Saopštenje: Vlada zapošljava bez plana

Kadrovsko planiranje bi trebalo da odgovori na važna pitanja o tome koliko nam je kadra neophodno i na kojim pozicijama. Međutim, u prvoj godini primjene Strategije reforme javne uprave, Vlada je ostala bez ovih odgovora.

Ni pola godine nakon što je Vlada usvojila zaključak da se hitno donese Kadrovski plan za 2017. godinu, ovaj dokument nije pripremljen.

Time su i Vlada i šira javnost ostali bez odgovora na pitanja:

  • koliko ljudi trenutno radi u organima državne uprave i u Generalnom sekretarijatu Vlade;
  • koliko je radnih mjesta i izvršilaca sistematizovano, odnosno predviđeno pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa državne uprave i Generalnog sekretarijata Vlade;
  • koliko ljudi i na kojim pozicijama bi trebalo da bude zapošljeno u ovoj godini.

Kadrovsko planiranje predstavlja instrument koji bi trebalo da prepozna buduće potrebe u vršenju određenih poslova, i sagleda raspoloživa sredstva i ljudske resurse u odnosu na te potrebe.

U kontekstu pristupanja Evropskoj uniji, ovaj instrument je naročito važan jer bi trebalo da omogući vezu sa ispunjavanjem Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, odnosno sa projekcijama o neophodnom kadru koji bi trebalo da sprovede zahtjevne obaveze u okviru pregovora.

Takođe, donošenje kadrovskog plana je eksplicitna obaveza propisana Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

Međutim, u Informaciji koju je Vlada usvojila u februaru, navedeno je da Uprava za kadrove nije u mogućnosti da pripremi plan, između ostalog, i zato što pojedina ministarstva (evropskih poslova, finansija, vanjskih poslova, održivog razvoja i turizma, ekonomije, saobraćaja i pomorstva) ili nijesu donijela pravilnike o sistematizaciji ili ih nijesu uskladila sa novom Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave.

Vlada je tada donijela zaključak da se plan hitno pripremi do kraja marta, ali to ni do danas nije urađeno.

Kadrovski plan Vlade za 2016. godinu usvojen je uz značajno kašnjenje, tek u junu prošle godine. Time je ovaj dokument ostao bez mogućnosti da utiče na budžetsko planiranje, ali je javnost barem bila upoznata sa ključnim brojkama kada je u pitanju državna uprava.

Naročito zabrinjava činjenica da u prvoj godini primjene Strategije reforme javne uprave do 2020. godine, čiji je jedan od osnovnih prioriteta optimizacija broja zaposlenih u javnoj upravi, ovako važan dokument nije pripremljen i stavljen na uvid javnosti.

U nedavno objavljenom izvještaju “Reforma javne uprave: Koliko daleko je 2020?”, koji smo pripremili uz podršku Evropske unije u okviru projekta “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!”, Institut alternativa je upozorio na nisku stopu primjene strateških aktivnosti.

Tokom prvih 11 mjeseci primjene Strategije, 60% aktivnosti nije sprovedeno u roku.

Milena Milošević

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *