Vijesti sa Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa, Stevo Muk, jedan je od članova Savjeta za razvoj nevladinih organizacija kao predstavnik iz oblasti “vladavina prava”.

Konstitutivna sjednica Savjeta je održana 15. septembra ove godine, i od tada su održane još tri sjednice. Savjetom predsjedava ministarka bez portfelja Marija Vučinović, predsjednica Savjeta, a za zamjenicu je na konstitutivnoj sjednici izabrana Ana Novaković, izvšna direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO).

Do sada je na Savjetu pokrenuto nekoliko ključnih pitanja:

 • nedostaci Analize institucionalnog okvira za vršenje poslova u vezi sa razvojem NVO sektora u Crnoj Gori koji treba da reformiše, između ostalog, sistem finansiranja NVO iz budžeta Crne Gore,
 • donošenje Programa rada Savjeta za narednu godinu,
 • status predstavnika NVO u radnim grupama za pregovaračka poglavlja,
 • programiranje/planiranje IPA sredstava za 2014. godinu,
 • nerealizovane aktivnosti iz strateških dokumenata za razvoj NVO,
 • uslovi za ostvarenje prava za korišćenje državne imovine od strane NVO po uzoru na model “Građanske kuće”.

Detaljnije:

 • Na konstitutivnoj sjednici i naredne tri sjednice, Savjet je razmatrao Radnu verziju Analize institucionalnog okvira za vršenje poslova u vezi sa razvojem nevladinog sektora, koju je pripremila međusektorska radna grupa, u čijem su radu učestvovali predstavnici Ministartsva unutrašnjih poslova, Ministarstva finansija i Kancelarije za saradnju sa NVO i dva predstavnika nevladinih organizacija. Ocijenjeno je da su Analizom otvorena mnoga važna pitanja, ali da nijesu dati adekvatni i potpuni odgovori na probleme iz prakse, pa je usaglašavanje Analize nastavljeno.
 • Razmijenjena su mišljenja o radnoj verziji “Pravila o radu Savjeta”, internog dokumenta koji bliže definiše određene procedure, radi jasnijeg definisanja metodologije rada i funkcionisanja Savjeta tokom naredne četiri godine, te pojašnjenja onih situacija kada je shodna primjena Poslovnika o radu Vlade, prilično komplikovana. Između ostalih sugestija, uvažen je i predlog predsjednika Upravnog odbora IA, Steva Muka, da se da se u Pravila o radu Savjeta unese obaveza da u zapisnicima sa sjednica Savjeta bude precizirano kako je koji član glasao o svakoj tački dnevnog reda.

 

 • Od Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija (MVPEI) je zatraženo da se dostave informacije o učešću predstavnika NVO u radnim grupama za pregovaračka poglavlja kao i o konsultacijama sa NVO u procesu programiranja IPA II sredstava za period 2014-2020. MVPEI je dostavio određene informacije i pojašnjenja, međutim, budući da nisu dostavljeni podaci o svim traženim pitanjima, već samo za poglavlja 23 i 24, Muk je uputio predlog da se dopuni informacijama o radim grupama za sva pregovaračka poglavlja. Takođe je insistirao da se da precizan odgovor po pitanju obavljanja konsultacija sa NVO u procesu programiranja IPA II sredstava za period 2014-2020. Tokom diskusije je uočeno da nedostaju podaci o proceduri u vezi izrade Okvirnog sporazuma, koji je osnov za korišćenje sredstava IPE (zaključuje se između Komisije i države korisnice IPE II i odnosi na sedmogodišnji period), odnosno učešću NVO u tom procesu. U vezi sa ovim, istaknuto je različito tretiranje pitanja „vlasništva“ nad dokumentom (pripada EK ili Vladi) stvara dodatnu zabunu, pa je zaključeno da se od MVPEI zatraže informacije o vlasništvu nad ključnim dokumentom, a u smislu jasnog adresiranja pitanja učešća NVO u konsultacijama u narednom periodu.

 

 • Na dnevnom redu bila je i  iz dva akciona plana, AP Strategije razvoja NVO i AP za pregovaračko poglavlje 23, koje su u nadležnosti Savjeta i koje bi trebalo da se nađu u Planu rada Savjeta za 2015. godinu. Kako se uskoro očekuje revizija AP za pregovaračko poglavlje 23, a treba sačiniti i godišnji izvještaj o realizaciji AP Startegije, to je zaključeno da se nakon pomenute revizije, pristupi izradi Plana rada Savjeta za 2015. godinu, s tim da Savjet, nakon razmatranja izvještaja o realizaciji AP Startegije u 2014. razmotri i pitanje revizije tog plana.

 

 • Stevo Muk je takođe inicirao da se zatraži Informacija od Vlade Crne Gore o pregovorima (razgovorima) između Vlade (Ministarstvo finansija i Ministarstvo održivog razvoja) sa Rockefeller Brothers Foundation (RBF), sa sjedištem u New Yorku, nevladinom fondacijom “Fond za aktivno građanstvo” (FAKT), nevladinim udruženjem “Centar za demokratsku tranziciju” (CDT), nevladinom fondacijom “Građanska alijansa” (GA) i Glavnim Gradom Podgorica na izgradnji građevinskog objekta pod nazivom “Građanska kuća” u Podgorici. Naime, prema saznanjima iz medija, namjera Vlade je da trajno ustupi ovim NVO određeno građevinsko zemljište u vlasništvu države Crne Gore, Glavni grad Podgorica oslobodi plaćanja komunalija ove tri nevladine organizacije/fondacije, a da RBF finansira izgradnju građevinskog objekta koji će biti vlasništvo ovih NVO. Bez namjere da se ulazi u prirodu odnosa CDT, FAKT, GA i RBF koji su privatni subjekti, ključno pitanje je da li će Vlada i Glavni grad biti spremni da i drugim nevladinim organizacijama koje budu iskazale interesovanje omoguće ista prava i uslove za zadovoljenje potreba za kancelarijskim poslovnim ili radnim prostorom? Inicijativu u cjelini možete pronaći ovdje

O Savjetu za razvoj nevladinih organizacija:

Savjet ima predsjednika (predstavnik Vlade) i 22 člana (11 predstavnika Vlade i 11 predstavnika NVO), koje imenuje Vlada na period od četiri godine.

Osnovni zadatak Savjeta je da:

 • prati primjenu Strategije razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori s Akcionim planom za njenu implementaciju za period 2014-2016. godine; kao i sprovođenje Akcionog plana za poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava, u dijelu koji se odnosi na saradnju sa nevladinim sektorom;
 • davanje mišljenja o nacrtima propisa, odnosno strateškim i drugim dokumentima koji se odnose na rad i razvoj nevladinih organizacija u Crnoj Gori u cilju stvaranja podsticajnog okruženja za njihov rad;
 • iniciranje donošenja novih ili izmjene i dopune važećih propisa u cilju stvaranja podsticajnog okruženja za rad i razvoj nevladinih organizacija;
 • predlaganje Vladi Crne Gore prioritetnih oblasti od javnog interesa i visinu sredstava za finansiranje projekata, odnosno programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta;
 • podsticanje i unaprjeđenje saradnje Vlade i organa državne uprave sa nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu, kao i sa relevantnim subjektima u međunarodnoj zajednici i dr.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *