Problemi sa koncesijama

Ni nakon gotovo godinu dana od početka rada na izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, Crna Gora nema zaokružen i adekvatan zakonski okvir za oblasti javno-privatnih partnerstava i koncesija. Naime, radni tim za izradu predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama je obrazovan odlukom Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem Vlade Crne Gore juna 2011. godine sa zadatkom da do 31. jula 2011. godine pripremi i dostavi Vladi na razmatranje i utvrđivanje Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama. Međutim, rad na izradi izmjena Zakona je prekinut uz obrazloženje da je cjelishodnije raditi na jedinstvenom zakonskom okviru za oblasti javno-privatnog partnerstva i koncesija.

Najave iz Vlade da Crna Gora „ulazi u fazu javno-privatnih partnerstava“, kao i brojni nedostaci Zakona o koncesijama iz 2009. godine (neusklađenost odredbi o konkurentskom dijalogu, procedurama, pojednim definicijama i sl. sa relevantnim EU direktivama) i Zakona o učešću privatnog sektora u vršenju javnih usluga iz 2002. godine trebalo je da ubrzaju izradu novih zakonskih rješenja. Isti zaključak se nameće i na osnovu velikog broja raskinutih koncesionih ugovora koji se po izvještaju o radu Komisije o koncesijama u prvom kvartalu 2012. godine još više povećao. Međutim, pomenuta dinamika izrade zakona za oblasti JPP i koncesija ukazuje na to da on baš i nije na listi prioriteta crnogorske Vlade.

Neophodno je ukazati i na poteškoće u ispunjavanju odredbi važećeg Zakona o koncesijama. Po ovom Zakonu Komisija za koncesije je u obavezi je da vodi i redovno ažurira na svojoj internet prezentaciji registar ugovora o koncesijama. Uz kašnjenje od skoro dvije godine u uspostavljanju ovog registra, crnogorska javnost ni trenutno nije u mogućnosti da ostvari uvid u popis koncesionih ugovora jer je sajt Komisije za koncesije van funkcije.

Novim zakonskim rješenjima neophodno je sadržaj registra ugovora o koncesijama/JPP proširiti tako da sadrži i planove otplata i dugovanja, a javnosti bi trebalo omogućiti i uvid u kompletne ugovore na osnovu kojih je dodijeljena koncesija ili zaključenih po modelu JPP, kao i u finansijske izvještaje realizovanih JPP i koncesija. Na taj način će se povećati transparentnost cjelokupnog procesa i uticati na povećanje kvaliteta ugovora o koncesijama i JPP.

Jovana Marović
Koordinatorka istraživanja

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *