Održana predavanja u okviru III modula Škole javnih politika

Predavanja u okviru III modula Škole javnih politika održana su u subotu i nedjelju, 17. i 18. maja 2014. godine. O temi “Evaluacija javnih politika” govorio je Dragiša Mijačić, direktor Instituta za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) iz Srbije.

Agenda III modula Škole javnih politika

Na početku prvog radnog dana pažnja je posvećena razmatranju osnovnih definicija i ciklusa javne politike, temama kojima su se polaznici/e opširnije bavili/e u okviru I i II modula Škole, a koje predstavljaju polaznu osnovu za diskusiju o evaluaciji javnih politika. Kroz grupnu vježbu polaznici/e su pokušali/e identifikovati javne politike u novinskim člancima crnogorskih, srpskih i inostranih izdavača, kao i ocijeniti u kojoj se od 6 faza ciklusa (definisanje problema; definisanje opcija politike; izbor rješenja; koncepcija javne politike; sprovođenje i praćenje javne politike; vrednovanje/evaluacija javne politike) nalaze identifikovane javne politike.

Na osnovu prezentovanih rezultata, došlo se do zaključka da je u medijima najviše prisutno definisanje opcija politike i izbor rješenja javne politike, jer se time najviše bave političari. Na drugoj strani, faza koncepcije javne politike je najmanje prisutna. Kada je u pitanju faza sprovođenja i praćenja javne politike, mediji su se najviše bavili problemima u implementaciji, dok je pažnja donosilaca odluka i medija slabo fokusirana na evaluaciju javnih politika.

U nastavku predavanja iznijeta su neka pojmovna i terminološka preciziranja kroz razlikovanje politike (politics) nasuprot javne politike (policy); monitoringa nasuprot evaluacije; kao i „inputa“, „outputa“ i „outcome-a“. Naglašeno je da je, uprkos težnji NVO da se bave evaluacijom javnih politika, bez saradnje sa vladom koja bi obezbijedila neophodne kvantitativne i kvalitativne podatke, nemoguće proizvesti kredibilni dokument u ovu svrhu. Na drugoj strani, monitoring javnih politika je moguće kvalitetno raditi i na osnovu podataka iz medija, te se organizacije civilnog društva češće bave ovakvim načinom praćenja rada vlade. Detaljno je razmatrana i matrica logičkog okvira.

Kroz podrobnije bavljenje fazom evaluacije, polaznici/e Škole upoznali/e su se sa različitim definicijama i svrhama evaluacije, kao i vrstama (formativna, sumativna, prospektivna; ex-ante, srednjoročna, konačna, ex-post, periodična, ad hoc) i kriterijumima za evaluaciju.

Dio seminara posvećen je i evaluaciji javnih politika u Crnoj Gori, kroz razmatranje primjera ex-ante evaluacije na osnovu Pravilnika o metodologiji za izradu strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave.

Drugi radni dan priveden je kraju razmatranjem analize efekata propisa (Regulatory Impact Assessment – RIA), evaluacije javnih politika u višekorisničkom okruženju, kao i ključnih pitanja evaluacije javne politike.

Kako je akcenat stavljen na praktičnu primjenu usvojenih znanja, pored rada u grupama, polaznici/e su na osnovu prikazanog kratkog dokumentarnog filma imali/e priliku uvidjeti kako se od statistike i analiza može doći do unaprjeđenja javnih politika.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *