DRI i krivične prijave

Na sastanku državnih revizora i civilnog društva koji smo održali prošle nedjelje, jedno od ključnih pitanja o kom se raspravljalo je da li Državna revizorska institucija (DRI) treba da podnosi krivične prijave i zašto se u dosadašnjem radu to nije dešavalo.

Izvještaji DRI svjedoče o brojnim nepravilnostima i nezakonitostima u oblasti upravljanja javnim sredstvima i imovinom. Nakon skoro jedanaest godina rada DRI i preko 120 izvještaja o reviziji, vrijeme da se uporni “prestupnici” kazne. Prema našim saznanjima, u dosadašnjem radu, DRI nije podnosila krivične prijave, nije pokretala postupak za naknadu štete, niti je obavještavala Državnog tužioca o nanošenju štete državnoj imovini.

Odgovornost je na DRI, ali i drugima

Kritika na račun DRI zbog nepodnošenja krivičnih prijava je na mjestu – ali ništa manji dio odgovornosti je na tužilastvu i policiji, a i ostalim akterima. Zakonik o krivičnom postupku obavezuje sve državne organe (kao i organa lokalne samouprave, javnih preduzeća i ustanova) da prijave krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti, o kojima su obaviješteni ili za koja saznaju na drugi način.

Izvještaji DRI treba da ovim brojnim akterima služe kao indikator, polazna osnova za sopstvene provjere i pokretanje eventualnih krivičnih prijava i drugih radnji. Ako svu priču svedemo na to da krivimo DRI, oslobađamo od odgovornosti sve one koji bi takođe trebalo da obavljaju svoj posao.

Tužilaštvo bi za početak, moralo da obavijesti i DRI i javnost ša je urađeno u svim slučajevima u kojima je DRI dostavila dokumentaciju u vezi neke problematične revizije ili negativnog nalaza.

Kapaciteti za krivične prijave

Već godinama se iz DRI ističe da imaju nedovoljne kapacitete u pogledu pravničkog kadra sa iskustvom u krivičnom pravu. Ovo se mora već jednom riješiti ili makar početi sa rješavanjem tako što će se povećati budžet DRI, zaposliti novi ljudi ili obučiti postojeći.

Čekajući prve prekršajne postupke za Zakon o budžetu…

Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti koji je usvojen prošle godine je uveo prekršajne odredbe za njegovo kršenje. Ovu promjenu smo zagovarali još od 2010. godine, kada smo upozorili da od svih zemalja u regionu, jedino Crna Gora nema sankcije u sistemskom zakonu o budžetu.

Za DRI je ovo značajno, jer će se prilikom revizije Završnog računa budžeta sada moći podnositi prekršajne prijave kada se uoči kršenje Zakona o budžetu. Tako da iščekujemo da se ovdje konačno počne sa kažnjavanjem i utvrđivanjem odgovornosti.

Gdje su kazne za nedostavljanje dokumentacije

Iako su krivične prijave javnosti, medijima, NVO, uvijek najinteresantnije, ima i drugih oblika za utvrđivanje odgovornosti, za djela koja nemaju karakter krivičnog djela, ali njihove počinioce treba sankcionisati. Treba pomenuti da do sada nije bilo ni prekršajnih prijava.

U slučaju revizije državnih garancija (2013), DRI u izvještaju navodi da subjekti revizije (Ministarstvo finansija i Ministarstvo ekonomije) nisu dostavili državnim revizorima na uvid sva tražena dokumenta. Ovo je prošlo bez sankcije, iako Zakon o DRI imperativno određuje da se revizorima mora dostaviti sva tražena dokumentacija i propisuje kazne za subjekte koji to ne učine.

Marko Sošić
Istraživač javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *