fa spe­ci­jal­nog po­li­cij­skog odje­lje­nja od ko­jeg se oče­ku­je da una­pri­je­di ovu sa­rad­nju. Umre­ža­va­nje, po­vje­re­nje i pra­vo­vre­me­na raz­mje­na in­fo­r­ma­ci­ja iz­me­đu ovih in­sti­tu­ci­ja ključ su za obez­bje­đi­va­nje mjer­lji­vih re­zul­ta­ta, i ta­ko­đe ne­što što se po­ten­ci­ra na re­gi­o­nal­nom ni­vou kroz stra­te­gi­ju Ju­go­i­stoč­na Evro­pa 2020.

Zlo­u­po­tre­be i mal­ver­za­ci­je

Kon­ku­rent­ne i tran­spa­rent­ne jav­ne na­bav­ke, pre­ma Raz­voj­noj stra­te­gi­ji Ju­go­i­stoč­na Evro­pa 2020, je­dan su od ključ­nih pri­o­ri­te­ta za stva­ra­nje pod­sti­caj­nog po­slov­nog am­bi­jen­ta. Me­đu­tim, pre­ma is­tra­ži­va­nju ko­je je spro­ve­de­no za po­tre­be In­sti­tu­ta Al­ter­na­ti­va, pre­ko 60 od­sto gra­đa­na sma­tra da su če­ste zlo­u­po­tre­be i mal­ver­za­ci­je pri­li­kom spro­vo­đe­nja jav­nih na­bav­ki u Cr­noj Go­ri.

Intervju originalno objavljen u dnevnom listu “Dan”

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *