Saopštenje: Vlada da se uhvati u koštac sa upozorenjima državne revizije

Umjesto dosadašnjeg ignorisanja, Vlada je dužna da odgovori na preporuke Državne revizorske institucije, naročito na one koje, iz godine u godinu, upozoravaju na probleme u sprovođenju javnih nabavki i u izvršenju kapitalnog budžeta.

Institut alternativa poziva Vladu da usvoji akcioni plan za sprovođenje preporuka DRI koji će biti kvalitetniji od prethodnih i biti prvi korak ka rješavanju problema na koje revizori hronično upozoravaju.

Dosadašnja statistika, prema kojoj je tek trećina preporuka iz prethodnog izvještaja DRI sprovedena, govori da je neophodan mnogo odgovorniji pristup svih nadležnih ispravljanju problema koje se državni revizori uočili.

Govoreći na sjednici skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Minstar finansija je izjavio da preporuke DRI za njega imaju snagu zakona. Međutim, dosadašnji rezultati na planu ispunjavanja preporuka DRI nisu ohrabrujući i sugerišu da je potreban drugačiji pristup od dosadašnjeg.

Iz prošlogodišnjeg izvještaja o reviziji završnog računa (za 2012. godinu), sprovedeno je samo 30% preporuka. Među onima koje nisu sprovedene, najveći broj se odnosi na javne nabavke i kapitalni budžet, hronične probleme koji zahtijevaju sistemski odgovor.

U posljednjem objavljenom izvještaju o reviziji završnog računa, DRI je dala pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju, ukazujući, međutim, na i dalje prisutne nepravilnosti koje treba ispraviti. Sa druge strane, kada je riječ o usklađenosti rada dražavnih organa sa zakonskim i drugim propisima, DRI je opet dala uslovno mišljenje sa nizom preporuka koje su ovi organi dužni da ispune.

Preporuke se odnose na nejasne granice zaduženja, prekoračenja zakonom određenih granica budžetske potrošnje, prekoračenje u korišćenju sopstvenih prihoda, nepravilnosti u poslovanju Poreske uprave, nerpavilnosti u korišćenju budžetske rezerve.

Iznova se ponavljaju i problemi u izvršenju kapitalnog budžeta, javnim nabavkama, i upravljanju državnom imovinom u kojima je i najviše neispunjenih preporuka iz prethodnih godina.

Stoga apelujemo na Vladu da i ove godine usvoji akcioni plan za sprovođenje preporuka DRI. Sastavni dio ovog plana, osim novih preporuka moraju biti i neispunjene preporuke iz prethodne godine, koje se ne smiju zaboraviti.

Takođe, potrebno je da ovaj dokument konačno ima i osnovne elemente jednog akcionog plana koji su nedostajali u prethodnim: jasne rokove za sprovođenje preporuka, definisane konkretne aktivnosti koje treba preduzeti na osnovu preporuka DRI, indikatore kojima će se mjeriti da li je nešto sprovedeno kao i precizno određene nosioce aktivnosti.

Marko Sošić
istraživač javnih politika

Institut alternativa, u okviru projekta koji je podržala ambasada Kraljevine Norveške, pod nazivom “Zajedno ka odgovornosti – jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori”, istražuje da li se preporuke DRI sprovode, a komponente projekta su i jačanje veze DRI sa Skupštinom Crne Gore, organizacijama civilnog društva i internim revizorima u javnom sektoru.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *