Saopštenje: Unaprijediti kapacitete Upravne inspekcije i Uprave za kadrove

Institucije koje su ključne za sprovođenje nadzora i primjenu pravila zapošljavanja i napredovanja u crnogorskoj državnoj upravi nemaju dovoljno resursa da izvršavaju svoje dužnosti.

Uprava za kadrove ima ključnu ulogu u sprovođenju popune radnih mjesta u državnim organima, dok Upravna inspekcija, u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, ima ključnu ulogu u postupku nadzora nad sprovođenjem ovih postupaka.

Samim tim, kapaciteti ovih institucija su od izuzetne važnosti za primjenu novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima, od kojeg se očekuje, kako se navodi i u najnovijem izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore, da postavi temelje razvoja profesionalne i nepristrasne državne administracije.

Institut alternativa (IA) kontinuirano prati sprovođenje ovog akta, fokusirajući se na primjenu novih pravila zapošljavanja i napredovanja državnih službenika i namještenika.

Međutim, nalazi našeg polugodišnjeg izvještaja o monitoringu zapošljavanja i napredovanja u državnim organima upućuju da svi institucionalni preduslovi za pravilnu primjenu novih pravila još uvijek nijesu ispunjeni.

U Upravi za kadrove je u julu bilo zaposleno 28 osoba, iako je novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ove institucije predvidio 45 izvršilaca za vršenje poslova iz njenog djelokruga.

U načelu, postojeći ljudski resursi i prostorni kapaciteti Uprave nijesu zadovoljavajući, naročito imajući u vidu opseg ovlašćenja koja su joj data. Ilustrativno, postupak provjere sposobnosti, koji je na osnovu starog Zakona o državnim službenicima i namještenicima trajao u prosjeku dva dana, sada traje desetak dana.

Ni kapaciteti Upravne inspekcije, čija je dužnost da utvrđuje nezakonitosti i nepravilnosti tokom postupka popune radnih mjesta u državnim organima i tokom njihovog oglašavanja, nijesu zadovoljavajući.

U julu ove godine na terenu su bila aktivna 4 upravna inspektora, iako je ranijim pravilnikom o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova bilo predviđeno da radi njih 7, a novim 9.

Sa ciljem sprečavanja zloupotreba i mimoilaženja novih pravila zapošljavanja i napredovanja u državnim organima, IA smatra da je neophodno obezbijediti sredstva za potpunu popunjenost predviđenih radnih mjesta Uprave za kadrove i Upravne inspekcije.

I Vlada i Skupština bi zato trebalo da u predlaganju budžeta za narednu godinu uvaže potrebe ovih institucija.

Milena Milošević
Istraživačica javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *