Saopštenje: Jačanje parlamentarnog nadzora sistema javnih nabavki

Institut alternativa, uz podršku Demokratske komisije za male grantove Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, implementira projekat “Jačanje parlamentarnog nadzora sistema javnih nabavki u Crnoj Gori”.

Uloga Skupštine u praćenju sprovođenja Zakona o javnim nabavkama je ograničena. Skupštinski odbori ne raspravljaju o godišnjim izvještajima Ministarstva finansija u dijelu koji se odnosi na javne nabavke, niti o izvještaju o radu Uprave za javne nabavke. Diskusija u parlamentu o godišnjem budžetu je, takođe, ograničena u odnosu na proces planiranja javnih nabavki. Efikasno planiranje, upravljanje i kontrola sistema javnih nabavki su u neposrednoj vezi sa borbom protiv korupcije, ali i planiranjem budžeta, pa je otuda od posebnog značaja dodatno ojačati skupštinske mehanizme za nadzor.

Imajući u vidu navedeno, IA je pokrenuo projekat koji ima za cilj osnaživanje parlamentarne kontrole sistema javnih nabavki u Crnoj Gori i to putem povećanja kapaciteta Odbora za ekonomiju, finansije i budžet za monitoring implementacije Zakona o javnim nabavkama i drugih propisa od značaja za postupke javnih nabavki, kao i za održavanje redovnih saslušanja u vezi sa postupcima javnih nabavki. U pravcu postizanja definisanih ciljeva u okviru projekta će biti osmišljen vodič za parlamentarni nadzor sistema javnih nabavki na osnovu dobrih praksi kontrole javnih nabavki zemalja EU i zemalja u okruženju, kao i na osnovu parametara za efikasnu kontrolu koji će biti definisani u okviru projekta.

Vodič za efikasniju parlamentarnu kontrolu sistema javnih nabavki će biti dizajniran u saradnji sa članovima Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i ostalim akterima uključenim u postupke, praćenje i kontrolu javnih nabavki (predstavnici Uprave za javne nabavke, Ministarstva finansija, Odbora za antikorupciju, Državne revizorske institucije, civilnog sektora, itd).

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.