Dok javne nabavke neracionalno planiraju, stvarne potrebe građana “na čekanju”

Neracionalno planiranje, česte izmjene i neostvarivanje planova jedan je od centralnih problema u sistemu javnih nabavki. U 2016. godini, uočena su velika odstupanja u planiranom i potrošenom budžetu za javne nabavke za određene kategorije naručilaca, dok podatak o ukupnoj razlici između planiranog i utrošenog novca za javne nabavke na nivou svih naručilaca nije javno dostupan.

Ministarstva, opštine, zdravstvene i vaspitno-obrazovne institucije planirali su da potroše 517 700 488.82 eura za javne nabavke u 2016. godini, a potrošili su manje od polovine te sume – 205 258 604.34 eura. Informacija o ukupnoj razlici između planiranog i utrošenog budžeta za javne nabavke na nivou svih naručilaca nije javno dostupna, te je nemoguće do kraja ostvariti uvid u opseg problema lošeg planiranja javnih nabavki u Crnoj Gori.

Ovakvo neadekvatno planiranje javnih nabavki ukazuje na lošu budžetsku koordinaciju i neefikasno upravljanje javnim finansijama, imajući u vidu da planirana sredstva “stoje rezervisana” za određene nabavke koje se ne ostvare, te na kraju budžetske godine ostaju neutrošena, iako su se mogla potrošiti za druge namjene.

Naručioci su dužni da do 31. januara pripreme plan javnih nabavki za tu godinu i da zatim nabavljaju u skladu sa tim planom. Takođe, ostavljena im je mogućnost da tokom godine neograničeno amandmanima mijenjaju plan – broj mogućih amandamana nije zakonski ograničen, pa je broj usvojenih amandmana tokom godine visok.

Tokom 2016. godine, pojedini naručioci mijenjali su plan javnih nabavki od deset do preko 20 puta. U tome prednjači Glavni Grad Podgorica, koji je Plan javnih nabavki promijenio 21 put. Slijedi Centar za ekotoksikološka ispitivanja d.o.o. – Podgorica sa 16, Ministarstvo održivog razvoja i turizma sa 15 izmjena, Vodovod i kanalizacija d.o.o. – Podgorica sa 13, JZU Zavod za transfuziju krvi CG i Opština Bijelo Polje sa 11. Dodatnih 31 naručilaca izmijenilo je svoj Plan javnih nabavki od šest do deset puta.

Uprkos čestim izmjenama plana, konačni iznosi planiranog i potrošenog budžeta za javne nabavke rijetko se poklapaju. Na primjer, Glavni Grad Podgorica, uprkos 21 izmjeni Plana u prethodnoj godini i činjenici da je plan poslednji put promijenjen 30. novembra, dakle, pred sami kraj godine, ostvario je razliku od 1,281,503.63 eura.

Institut alternativa već godinama ukazuje na problem neadekvatnog planiranja javnih nabavki i potrebu da se rješavanju ovog problema ozbiljnije pristupi. Na primjer, u 2015. godini samo su 3 od 51 naručilaca čije smo planiranje analizirali imali jednak planirani i utrošeni budžet za javne nabavke. Racionalno planiranje bi, u prvom redu, doprinijelo da se tokom godine ostvare brojne potrebe građana koje godinama čekaju svoju realizaciju, poput, na primjer, obnove škole, puteva, uređenja dječjih parkova itd.

Ana Đurnić
Istraživačica javnih politika

Tekst je originalno objavljen u dnevnom listu ”DAN”.

Komentari Instituta alternativa na Nacrt Zakona o državnim službenicima i namještenicima

U aktuelni Nacrt Zakona o državnim službenicima i namještenicima ugrađena su određena rješenja, koja prate ranije sugestije Instituta alternativa, naročito u pogledu eksplicitnog prepoznavanja starješina organa kao kategorije u okviru službeničkog sistema (Vidjeti: Profesionalizacija rukovodnog kadra u Crnoj Gori: Između države i politike, Institut alternativa, Podgorica, novembar 2014. godine, dostupno na: http://media.institut-alternativa.org/2015/02/profesionalizacija-rukovodnog-kadra-u-cg.pdf).

Određeni pomaci su napravljeni i u pogledu profesionalizacije Komisije za žalbe i Disciplinske komisije.

Međutim, primjedbe na tekst Nacrta, između ostalog, odnose se na:

  • visoku među-zavisnost predloženih rješenja sa podzakonskim aktima,
  • nedovoljno razrađenu provjeru sposobnosti kandidata za pozicije starješina i visokog rukovodnog kadra,
  • pokušaj zakonskog uvođenja psihološke procjene kandidata sa “liste za izbor”,
  • zadržavanje i proširivanje diskrecionog ovlašćenja starješina organa da ne izvrše izbor najbolje ocijenjenih kandidata,
  • neizuzimanja političkog nivoa odlučivanja prilikom donošenja odluka o izboru,
  • nedovoljno regulisanog instituta raspoređivanja,
    nedostatak analize uticaja propisa.

Detaljne komentare možete naći na linku ispod.

Tim Instituta alternativa

Komentari Instituta alternativa na Nacrt Zakona o državnim službenicima i namještenicima

Komentari Instituta alternativa na Nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi

Aktuelni Nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi pravi određene iskorake, koji se naročito odnose na profesionalizaciju starješina i glavnog administratora. Takođe, pohvalno je što su neke naše ranije sugestije, poput razmatranja izvještaja Državne revizorske institucije od strane skupštine opštine usvojene. Međutim, ostaje prostora za dalje unapređenje kontrolne funkcije skupštine opštine, odnosa između lokalne samouprave i javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, i naročito službeničkog sistema, s obzirom na, s jedne strane, velike probleme koje lokalne samouprave imaju u ovoj oblasti, i nedovoljnog regulisanja ključnih oblasti, poput provjere sposobnosti, ocjenjivanja i vođenja kadrovskih evidencija u ovom Zakonu. Opšta primjedba Instituta alternativa je, da bi se ovi aspekti službeničkog sistema regulisali na način koji je upodobljen potrebama lokalnih samoupravama, prelaznim i završnim odredbama ovog Zakona treba predvidjeti rokove za donošenje podzakonskih akata koji bi razradili specifičnosti upravljanja ljudskim resursima na lokalnom nivou.

Takođe, imajući u vidu da se paralelno sprovode javne rasprave o nacrtima Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o državnim službenicima i namještenicima, te da neke od odredaba ovog Zakona zavise od konačnih rješenja Zakona o državnim službenicima i namještenicima, mišljenja smo da u najvećoj mjeri službenički sistem na lokalnom nivou treba urediti bez upućivanja na propise koji se odnose na državne službenike i namještenike. U prilog takvom rješenju idu i nalazi o dosadašnjoj nemogućnosti shodne primjene propisa sa državnog na lokalni nivo, koje je Institut alternativa potvrdio i u svom posljednjem istraživanju.

Tim Instituta alternativa

Komentare Instituta alternativa na Nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi možete pročitati ovdje.