Pojašnjenja: Konkurs „Okupljanja za ljudska prava: Sloboda javne riječi u javnom prostoru”

P O J A Š Nj E Nj A

u vezi sa Konkursom za podršku projektima OCD u Crnoj Gori u okviru projekta

„Okupljanja za ljudska prava: Sloboda javne riječi u javnom prostoru”

Pitanja postavljena na info sesiji

Pitanje 1: Da li je poželjno da se projektne aktivnosti realizuju na teritoriji jedne opštine ili više opština? Da li prednost imaju oni koji realizuju projekat na teritoriji više opština?

Ovaj uslov nije definisan Konkursom, obje opcije su prihvatljive. U oba slučaja, Evaluaciona komisija cijeniće izvodljivost projekta, u skladu sa projektnim aktivnostima, trajanjem projekta i budžetom.

Pitanje 2: Da li projekat može da uključi maloljetne osobe? Da li maloljetne osobe od 15-18 godina mogu da budu ciljna grupa projekata?

Da, ciljna grupa projekta mogu da budu i maloljetna lica, dok god je njihovo učešće u projektu (ukoliko je predviđeno) na dobrovoljnoj osnovi. Evaluaciona komisija cijeniće da li su ciljne grupe jasno definisane i da li projektni ciljevi odgovaraju njihovim potrebama.

Pitanje 3: Da li se ograničenje koje podrazumijeva da se na Konkurs mogu prijaviti OCD sa godišnjim budžetom manjim od 20.000 eura odnosi na 2018. Ili 2019. godinu?

Ograničenje se odnosi na obje godine za koje organizacije koje budu aplicirale dostave finansijski izvještaj, odnosno bilanse stanja i bilanse uspjeha. Uz prijavu na Konkurs, potrebno je dostaviti kopije bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2018. i 2019. godinu, a budžet organizacije za obje te godine mora biti manji od 20.000 eura (manje od 20.000 eura u 2018. godini i manje od 20.000 eura u 2019. godini).

Međutim, ukoliko organizacija još uvijek nije predala završni račun (bilanse stanja i uspjeha) Poreskoj upravi, budući da je zakonski rok za to 31. mart 2020. godine, prihvatiće se kopije bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2017. i 2018. godinu. U tom slučaju, budžet organizacije u 2017. i 2018. godini mora da bude manji od 20.000 eura (manje od 20.000 eura u 2017. godini i manje od 20.000 eura u 2018. godini).

Organizacije koje su registrovane u 2019. godini, treba da dostave kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha samo za 2019. godinu, u kom slučaju je neophodno da njihov budžet u toj godini iznosi manje do 20.000 eura.

Organizacije koje su registrovane u 2018. godini, a nisu još uvijek predale završni račun Poreskoj upravi za 2019. godinu (budući da zakonski rok za to još uvijek nije istekao), treba da dostave kopije bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2018. godinu, ali njihov budžet u toj godini ne smije biti veći od 20.000 eura.

Pitanja postavljenih putem e-maila do 21. februara 2020. godine nije bilo.

Pojašnjenja i odgovore na sva pristigla pitanja u vezi sa Konkursom možete preuzeti ovdje.

Podsjećamo da je rok za prijave 28. februar 2020. godine, do 17h, i da je prijedloge projekata potrebno poslati na email adresu info@institut-alternativa.org.

”Okupljanja za ljudska prava: Sloboda javne riječi u javnom prostoru” je projekat koji sprovodi Institut alternativa u partnerstvu sa Akcijom za ljudska prava, a podržava Evropska unija kroz Instrument za demokratiju i ljudska prava, Program za Crnu Goru 2018. Sadržaj predstavlja isključivu odgovornost Instituta alternativa i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *