Zašto nema registra za oblast koncesija?

U Crnoj Gori je neophodno što prije uspostaviti funkcionalni centralni registar ugovora o koncesijama koji će biti dostupan putem interneta. Iako je ovo zakonska obaveza koja postoji još od februara 2009. godine kada je Zakon o koncesijama stupio na snagu (član 15 Zakona o koncesijama; Stavom 5 ovog člana se precizira da se „registar ugovora o koncesijama objavljuje na internet stranici Komisije”), centralni registar ugovora o koncesijama još uvijek nije uspostavljen.

Pored bezrazložnog kašnjenja u formiranju registra koji bi olakšao evidenciju dodijeljenih koncesija, još uvijek nisu donešeni svi podzakonski akti za oblast koncesija. Ova primjedba se odnosi na član 61 (2) Zakona o „vrsti djelatnosti koja je predmet ugovora o koncesiji i tržišnih uslova za njeno obavljanje”.

Isto tako, Zakon o koncesijama nije u potpunosti usklađen sa relevantnim EU dokumentima u ovoj oblasti: neusklađenost zakonodavnih propisa je primjetna u nepreciznom definisanju koncesija za javne radove, a ni definicije ograničene procedure, kao ni konkurentskog dijaloga nisu na adekvatan način prenijete iz direktiva EU.

Javno-privatna partnerstva (JPP) u Crnoj Gori će, po najavama iz Vlade, i u narednom periodu biti glavni instrument za popunjavanje budžetskog deficita. Uzimajući u obzir sve prednosti ovog modela, posebno kada se ima u vidu manjak budžetskih sredstava u Crnoj Gori za oblast kapitalnih investicija, ovakva vladina politika je razumljiva.

Ipak, dosadašnje iskustvo državnih struktura u zaključivanju ugovora po JPP modelu kao i postupci dodjeljivanja koncesija ukazuju na brojne nedostatke: pristup informacijama o zaključenim JPP ugovorima je izuzetno otežan, primjetan je i manjak demokratske kontrole, a kršenje zakonskih procedura i favorizovanje određenih privatnih kompanija su učestale pojave.

U prilog boljoj koordinaciji i formiranju ekspertskog jezgra za JPP smatramo da je potrebno formirati tijelo specijalizovano za JPP u Crnoj Gori koje bi omogućilo koordinisanu i kontrolisanu akciju u ovoj oblasti. Pozitivna iskustva EU zemalja i onih u regionu ukazuju na korisnost postojanja ovakvog tijela.

Takođe, pored centralnog registra za ugovore o koncesijama o neophodno je i sve ugovore o JPP učiniti dostupnim, te stvoriti nacionalnu bazu podataka o zaključenim ugovorima. Ova baza podataka bi trebalo da omogući pristup periodičnim izvještajima o realizaciji JPP uključujući i finansijske izvještaje o realizaciji JPP, kao i planove godišnjih otplata dugovanja javnog sektora za projekte JPP.

Jovana Marović
Viša saradnica u istraživanju Instituta Alternativa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *