Više od 200 zahtjeva za novu Vladu

Jedanaest predstavnika Koalicije nevladinih organizacija za praćenje toka pregovora u okviru pregovaračkog pogavlja 23 predstavili su na današnjoj konferenciji za medije više od 200 zahtjeva upućenih novoj Vladi Crne Gore iz oblasti reforme pravosuđa, antikorupcijskih politika, unapređenja ljudskih prava i sloboda, i održivosti civilnog društva. Koalicija će u narednom periodu aktivno zagovarati i pratiti sprovođenje zahtjeva i redovno informisati najširu javnost o ostvarenim učincima.

Kao predstavnica Instituta alternativa koji je član Koalicije, Dina Bajramspahić, predstavila je na konferenciji dio zahtjeva Koalicije koji je zasnovan na istraživanjima Instituta alternativa.

U oblasti javnih nabavki:

 • Uskladiti pravni okvir za javne nabavke sa pravnom tekovinom EU u potpunosti, posebno u odnosu na definiciju šoping postupka.
 • Komisiju za kontrolu postupka javnih nabavki je potrebno ustanoviti kao nezavisan i samostalan organ u skladu sa propisima EU, što zahtijeva da članove Komisije imenuje Skupština Crne Gore.
 • Polugodišnje detaljno izvještavati o nepravilnostima utvrđenim u procesima javnih nabavki, pokrenutim postupcima i njihovim razrješenjima, kako bi se utvrdili uzroci nepostojanja pravosnažnih presuda i izrečenih sankcija u ovoj oblasti.
 • Izmijeniti Zakon o srečavanju sukoba interesa i proširiti njegov obuhvat na lica uključena u postupak javnih nabavki.
 • Izmjenama Zakona o organskom budžetu propisati da su Izvještaji o ispunjenju ugovora o javnim nabavkama dostupni na internet stranicama naručilaca.
 • Unaprijediti antikorupcijske mehanizme u okviru Strategije i Akcionog plana za razvoj sistema javnih nabavki za period 2011-2015.
 • Plan integriteta koji treba da se usvoji u državnim organima u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima treba da identifikuje sva lica uključena u planiranje javnih nabavki, tendersku proceduru, sklapanje ugovora i izvršenje i kontrolu realizacije ugovora.

U oblasti koncesija i javno privatnih partnerstva:

 • Harmonizovati Zakon o koncesijama sa pravnom tekovinom EU.
 • Proširiti sadržaj registra ugovora o koncesijama tako da sadrži i planove otplata i dugovanja, kao i finansijske izvještaje realizovanih ugovora o JPP i koncesijama. Neophodno je da javnosti budu dostupni i kompletni ugovori o dodjeljenim koncesijama.
 • Ubrzati rad na izradi zakonskog okvira za oblast javno-privatnog partnerstva.
 • Unaprijediti institucionalni okvir za upravljanje JPP projektima i koncesijama.

U oblasti kontrole javnih finansija:

 • Kratkoročno, Ministarstvo finansija ne treba da smanjuje iznos budžetskih sredstava koji je Državna revizorska institucija zatražila za 2013. godinu, a dugoročno je potrebno obezbijediti sistemske preduslove za potpunu finansijsku nezavisnost Državne revizorske institucije i jačanje njenih kapaciteta.
 • Vladin Akcioni plan za ispunjenje preporuka Državne revizorske institucije vratiti na doradu i učiniti djelotvornim konkretizacijom preporuka u aktivnosti, uvođenjem jasnih indikatora, realnih rokova i određivanjem odgovornosti za sprovođenje mjera. Istovremeno, potrebno je izgraditi strukture u Ministarstvu finansija za praćenje sprovođenja preporuka Državne revozorske institucije i staranje o njihovoj horizontalnoj primjeni.
 • Obezbijediti planiranje budžeta prema ciljevima i prioritetnim politkama tako što će se intenzivirati rad na uvođenju programskog budžeta kroz izradu indikatora učinka za sve programe budžetskih korisnika.
  Izmijeniti fiskalni kalendar u organskom Zakonu o budžetu na način da se Skupštini ostavi najmanje tri mjeseca za razmatranje prijedloga budžeta za narednu godinu.
 • Ubrzati proces uspostavljanja sistema unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru uz insistiranje na konkretnim rezultatima i u internoj reviziji i u finansijskom upravljanju i kontroli. U najskorijem roku objaviti konsolidovani izvještaj o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola kako bi se javnost upoznala sa stvarnim stanjem u ovoj oblasti kontrole javnih finansija.
  Sve zahtjeve Koalicije možete pronaći ovdje.

 

Sve zahtjeve Koalicije možete pronaći ovdje 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *