Zakon o Skupštini za jasnu podjelu vlasti i bolje polaganje računa

Odnos parlamenta i ostalih grana vlasti, učešće civilnog društva i uloga opozicije u parlamentarnom nadzoru, kao i rodno afirmativne politike su neka od pitanja koja bi mogla biti uključena u rad na najavljenom Zakonu o Skupštini.

To su neki od zaključaka konferencije “Ka boljem parlamentarnom nadzoru: Šta Zakon o Skupštini može”, koju je Institut alternativa organizovao u saradnji sa Skupštinom Crne Gore, uz podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED).

Aleksa Bečić, predsjednik Skupštine Crne Gore je tokom uvodnih razmatranja na konferenciji podsjetio da pitanje donošenja posebnog zakona o parlamentu godinama lebdi u vazduhu.

„Sistemsko uređenje i normativno oblikovanje parlamentarizma, te jasno definisanje odnosa zakonodavne sa drugim granama vlasti, nešto je čemu, siguran sam, svi dobronamjerni činioci političkog i ukupnog društvenog života snažno streme“, kazao je on.

„Iskazujući čvrsto uvjerenje da će prioritet ovog saziva biti jačanje kontrolne i nadzorne uloge Skupštine, očekujem od svih poslanica i poslanika da će dati doprinos stvaranju normativnih pretpostavki i njihovom kasnijem korišćenju u cilju osnaživanja nadzora nad izvršnom vlašću. Uostalom, definitivno postoji prostor za dalje unapređenje i regulisanje kontrolnih mehanizama, a prvi teren na kome se može to riješiti je Zakon o Skupštini“, dodao je Bečić.

Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa, ukazao je na neke preporuke, proistekle iz našeg višegodišnjeg rada, koje bi mogle da budu razmotrene prilikom izrade zakona.

Istakao je potrebu da se Zakonom preciznije definišu i razgraniče nadležnosti između grana vlasti i normativno uredi politički sistem i obezbijedi pravna sigurnost.

„Takođe se može unaprijediti obaveza izvještavanja o zaključcima Skupštine, ali i urediti izvještavanje o realizaciji obaveza u okviru procesa pregovora sa Evropskom unijom. Za bolji parlamentarni nadzor treba propisati i sankcije za rukovodioce državnih organa koji ne dostavljaju informacije Skupštini u predviđenim rokovima. To su samo neke od preporuka koje su proizašle iz našeg višegodišnjeg praćenja rada parlamenta“, kazao je Muk. Naglasio je da će IA nastaviti posao u ovoj oblasti, između ostalog i u okviru projekta “Parlamentarni nadzor za bolje upravljanje”, uz podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED).

Tanja Dramac Jiries, koordinatorka programa za Zapadni Balkan NED-a, kazala je da parlament treba da bude više od pukog instrumenta za legalizaciju Vladinih odluka, kao i da mora u potpunosti iskoristiti svoju ulogu u kontroli funkcionisanja Vlade, a u ime građana koji su izabrali predstavnike u tom tijelu.

„U svim izvještajima o napretku zemalja koje teže biti članice EU, Evropska komisija redovno ističe potrebu za daljim jačanjem kontrolne funkcije parlamenta. Jedan od ciljeva ovog projekta je doprinos stvaranju nove organizacione kulture parlamenta“, kazala je koordinatorka NED-a za Zapadni Balkan.

Na panelu nakon uvodnih razmatranja, iskustva Srbije i Slovenije u regulisanju rada parlamenta podijelile su Tara Tepavac, spoljna saradnica za parlamentarna istraživanja, CRTA (Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost) i Uršula Zore Tavčar, generalna sekretarka Državnog zbora Republike Slovenije.

Srbija ima Zakon o Narodnoj Skupštini od 2010. godine, podsjetila je Tepavac, dodajući da je on, između ostalog, normirao jednu ranije uspostavljenu praksu javnih slušanja.

Ona je istakla da se finansijska autonomija parlamenta na adekvatan način može urediti samo posebnim zakonom. Međutim, napomenula je i da je praksa pokazala da neke stvari koje su definisane Poslovnikom bi trebalo da budu regulisane Zakonom.

“Iako je Zakon uredio i rad odbora, težište sa plenarnog rada nije uspjelo da se prenese na odbore i da se time odborima da veća uloga”, dodala je Tepavac.

Zore Tavčar je kazala da je Slovenija usvojila zakon o parlamentu krajem 2019. godine, sa ciljem da unaprijedi finansijsku, administrativnu i bezbjednosnu autonomiju ove grane vlasti.

Ipak, ključni aspekti parlamentarnog nadzora regulisani su poslovnikom, i kontrolni mehanizmi se koriste učestalo. Trenutno je u toj zemlji aktivno šest komisija koje sprovode parlamentarne istrage, a dvije od njih za predmet imaju mjere i potrošnju za suzbijanje koronavirusa.

“Jedna sjednica parlamenta na proljeće je rezervisana za diskusiju izvještaja Ombudsmana. Taj izvještaj se šalje Vladi koja kasnije dostavlja mišljenje. Ministri, na čiji domen rada se izvještaj odnosi, moraju biti prisutni prilikom diskusije o izvještaju Ombudsmana na plenarnoj sjednici. Očekuje se da oni dostave dodatne informacije i rješenja na pitanja koja potencira izvještaj”, objasnila je Zore Tavčar.

Aleksandar Damjanović, bivši poslanik u Skupštini Crne Gore i predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, smatra da treba ukrstiti rad na izradi Zakona o Skupštini i rad na izradi Poslovnika: “Ustavni okvir koji definiše ustavne nadležnosti Skupštine jeste takav da ga jedan Poslovnik, ma koliko glomazan bio, a ovaj naš jeste, ne može razraditi. Neophodno je da se ustavne nadležnosti parlamenta definišu zakonom, jer zakon već definiše niz drugih institucija poput Ombudsmana, Predsjednika, Centralne Banke, Državne revizorske institucije”.

On je podsjetio da je institut parlamentarne istrage korišćen i u Crnoj Gori, ali da, kada je anketni odbor usvojio izvještaj o privatizaciji Duvanskog kombinata, u međuvremenu parlamentarna većina nije htjela da se izjasni o tom izvještaju na plenarnoj sjednici.

“To su nedostaci u odnosu na nešto što nije definisano Zakonom”, podsjetio je Damjanović.

Ana Novaković Đurović, izvršna direktorica Centra za razvoj nevladinih organizacija, pojasnila je da je nedovoljno definisana procedura pripreme zakona nakon što se predlozi utvrde od strane Vlade. Iako Poslovnik Skupštine omogućava učešće zainteresovane javnosti, procedure nisu normirane u dovoljnoj mjeri i praksa konsultovanja javnosti je neujednačena i u najvećoj mjeri zavisi od ličnih relacija predstavnika odbora i nevladinih organizacija. Najviše predstavnika/-ca NVO učestvuje u radu Odbora za ljudska prava i slobode.

Ona smatra da bi se učešće nevladinih organizacija moglo normirati na sličan način kao što je to urađeno na nivou Vlade. CRNVO je zbog toga predložio amandmane na Poslovnik Skupštine. Na drugoj strani, ona smatra i da treba urediti neke osnovne stvari, poput objavljivanja zapisnika sa sjednica odbora, budući da se oni često ne objavljuju.

Momo Koprivica, poslanik i šef radne grupe za izradu izmjena Poslovnika Skupštine Crne Gore, kazao je da postoji potreba da se nađe pravi normativni iskaz rješenja boljeg regulisanja odnosa Vlade i Parlamenta. Tekući rad na izmjenama Poslovnika, pojasnio je on, fokusira se na određene goruće stvari u pogledu saslušanja i zakonodavne procedure: “Dogovor je bio da se nakon toga formira radna grupa, koja će se baviti ambicioznijim ciljevima i zahtjevima, radom i na Poslovniku i na Zakonu o Skupštini”.

Koprivica je naglasio je da je problem što se Poslovnikom ne može uvesti efikasan i djelotvoran sankcioni mehanizam ukoliko organi ne dostave tražene informacije, ali se to može urediti Zakonom. “To je Član 50 Poslovnika, koji predviđa obavezu poslanika da zahtijeva objašnjenja, obrazloženja i informacije, od šireg kruga funkcionera i organa uprave.”

Marta Šćepanović, poslanica, naglasila je da ne samo da se zakonom treba ići u bolje definisanje nadzorne uloge i veće transparentnosti, već i prava i dužnosti poslanika. Saglasna je da treba regulisati bolje i pitanje odnosa sa drugim granama vlasti. Ona smatra i da status skupštinskih službenika treba regulisati posebnim zakonom, jer svi važeći zakoni prave izuzetak u odnosu na njih.

Učesnici su napomenuli i da je neophodno unaprijediti status poslanika i poslanica, naročito u smislu stručne podrške njihovom radu, bez koje parlamentarni nadzor ne može biti u dovoljnoj mjeri efikasan, ali i u pogledu imuniteta. Iz Centra za ženska prava je ukazano i na potrebu da se zakonom definiše ravnomjernija zastupljenost žena u strukturama u okviru Skupštine, ali i da se unaprijedi uloga parlamenta u integrisanju rodne komponente u javne politike, naročito zakone koje donosi.

Tokom diskusije je ukazano i da bi parlamentu trebalo vratiti ulogu autentičnog tumačenja zakona. Napomenuto je i da bi trebalo propisima predvidjeti kao pravilo da određenim radnim tijelima, kao što su odbori za bezbjednost i odbranu ili ekonomiju finansije ui budžet, predsjedavaju predstavnici opozicije, ali i omogućiti bolju prohodnost opozicionih predloga prilikom definisanja dnevnog reda.

Konferencija je oganizovana u okviru projekta ”Parlamentarni nadzor za bolje upravljanje”, uz finansijsku podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED – National Endowment for Democracy).

Sloboda izražavanja na internetu: Zajednički izazov za Crnu Goru i EU

U četvrtak, 17. decembra 2020. godine organizujemo panel diskusiju “Sloboda izražavanja na internetu: Zajednički izazov za Crnu Goru i EU”, sa početkom u 11h.

Društvene mreže su značajno povećale mogućnosti za slobodu izražavanja, ali su takođe donijele i nove izazove poput stvaranja prostora za širenje govora mržnje i dezinformacija. Kreiranje i sprovođenje odgovarajućih politika za rješavanje ovih izazova postala je tema od transnacionalnog značaja.

Cilj ovog događaja je da, prije svega, predstavimo stavove mladih po pitanju dobrih i loših strana interneta i društvenih mreža, potencijalnih rješenja za regulaciju slobode izražavanja na internetu, kao i u čijoj nadleženosti ta regulacija treba da bude.

Panel diskusija će biti fokusirana na to da li je i kako ovo pitanje regulisano kod nas, kakve smo to do sada primjere imali u praksi, kao i na koji način možemo uticati na mlade da pametno koriste društvene mreže.

Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, panel diskusija će biti održana u online formi, putem Zoom platfome.

Za panel diskusiju se možete registrovati putem ovog linka.  

Nakon registracije, na Vaš mejl će stići potrebni podaci za priključivanje panelu.

Panel diskusiju će otvoriti Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa.

U prvom dijelu događaja predstavićemo zaključke sa konsultativnog sastanka sa mladima “Mladi online“.

Tokom drugog dijela panel diskusije govoriće:

  • Siniša Gaziovoda, advokat i ekspert za ljudska prava,
  • Marija Vesković, Akcija za ljudska prava,
  • Olivera Nikolić, Institut za medije Crne Gore.

Moderatorka diskusije biće Dragana Jaćimović, Institut alternativa.

Nacrt agende možete preuzeti ovdje.

Panel diskusiju organizujemo u okviru projekta “Izgradimo budućnost zajedno: EU i Zapadni Balkan iz perspektive mladih”, koji sprovodimo sa ostalim partnerima iz TEN mreže, i zajedno sa Institutom za međunarodne odnose iz Rima, Bronsilav Geremek fondacijom iz Varšave i Centrom za evropske politike (EPC) iz Brisela. Projekat finansira Evropska unija kroz program Evropa za građane i građanke.

Ka upravi po zaslugama, a ne po mjeri partija

Nakon konstituisanja nove Vlade i skupštinskog saziva, od poslanika nove vladajuće većine kao prva zakonodavna aktivnost stigao je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Preuzmite analizu
Preuzmite analizu

Imajući u vidu predložene odredbe, širi kontekst ali i aktuelno stanje u javnoj upravi, cilj nam je da pružimo kritički osvrt na zapošljavanje na pozicijama rukovodnog kadra u administraciji, ali i na predložene izmjene od strane nove parlamentarne većine. Takođe, cilj nam je da ukažemo i na druge pravce depolitizacije i profesionalizacije rukovodnih pozicija, koje do sada nisu bile obuhvaćene incijativama ni stare ni nove vlasti.

Potreba za demontažom partijskog zapošljavanja prethodne vlasti – Demokratske partije socijalista (DPS) i koalicionih partnera, je nešto što je u javnosti često isticano kao prioritet nakon izbora 30. avgusta 2020. godine. Činjenica je da su građani prema istraživanjima rađenim za potrebe Instituta alternativa smatrali da su političke i lične veze lakši put do “državnog posla” od obrazovanja i stručnosti. Tome je doprinijela i afera “Snimak” koja je 2013. godine objelodanila mehanizme partijskog zapošljavanja, kao jedne od glavnih poluga tadašnje vlasti. Na drugoj strani, u javnosti je bilo mnogo spekulacija o tome da li određene partije nove parlamentarne većine zahtijevaju tzv. pozicije po dubini, pri čemu nije precizirano koju “dubinu” i koje to pozicije tačno podrazumijeva.

Preuzmite našu analizu

 

Blog: Odnosi EU – Zapadni Balkan: Kako izaći iz ćorsokaka?

Think-tank organizacije iz regiona okupljene u TEN mreži imaju šta da kažu o tome kako se mogu unaprijediti instrumenti Evropske unije čiji je cilj da šest država Zapadnog Balkana, na kraju procesa unutrašnje transformacije, postanu punopravne članice Unije. Nova analiza ove mreže Slamanje ćorsokaka: korišćenje novih mogućnosti za jačanje odnosa između EU i ZB bavi se lepezom instrumenata koje EU ima u svojim rukama kako bi pomogla da Jugoistočna Evropa usvoji evropske standarde i promijeni način upravljanja.

Zainteresovanost EU institucija da rade na razvoju ovih instrumenata je dobra vijest, koju, međutim, ne može da zamagli nepovjerenje stvoreno nizom problematičnih odluka u vezi sa regionom. Dok sa jedne strane imamo proliferaciju novih mehanizama, sa druge strane, nastavljen je niz nepovoljnih godina za politiku proširenja, koje ozbiljno ugrožavaju kredibilitet EU i motivaciju regiona da sprovede bolne reforme. Naime, države-članice svojim konkretnim potezima i izjavama uporno rastjeruju nade da će raspoloženja za proširenje biti u narednom periodu.

Prošla godina, završena je nepravednom viješću da pristupni pregovori o članstvu u EU sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom nisu bili otvoreni, što je bilo praćenom oštrim reakcijama i u regionu i u samoj EU. Ova godina takođe završava hipokrizijom i naše susjedne zemlje nisu dobile pregovarački okvir i i to iz najpogrešnijih mogućih razloga, o čemu je pisano već dosta. Stavimo ove vijesti u pravilan kontekst – Crna Gora je otpočela pregovore još daleke 2012. godine, bez većih problema. Otpočinjanje pregovora samo po sebi ne predstavlja nikakvu garanciju da će pregovori ikada biti završeni i da će država postati članica EU. Naprotiv, osam godina kasnije, Crna Gora je tek na pola puta. Zašto se onda od jednog tehnokratskog koraka, koji je tek prvi korak na putu čiji se kraj ne vidi, pravi tolika fama?

U slučaju naših susjeda, proces je grubo zloupotrebljen za pitanja koja ne pripadaju prirodi pregovora i time je pokazano je ono što smo već znali: države-članice EU suštinski ne podržavaju politiku proširenja. 2019. godine skeptične su bile Francuska i Nizozemska, 2020. je to Bugarska, ali je poznato da je najmanje još tri-četiri države-članice koje generalno ne vjeruju u transformaciju Balkana niti da EU može uspješno da funkcioniše sa novim članicama.

Ova situacija je pokazala da čak i kada aspiranti za članstvo u EU ispune svoje zadatke, države-članice mogu ad hoc „izmišljati“ nove, neosnovane kriterijume i time minirati napredak. S tim u vezi, zadatak nove crnogorske diplomatije je da proaktivnim odnosom bilateralno odgovori na sve rezerve u vezi sa proširenjem koje imaju upravo države-članice, jer će, u slučaju da CG bude završavala svoje obaveze, u Evropskoj komisiji i Evropskom parlamentu imati „prijatelja proširenja“.

Posebno je poražavajuće što se nova blokada SM i Albanije desila tokom njemačkog predsjedavanja Savjetom EU i iskrenih pokušaja Njemačke da pomogne da se to ne desi. To možda i najbolje govori o tome koliko će put pred regionom biti trnovit. Istovremeno, Bosna i Hercegovina i Kosovo su u još depresivnijoj situaciji i bez jasne EU perspektive, dok Crna Gora i Srbija, iako formalno u procesu, do sada su i same koristile nezainteresovanost EU da simuliraju sprovođenje ključnih reformi.

U međuvremenu, za razliku od država-članica koje sabotiraju proširenje sada već u kontinutitetu, briselske institucije (EK i EP) istinski rade na podsticanju regiona da ostane na EU putu, razvijaju nove i unaprijeđuju stare mehanizme za animiranje regiona, kao što su nova metodologija, ekonomski i investicioni plan, zajedničko regionalno tržište, Berlinski proces, itd. Svi navedeni instrumenti su dragocjeni za unutrašnje reforme naših zemalja, ali je pitanje da li će biti dovoljno djelotvorni bez vjerodostojnog političkog angažmana EU u odnosu na region. U već kompleksnu situaciju, treba dodati i da će jaz između EU i regiona biti dodatno produbljen kovid krizom i da će sprovođenje reformskih projekata biti usložnjeno teškom ekonomskom i socijalnom situacijom.

U analizi koju potpisuje šest organizacija civilnog društva se navodi da je za unaprijeđenje pregovora, potrebno je da EU proširi obim i ciljeve bilateralnih Međuvladinih konferencija između EU i države-kandidata. Do sada je državu predstavljala samo izvršna vlast a pregovori djelovali kao ekskluzivan, polu-privatan razgovor između Evropske komisije i Vlade. Naš prijedlog je da na Konferenciji učestvuju i predstavnici drugih grana vlasti, civilnog društva i biznis zajednice, budući da je mantra procesa proširenja da cijelo društvo ulazi u EU. Ovakva inkluzivnost šireg društva može da ojača reforme i doprinese većoj transparentnosti i odgovornosti svih aktera.

Nova metodologija najavila je kreiranje posebnih Mapa u vezi sa funkcionisanjem demokratskih institucija i reformom javne uprave, pored postojećih koje se odnose na vladavinu prava. Ono što nas dosadašnje iskustvo uči je da je priprema ovih dokumenata treba da bude transparentna i participativna, tj. da uključi sve zainteresovane strane i pruži im priliku da ukažu na probleme iz prakse i specifičnosti država regiona. Mjerila su do sada bila oktroisana i samo objavljena zemlji aspirantu, a takođe nisu bila dovoljno jasna, konkretna, predvidljiva. S tim u vezi, državama treba da bude očigledno šta će biti nagrada a šta kazna („štap“ i „šargarepa“) u slučaju odstupanja od plana. Jasnoća očekivanja bi pomogla i da javnost vrši dodatni pritisak na vlasti da ispuni zadatke.

Kada je u pitanju Ekonomski i investicioni plan, veoma je važno da njegovo sprovođenje kreira benefite za građane i građanke a ne političke elite. Cilj EiP je da da „ljudsko lice“ procesu integracija i da demonstrira da proces obezbjeđuje konkretne a ne apstraktne koristi za društvo. Međutim, finansijska pomoć EU prema regionu treba da bude uslovljena napretkom u uspostavljanju vladavine prava, jer u protivnom neće imati očekivane efekte za razvoj cijelog društva. Treba razmisliti i o uključivanju kancelarije Evropskog javnog tužioca u kontrolu trošenja EU sredstava, kao i kreiranje specijalnih EU revizija, posebno imajući u vidu problem rasprostranjene korupcije u regionu.

Konačno, preporuka TEN mreže je da ZB bude uključen u predstojeću Konferenciju o budućnosti Evrope. Omogućivši prisustvo za istim stolom, iako samo u konsultativnoj ulozi, EU bi poslala ZB simboličku poruku da je perspektiva proširenja stvarna i da ZB mora da bude dio EU.

Institut alternativa i TEN mreža (CEP Beograd, EPI Skoplje, IDM Tirana, FPI Sarajevo, GLPS Priština, IA Podgorica) https://www.thinkforeurope.org

Autorka teksta: Dina Bajramspahić, istraživačica javnih politika u Institutu alternativa

Analiza u cjelini je trenutno dostupna na engleskom: ”Breaking the impasse: Exploiting new opportunities to strengthen EU-Western Balkans relations”.

IA i HRA: Dopuniti naredbu o zabrani javnih okupljanja

Akcija za ljudska prava (HRA) i Institut alternativa (IA) su zatražile od nove ministarke zdravlja, gospođe Jelene Borovinić Bojović da hitno dopuni naredbu kojom je zabranila okupljanja na javnom mjestu, tako da građanima omogući pravo na okupljanje u cilju protesta, na način koji ne remeti javno zdravlje, u skladu s međunarodnim standardima ljudskih prava.

Isto pismo je prije deset dana upućeno prethodnom ministru zdravlja Kenanu Hrapoviću, koji je tada predsjedavao Nacionalnim koordinacionim tijelom (NKT), a koji na njega nije odgovorio.

Imajući u vidu da je ministarka novim mjerama omogućila građanima da prisustvuju vjerskim obredima u zatvorenom prostoru, uz znatnu distancu i nošenje maski, smatramo da nema razloga da ne omogući okupljanje i na otvorenom prostoru, ograničenom broju ljudi, a po istim pravilima.

Podsjećamo da je policija nedavno upozorila aktiviste Sačuvajmo rijeke Crne Gore i mještane sela Rečine i Bare Kraljske, koji su protestovali zbog izgradnje malih hidroelektrana, da protesti krše tada uvedenu zabranu javnog okupljanja na otvorenom i da zato mogu biti uhapšeni. Njih 15 se okupljalo na otvorenom prostoru, s maskama, i uz poštovanje distance.

Ove godine je Ustavni sud Njemačke, odlučujući o zabrani protestnog okupljanja u gradu Gisenu odlučio da se i za vrijeme epidemije mora omogućiti pravo na protest ograničenom broju ljudi, koji nose maske i drže distancu.

S druge strane, Ustavni sud Crne Gore nije odlučio o inicijativi za ocjenu ustavnosti zabrane političkih okupljanja na javnom mjestu, koju su HRA i IA podnijele 29. juna ove godine.

Pored zabrane okupljanja na javnim mjestima u zatvorenim objektima i na otvorenom, zabranjeno je i okupljanje u objektima stanovanja licima koja nisu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva s izuzetkom za osobe koje njeguju one koji zbog bolesti, stanja ili posledica povrede ne mogu samostalno da obavljaju svakodnevne aktivnosti. Dozvoljeno je obavljanje sahrana u krugu do 10 osoba, i dozvoljeno je da se najviše četiri osobe okupe na javnom mjestu.

Nove mjere dozvoljavaju prisustvo ograničenog broja građana vjerskim obredima uz poštovanje epidemioloških mjera – nošenje maske, držanje distance od 2m, obezbjeđivanje dezinfekcionih sredstava na ulazu/izlazu iz objekta i zabranu dodirivanja predmeta od zajedničke upotrebe. Broj građana koji može prisustvovati vjerskim obredima zavisi od kvadrature objekta, tako da za svakog vjernika mora biti obezbijeđeno po 10m2 površine.

HRA i IA smatraju da se mora obezbijediti poštovanje ljudskih prava i za vrijeme epidemije, u skladu sa potrebama zaštite javnog zdravlja, posebno imajući u vidu da u zemlji nije proglašeno vanredno stanje.

HRA i IA zajedno sprovode projekat „Okupljanja za ljudska prava: sloboda javne riječi u javnom prostoru“ uz podršku Evropske unije, kroz Instrument za demokratiju i ljudska prava, Program za Crnu Goru 2018. Sadržaj ove inicijative predstavlja isključivu odgovornost HRA i IA i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.

Šta da se radi u Tužilaštvu i Policiji?

Na prvim sjednicama Vlade treba uspostaviti novo Vijeće za nacionalnu bezbjednost i Biro za operativnu koordinaciju kako bi se omogućio pristup njihovim izvještajima, informacijama, odlukama koje mogu biti korisne za kreiranje odluka od važnosti za reformu bezbjednosno-obavještajnog sektora.

Ovo je jedna od preporuka Instituta alternativa u analizi “Nova Vlada i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala”, koji je juče dostavljen premijeru Zdravku Krivokapiću i ministrima a povodom Svjetskog dana borbe protiv korupcije 9. decembra.

U dokumentu se podsjeća na očekivanje dijela javnosti da nova vlast i Vlada zatru trag korupciji i organizovanom kriminalu, naročito na visokom nivou, odnosno, kako se navodi, prevashodno u odnosu na tajkune i visoke funckionere bivše vlasti.

Koje su prepreke i izazovi toga, da li je moguće imati profesionalne i nezavisne institucije koje mogu obezbijediti vladavinu prava i sa kojim će se ograničenjima sresti nova vlada u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, članovima Vlade odgovore su ponudili predsjednik Upravnog odbora IA Stevo Muk i istraživačica javnih politika Dina Bajramspahić.

Oni podsjećaju da nova vlada nema kontrolu nad tužilaštvom i pravosuđem, već bivša vlast koja je uticala na kadriranje u tim oblastima. To je istovremeno, dodaju, i ključna prepreka za ispunjavanje obećanja nove vlasti kada je u pitanju obračun sa kriminalom i korupcijom.

Veselin Veljović

Komentarišući propise koji se tiču Agencije za nacionalnu bezbjednost i Uprave policije, koje su za razliku od pravosuđa u nadležnosti Vlade, podsećaju da već tokom decembra parlamentarna većina ima mogućnost da pokrene proceduru razrješenja direktora policije i otvori vrata za kadrovske reforme UP. Povod je izvještaj Odboru za bezbjednost Skupštine, koji direktor, u ovom slučaju Veselin Veljović dostavlja. U slučaju da poslanička većina zaključi da nema rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, može sugerisati smjenu Veljovića. Njegov odlazak već je nagovijestio vicepremijer Dritan Abazović, ali iz UP nije bilo potvrde te informacije.

 

Bajramspahićeva i Muk preproučuju da vlada ohrabri što više zainteresovanih kandidata da se prijave na javni konkurs za direktora UP i pomoćnike kako bi, navode, konkurencija dovela do najboljeg rešenja.

Dragan Radonjić

Predlažu da se zakonom objedini Sektor za borbu protiv organizovanog kriminala i Specijalno policijsko odjeljenje, koji bi zatim kao jedan resor sarađivali sa Specijalnim državnim tužilaštvo. U IA smatraju, kako navode, članovi tog novog sektora treba da prođu bezbjednosne provjere koji su prošli službenici Specijalnog odjeljenja, uključujuči poligrafsko ispitivanje.

Na čelu Sektora za organizovani kriminal UP je Zoran Lazović, bivši operativac ANB koji je trebalo da bude penzionisan tokom reforme obavještajnog sektora, ali do toga nije došlo. Specijalnim policijskim odeljenjem rukovodi Dragan Radonjić.

U analizi se predlaže i da se unaprijedi saradnja objedinjenog i sektora kriminalističke policije, pri kome je služba za mjere tajnog nadzora.

“Novo rukovodstvo će se u policiji, ali i u službama sa kojima neposredno sarađuje suočiti sa otporom promjenama. Razlozi otpora mogu biti višestruki: partijska identifikacija sa odlazećim režimom, uprljana biografija, pripadnost različitim klanovima unutar policijske organizacije, povezanost sa organizovanim kriminalnim grupama, navika uživanja u privilegijama i neodgovornosti”, zaključuju Bajramspahićeva i Muk.

Oni predlažu da se u vrhu prioriteta nove Vlade nađe i unapređenje svih oblika nadzora, dok je zadatak MUP-a da unaprijedi one mehanizme kojima raspolaže, odnosno unutrašnju kontrolu i upravni nadzor.

“Brojni video-snimci i izvještaji o zloupotrebi ovlašćenja i torturi kao sredstvu za iznudu priznanja i naša posredna saznanja o visokom stepenu korišćenja takvih praksi u radu policije, govore u prilog teze da postoji dominantna nesposobnost ili nespremnost da se koriste sofisticiranija sredstva policijskog operativnog rada i djeluje u okvirima zakona i ljudskih prava.

DPS-u nije u interesu da u Tužilaštvo dođu najbolji i beskompromisni kadrovi

Bajramspahićeva i Muk podsjećaju da je za reformu Specijalnog državnog tužilaštva potreban novi glavni specijalni tužilac, ali da je aktuelni u junu ove godine imenovan na petogodišnji manadat i ne planira ostavku. Zakonom je propisano, navode, da se GST može razriješiti ako je pravosnažnom presudom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora, ili za najteže disciplinske prekršaje, kao što je “nestručno ili nesavjesno” obavljanje tužilačke funkcije. Za novog GST je potrebno najprije izabrati novog VDT i novi Tužilački savjet koji su spremni da ga imenuju.

U analizi se podsjeća i da je za novog VDT potreban predlog TS i podrška tropetinske većine poslanika u drugom krugu glasanja u Skupštini. Potrebna većina poslanika za izbor VDT, osim 41 poslanika vladajuće većine, zahtijeva podršku dva poslanika SDP-a, dva poslanika albanskih koalicija, tri poslanika Bošnjačke stranke (BS) i najmanje jednog poslanika DPS-a. Prethodno se oko imena kandidata za VDT mora usaglasiti 41 poslanik raznorodne parlamentarne većine, navode.

“Čak i da nova parlamentarna većina ima najbolji usaglašeni predlog, prihvatljiv za SDP, BS i albanske poslanike, taj jedan neophodni glas DPS-a i dalje kontroliše opozicioni DPS kojiem nije u interesu da na ovo mjesto dođu najbolji i beskompromisni kadrovi. Ne samo iz razloga što su makar neki djelovi DPS-a lično i poslovno zainteresovani da sve ostane nepromijenjeno, već i što im politički ne odgovara uspjeh u reformi tužilaštva i dobri rezultati u borbi protiv korupcije. Proces pregovora neće biti nimalo jednostavan, a i pored interesa domaće i međunarodne javnosti za snažniju borbu protiv korupcije, što uključuje i deblokadu tužilaštva, krajnji dogovor može biti i truli kompromis”, navodi se.

Ukoliko bi do toga došlo, u IA smatraju da odlukom TS treba povećati broj specijalnih tužilaca, koji bi, navode, bili izabrani na javnom konkursu iz šireg kruga pravnih profesionalaca, a što bi pomoglo zaobilaženju problema sa postojećim kadrovima u SDT-u.

SDT neće krenuti od nule, postoje brojne prijave za organizovani kriminal i korupciju

“Nova parlamentarna većina ne smije pod plaštom reformi pokušati da preuzme političku kontrolu nad Tužilačkim savjetom, već da stvori uslove za izbor kompetentnih i nezavisnih ličnosti, koje će nadživjeti političke turbulencije… Istinski nezavisno specijalno državno tužilaštvo (SDT) sa novim rukovodstvom, može izvršiti reviziju svih krivičnih prijava za visoku korupciju koje su proteklih godina podnijele nevladine organizacije, političke partije, pojedinci, a po kojima SDT nije postupao ili su odbačene bez valjanog obrazloženja. Pri tom, treba objektivno primijetiti da se, makar u oblasti organizovanog kriminala, ne kreće od nule, te da postoje i pozitivne pretpostavke uspostavljene tokom ranijeg perioda”, navode u IA.

Prioriteti Agencije za sprečavanje korupcije

Prioriteti Agencije za sprečavanje korupcije su zakonitost, usklađenost djelovanja sa legislativnim okvirom, moralnim normama i profesionalnim standardima, proaktivan pristup i transparentnost u misiji odlučne zaštite javnog interesa i doprinosa daljoj izgradnji ambijenta povjerenja građana u javnu upravu i pravnu državu, saopštili su „Vijestima“ iz ASK.

Povodom Svjetskog dana borbe protiv korupcije ukazuju da uvažavaju značaj medija i NVO sektora, i da u odnosima sa njima razvija politiku „otvorenih vrata“, koja podrazumijeva razmjenu informacija i otvorenost ka inicijativama koje podržavaju transparentnost i jačanje borbe protiv korupcije.

“Vjerujemo da odgovorno djelovanje na ostvarivanju prioriteta i kontinuirana težnja ka poboljšanju efikasnosti vode ka snaženju povjerenja javnosti u ASK…”, navode iz ASK.

Novinarka: Mila Radulović

Teksta je originalno objavljen u štampanom izdanju ND Vijesti, kao i na portalu Vijesti. 

Analizu možete preuzeti ovdje: “Nova Vlada i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala”