Situacija sa predsjednikom Senata Državne revizorske institucije

Pitanja novinara dnevog lista “Vijesti”:

1. Kako komentarišete to što je Vlada Crne Gore bivšem ministru finansija Miroslavu Ivaniševiću opredijelila 250.000 eura na ime pomoći za plaćanje advokata u procesu koji protiv njega vođen u Bariju?

2. Mislite li da Ivanišević može i dalje da obavlja funkciju na kojoj se trenutno nalazi, predsjednika Senata DRI, kojoj je inače posao da kontroliše Vladu?

Odgovori saradnika Instituta Marka Sošića:

Zakonom o DRI je definisano da niko ne može vršiti uticaj na člana Senata u vršenju njegovih ovlašćenja, ali takođe, sami članovi Senata treba da izbjegavaju situacije i odnose koje mogu štetiti ugledu Institucije, izazvati sumnje u njihovu nezavinost i objektivnost.

Prema Etičkom kodeksu državnih službenika i namještenika u DRI, službenik, ili neko njemu blizak, ne smije učestvovati ni u kakvim poslovnim i finansijskim transakcijama ili radnjama koje mogu štetiti ugledu Institucije i javnom interesu, ili, pak, ostaviti utisak da u njima postoji konflikt ličnog interesa i javnog, niti se služiti radnim mjestom i ovlašćenjima radi sticanja privilegija i koristi. Zaposleni u DRI treba da štite svoju nezavisnost kloneći se poklona, izraza zahvalnosti, bilo kakvih odnosa koji mogu uticati, ugroziti ili prijetiti sposobnosti revizora da djeluje nezavisno i kao takav bude percipiran. Takođe, ne smiju koristiti svoju poziciju za privatne svrhe i moraju izbjegavati sve odnose koji uključuju rizik od korupcije ili mogu izazvati sumnju u vezi njihove objektivnosti i nezavisnosti. U okviru DRI nije donijet poseban Etički kodeks za članove Senata, što je jedna od preporuka SIGMA-e i problem prepoznat od strane DRI, time što je uključen u Strateški plan razvoja DRI za period 2012-2017.

Ukoliko su navodi u dnevnom listu “Vijesti” tačni – bez obzira na visinu iznosa, namjere za koju je dat i toga da li će biti nadoknađen od treće strane ili ne – situacija u kojoj je Predsjednik Senata DRI korisnik finansijske pomoći od strane izvršne vlasti može imati štetno dejstvo po javno povjerenje u Državnu revizorsku instituciju, koje je izuzetno važno za uspjeh njenog rada i ostvarivanje uticaja na sistem javnih finansija.

Kao neko ko predstavlja i zastupa Instituciju, Predsjednik Senata DRI ima povećanu odgovornost za Poštovanje navedenih pravila iz Etičkog kodeksa u njihovom najširem tumačenju.

Ovdje se otvara pitanje sistemskog uređenja državne podrške državnim službenicima i javnim funkcionerima protiv kojih se vode sudski postupci pred domaćim, inostranim ili medjunarodnim sudovima. Ovo pitanje nije uređeno pozitivnim propisima i funkcioniše po principu obraćanja Vladi i odobravanja iz budžetske rezerve. To nije dobar način i smatramo da ovo pitanje valja striktno urediti isključivo u odnosu na službena lica koja su pravosnažno oslobodjena.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *