Saopštenje: Veliki broj žalbi zbog rasporeda zaposlenih u državnoj upravi

Trajno raspoređivanje državnih službenika i namještenika nailazi na nezadovoljstvo zaposlenih u državnoj upravi, koji se često žale zbog degradacije na niža radna mjesta, upućuju preliminarni nalazi Instituta alternativa (IA).

Tokom 2014. godine, na rješenja o rasporedu državnih službenika i namještenika, podnijeto je 126 žalbi, od čega je usvojeno njih 89, pokazuje istraživanje IA u okviru projekta “Državna uprava: Jednaka za sve”, koji finansira Ambasada SAD u Podgorici.

S obzirom na to da broj zaposlenih u državnim organima je okvirno 10,500, to znači da je, samo tokom prošle godine, približno jedan procenat zaposlenih izrazio nezadovoljstvo sprovođenjem procedura raspoređivanja.

Iako Zakon ostavlja mogućnost i privremenog i trajnog rasporeda unutar i između državnih organa, najveći broj žalbi se odnosi na trajno raspoređivanje unutar istog organa.

Zaposleni u državnoj upravi mahom su se žalili zato što smatraju da su nezakonito degradirani, tj. raspoređeni na radna mjesta nižeg zvanja, koja podrazumijevaju i nižu zaradu i niži stepen stručne spreme.

U dva slučaja, rješenja o rasporedu navedena su čak i kao “nastavak kontinuiranog mobinga i pokušaj disciplinovanja” službenika koji su izjavili žalbu.

U jednom slučaju, službenik je raspoređen na drugo, niže radno mjesto za vrijeme bolovanja, iako Zakon jasno propisuje da seslužbenik, odnosno namještenik ne može rasporediti za vrijeme privremene spriječenosti za rad.

U 12 slučajeva, zaposleni u državnoj upravi su izjavili žalbu zbog toga što su raspoređeni na mjesta na kojima im se ne računa beneficirani staž, iako je to bio slučaj na prethodnom radnom mjestu.

Ipak, veliki broj žalbi usvojen je zbog formalnih propusta državnih organa, a ne zbog navodne degradacije službenika.

Naime, u velikom broju slučajeva državni organi su donosili rješenja o rasporedu za vremenski period koji je već djelimično istekao iako je nemoguće retroaktivno dejstvo ovih rješenja, što je bio razlog i za njihovo poništavanje.

Takođe, najveći broj žalbi usvojen je zato što strankama nije bilo omogućeno da učestvuju u postupku i da se izjasne o bitnim činjenicama i okolnostima koje su dovele do njihovog rasporeda.

Raspored službenika i namještenika usljed reorganizacije i racionalizacije poslova u državnim organima i njihovog ukidanja, uz donošenje odluka o ozboru kandidata na prethodno oglašena slobodna radna mjesta, je jedan od dva glavna načina na koja se vrši popuna radnim mjesta u državnim organima.

Izjavljene žalbe upućuju na rasprostranjeno mišljenje službenika i namještenika da njihov raspored na novo radno mjesto ne smije da ugrožava njihova stečena prava.

Komisija za žalbe, međutim, zastupa drugačije stanovište, jer, u jednoj odluci, eksplicitno kaže da samo u slučaju privremenog raspoređivanja, zaposleni zadržaju sva prava koja im pripadala na radnom mjestu sa kojeg je izvršen raspored.

Milena Milošević
Istraživačica javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *