Saopštenje: Prijedlog Strategije – korak unazad

Prijedlog Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite se oslanja na nevažeći Zakon i time dovodi u pitanje dugogodišnji proces reformi ove oblasti. Prijedlog Strategije odražava površan pristup i nezainteresovanost države u definisanju dugoročnih prioriteta u ovoj oblasti.

IA je u nastojanju da predlagaču skrene pažnju na određene nelogičnosti, podsjeti na planirane a zaboravljene mjere i aktivnosti i usmjeri dalju dinamiku rada na izradi novog strateškog okvira, uputio Ministarstvu rada i socijalnog staranja komentare na predlog Strategije razvoja socijalne i dječje zaštite 2013-2017.

IA je predlagaču ukazao na neusklađenost novog zakonodavnog i predloženog strateškog okvira socijalne i dječje zaštite. Učinjeni izuzetak od prakse da se prvo usvoji Strategija u kojoj se definišu dugoročni prioriteti, a potom donosi Zakon kao konkretna mjera, obesmišljava činjenica da se predlog Strategije oslanja na prevaziđenu terminologiju i odredbe nevažećeg Zakona iz 2005. godine. Ovim postupkom Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kao predlagač, unosi nepotrebnu konfuziju i dovodi u pitanje istinsku najmeru da sistem socijalne i dječje zaštite reformiše i unaprijedi kvalitet života građana Crne Gore, posebno najranjivijih grupa.

Uloga Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu kao relevantnog subjekta u koordinaciji razvoja mreže socijalnih usluga, predlog Startegije ne afirmiše u dovoljnoj mjeri. Štaviše, iako je akcenat reforme sistema na razvoju vaninstitucionalnih oblika zaštite, odnosno različitih socijalnih usluga, prijedlog Strategije uopšte ne priznaje socijalne usluge kao posebno pravo u sistemu socijalne i dječje zaštite, već samo pravo na materijalna davanja.

Predložene mjere za ostvarivanje posebnih ciljeva donošenja strategije nisu adekvatno obrazložene niti su obrazloženi očekivani efekti njihove primjene.

Na više mjesta se u obrazloženju predloženih mjera predlagač Strategije poziva na određene ekspertske analize koje nisu javno dostupne niti je javnost, sa posebnim naglaskom na pružaoce socijalnih usluga u privatnom sektoru, upoznata da su one vršene.

Rokovi za realizaciju predloženih mjera iz akcionog plana su u potpunom neskladu sa rokovima za izradu podzakonskih akata predviđenim novim Zakonu o socijalnoj i dječijoj zaštiti.

Prijedlog Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite je potrebno povući i izraditi novi, koji će biti usklađen sa ciljevima reforme i zasnovan na novim zakonskim rješenjima i rokovima. Kako je već učinjen izuzetak od prakse da se prvo usvoji Strategija a potom Zakon dodatno pomjeranje roka za donošenje Strategije razvoja socijalne i dječije zaštite ne može škoditi ukoliko predlagač ima istinsku namjeru da sistem socijalne i dječje zaštite reformiše i unaprijedi kvalitet života građana Crne Gore, posebno najranjivijih grupa.

Ovdje možete preuzeti Komentare IA na Strategiju razvoja socijalne i dječje zaštite

Dragana Radović

Istraživačica javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *