Saopštenje: Spriječiti favorizovanje donatora političkih partija u postupcima javnih nabavki

Zakon o finansiranju političkih partija ne sadrži precizne i detaljne odredbe o sprečavanju favorizovanja pravnih i fizičkih lica koja su donatori političkih partija u postupcima javnih nabavki, te ga je neophodno unaprijediti.

Unapređenje pomenutih odredbi Zakona o finansiranju političkih partija je utoliko prioritetnije ako se ima u vidu da se ispitivanje potencijalnih veza između postupaka javnih nabavki i finansiranja političkih partija upravo potencira od predstavnika Evropske unije kao preduslov za efikasnu borbu protiv korupcije, od čije uspješnosti, opet, zavisi napredak u procesu pregovora.

Iako Zakon zabranjuje strankama da primaju priloge od pravnih lica i preduzetnika, i sa njima povezanih pravnih i fizičkih lica, koji su zaključili ugovor u postupku javnih nabavki u periodu od dvije godine prije i od zaključivanju ugovora, kao i za vrijeme trajanja tog poslovnog odnosa, postoje brojna ograničenja ove zakonske odredbe. Naime, rok od dvije godine zabrane davanja donacija nakon zaključenja ugovora o postupku javne nabavke čini se kratkim, jer je to tek polovina mandata izabrane Vlade, te ostavlja prostor za korupciju u drugoj polovini regularnog mandata izvršne vlasti. Ovakvu odredbu, sa drugačijim usmjerenjem, potrebno je inkorporirati i u Zakon o javnim nabavkama, te precizirati da je neophodno odbaciti ponudu pravnog lica koje je dalo prilog političkoj partiji u periodu od dvije godine prije otpočinjanja postupka javne nabavke. Samo na taj način će član Zakona o periodu od dvije godine zabrane davanja donacija prije zaključivanja ugovora o postupku javne nabavke imati smisla.

Zakon, dalje, predviđa novčanu kaznu od 10.000 do 20.000 eura za političku partiju koja je primila prilog pod navedenim uslovima, ali ne i za pravno i fizičko lice koje daje nedozvoljeni prilog. Stoga je neophodno predvidjeti prekršajne kazne i za ova lica.

Kada je riječ o o finansiranju političkih partija i javnim nabavkama, važno je istaći da i Državna izborna komisija i Državna revizorska institucija imaju ograničen kapacitet da vrše nadgledanje primjene Zakona o finansiranju političkih partija. Za odgovarajuće profesionalno postupanje DRI u vršenju revizija finansijskih izvještaja političkih partija i izvještaja o finansiranju političkih partija potrebno je da Uprava za javne nabavke obezbijedi ažurno vođenje liste ponuđača, odnosno pravnih lica koja su sklapala ugovore o javnim nabavkama po datumima objave poziva za nadmetanje.

Jovana Marović
Koordinatorka istraživanja

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *