Prva godina realizacije strategije reforme javne uprave

Protekla je prva godina primjene Strategije reforme javne uprave i Akcionog plana za njeno sprovođenje. Kao rezultat redovne istraživačke djelatnosti koja uključuje reformu javne uprave, Institut alternativa je u navedenom periodu pratio realizaciju Strategije i Akcionog plana.

U prilog modernizaciji, racionalizaciji i profesionalizaciji sistema državne uprave, Strategijom reforme javne uprave 2011-2016. godine prepoznata je potreba za unaprijeđenjem vladavine prava i odgovornosti javne uprave; poslovnog ambijenta, kvaliteta javnih usluga, kao i instutucionalne stabilnosti, funkcionalnosti i fleksibilnosti sistema javne uprave. Ovi ciljevi, kako je to u Strategiji prepoznato, treba da budu praćeni povećanjem transparentnosti i etičkog nivoa u javnoj upravi, što bi sve doprinijelo daljoj integraciji države u evropski administrativni prostor.

Međutim, u dosadašnjoj primjeni Strategije primjetni su brojni problemi. Naime, iako je Strategijom predviđena obaveza šestomjesečnog izvještavanja ona nije ispunjena, pa ni godinu dana od početka njene primjene nije objavljen niti jedan izvještaj o realizaciji predviđenih aktivnosti.

Tijelo koje je utvrđeno kao nadležno za koordinaciju aktivnosti na ostvarivanju ove Strategije, Savjet za regulatornu reformu i unaprijeđenje poslovnog ambijenta, održao je samo dva sastanka od usvajanja ovog dokumenta, ali nikada nisu razmatrane aktivnosti predviđene Strategijom. Zbog toga je krajnje vrijeme da se obrazuje posebno tijelo čiji bi zadatak podrazumijevao koordinaciju posla na reformi državne uprave. Uostalom, takvo tijelo za oblast lokalne samouprave, Koordinacioni odbor za reformu lokalne samouprave.

Jedan od evidentnih problema je nejasna raspodjela nadležnosti i odgovornosti između Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva finansija u vezi sa ključnim poslovima na realizaciji Strategije.

Šta je do sada učinjeno na reformi javne uprave u Crnoj Gori? Ostvareno tokom 2011. godine rezultat je uključivanja reforme državne uprave u sedam prioriteteta Evropske komisije koji zahtjevaju visok stepen uslaglašenosti sa kriterijumima za članstvo, pa su u okviru realizacije Akcionog plana na ispunjavanju preporuka EK iz 2011. godine usvojeni novi Zakon o državnoj upravi, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave kojom su utemeljene organizacione promjene koje su pojedine organe uprave pozicionirale kao “organe u sastavu” ministarstava. Takođe, predviđena je centralizacija inspekcijskog nadzora i postojanje jedinstvenog inspektorata što je značajna novina u odnosu na prethodno zakonsko rješenje kojim je inspekcijski nadzor bio organizovan u resornim ministarstvima. Uprava za inspekcijske poslove će početi sa radom do kraja maja ove godine, dok će se inspekcijski poslovi fazno objedinjavati i to u prvoj fazi do kraja ove godine, a u drugoj do kraja 2013.

Usvojena je Strategija za razvoj međuopštinske saradnje u Crnoj Gori 2011-2015. godine. Krajem decembra usvojena je Pravno-institucionalna analiza organizacije sistema državne uprave sa prijedlogom budućih rješenja, sa ciljem da identifikuje probleme u funcionisanju uprave (u ljudskom, materijalnom i tehničkom smislu).

Naspram ostvarenog ostale su brojne neispunjene obaveze predviđene Akcionim planom za realizaciju Strategije. Tako, npr, neke od njih su uspostavljanje obaveznih programa obuke za pojedine kategorije službenika/namještenika; unaprijeđenje upravljanja ljudskim resursima kroz centralnu kadrovsku evidenciju i redovno ocjenjivanje rada državnih službenika i namještenika.

Na samom kraju je neophodno ukazati i na potrebu usvajanja Zakona o Vladi kako bi se način organizacije izvršne vlasti zakonski uredio, a ne na osnovu uredbi koje usvaja sama Vlada.

Uzimajući u obzir značaj reforme javne uprave, kao „krovne“ za sve druge reforme u zemlji, od izuzetne je važnosti striktno utvrđena institucionalna koordinacija procesa, kako bi se izbjegla „loša komunikacija“ i preklapanje nadležnosti između Ministarstva finansija i Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i veća ovlašćenja Ministarstva finansija nego što su predviđena Uredbom o organizaciji rada državne uprave.

Institut alternativa će i u narednom periodu nastaviti da vrši monitoring reforme javne uprave u Crnoj Gori u skladu sa principima na kojima funkcionišu državne uprave u okviru evropskog administrativnog prostora, doprinoseći na taj način evaluaciji cjelokupnog procesa koji je zanemaren na nivou Vlade.

Stevo MUK
Predsjednik Upravnog odbora Institut alternativa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *