IA na regionalnom forumu ”Rodna ravnopravnost u procesu pristupanja EU”

Neophodno je dalje unapređenje kapaciteta korisnika IPA sredstava, odnosno javne administracije, za apsorpciju sredstava, integrisanje rodne perspektive u dizajn projekata i konsultovanje nevladinih organizacija u tom procesu, kazala je Nikoleta Pavićević iz Instituta alternativa

Regionalni forum ”Rodna ravnopravnost u procesu pristupanja EU” organizovan je od strane NVO Reactor – Research in Action u Skoplju, 12. septembra 2023. godine. Cilj panela na kojem je učestvovala istraživačica javnih politika u Institutu alternativa, Nikoleta Pavićević, bila je diskusija o relevantnosti rodno odgovornih nacionalnih politika za pristupanje EU, kao i razmjena dobrih praksi unapređenja rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja.

Tokom panela, Nikoleta je predstavila ključne nalaze i preporuke koje su proizašle iz analize IA IPA III akcionih dokumenata, kao i analize kapaciteta administracije da integriše rodnu perspektivu i iskoristi sredstva za osnaživanje žena i djevojčica u Crnoj Gori. ”Analiza je pokazala relativno spor tempo pripreme i sprovođenja projekata od strane naše administracije kada je riječ o IPA III sredstvima. Da ilustrujem, od 16 planiranih projekata za 2021. i 2022. godinu, samo pet predloga je pripremljeno i dostavljeno Evropskoj komisiji”, ukazala je Nikoleta.

Rodna analiza nije pravilno integrisana u ciljeve projekata, aktivnosti, indikatore, monitoring i evaluaciju, te da projekti neće doprinijeti osnaživanju žena i djevojčica, kako je predviđeno Akcionim planom za rodnu ravnopravnost EU (GAP III). Pavićević je dodala da nedostaju i podaci o konsultacijama sa nevladinim organizacijama i ekspertima za orodnjavanje javnih politika, kao i značajan nedostatak rodno raščlanjenih podataka. Tako na primjer, postoje IPA projekti u oblasti poljoprivrede u kojima se navodi koliko je poljoprivrednih gazdinstava, ali nema podataka o broju žena vlasnica ovih gazdinstava, niti se projektom predviđa podrška njima.

Pavićević, koja je koordinirala projektom ”Rana integracija za rodnu ravnopravnost” je kazala da je u okviru projekta IA održao obuku o integrisanju rodne perspektive u IPA programiranje, te da je to prva obuka u Crnoj Gori u toj oblasti. ”Obuka je organizovana kako bismo podigli svijest nadležnima za IPA programiranje u ministarstvima o važnosti javnih politika koje su efikasnije i bolje usmjerene ka svim kategorijama društva, ali i upozorili da će to postati uslov – s obzirom da je Akcionim planom za rodnu ravnopravnost (GAP III) predviđeno da 85% spoljne podrške EU mora imati integrisanu rodnu perspektivu.”

Na panelu je zaključeno da je neophodna dalje izgradnja kapaciteta administracije za apsorpciju sredstava, kao i za sprovođenje rodne analize, te za uključivanje rodne perspektive u ciljeve, aktivnosti, indikatore. Dodatno, potrebno je veće uključivanje nevladinih organzacija u proces pripreme akcionih dokumenata kako bi se njihov glas čuo, kao i da je neophodna stroža kontrola od strane EU da bi se obezbijedilo da ovi projekti zaista doprinose rodnoj ravnopravnosti.

Osim naše Nikolete, na panelu su govorili/le Mladenka Tešić, programska menadžerka za ljudska prava i demokratizaciju (Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori), Saša Lesković, ekspertski savjetnik (Agencija za rodnu ravnopravnost Bosne i Hercegovine), Ajša Adrović Beslagić (Delegacija EU u Bosni i Hercegovini), Gordana Stefkovska, projektna menadžerka (UN Women Sjeverna Makedonija), Ines Lejskaj, izvršna direktorica (AWEN).

Forum je organizovan od strane EQUAPRO koalicije, u okviru projekta ”Unapređenje rodne ravnopravnosti u procesu pristupanja EU” čiji je cilj unapređenje regionalne saradnje između organizacija civilnog društva koje rade na zagovaranju i monitoringu uvođenja rodne ravnopravnosti u proces pristupanja EU. Projekat sufinansiraju EU i Švedska, a sprovode ga šest partnerskih organizacija: Reactor – Research in Action – Sjeverna Makedonija, Centar za ženska prava (Crna Gora), ”Prava za sve” – BiH, AWEN – Albania, Mreža žena Kosova.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *