Nedostatak antikorupcijske politike u sistemu javnih nabavki u Crnoj Gori

S obzirom na to da javne nabavke predstavljaju jedno od glavnih žarišta korupcije u Crnoj Gori, u Strategiji razvoja sistema javnih nabavki za period 2011-2015. godine nije adekvatno tretirano pitanje suzbijanja korupcije. U Strategiji, kao i u Akcionom planu za njeno sprovođenje ,predviđene su svega dvije mjere za borbu protiv korupcije: potpisivanje sporazuma o saradnji Uprave za javne nabavke sa ključnim antikorupcijskim institucijama (Uprava za antikorupcijsku inicijativu, Komisija za sprječavanje sukoba interesa, Državna revizorska institucija), kao i sprovođenje kampanje o jačanju javne svijesti u postupcima javnih nabavki. Ove mjere nijesu dovoljne za uspješnu antikorupcijsku politiku u narednom četvorogodišnjem periodu, posebno imajući u vidu da je Direkcija, odnosno sadašnja Uprava za javne nabavke, tokom 2010. i 2011. godine potpisala sporazume o saradnji sa ključnim antikorupcijskim institucijama: Upravom za antikorupcijsku inicijativu i Komisijom za sprječavanje konflikta interesa. Rezultati potpisanih sporazuma, odnosno evaluacija saradnje na temelju potpisanih sporazuma, još uvijek nijesu poznati.

Zbog toga je od posebne važnosti mjere za borbu protiv korupcije konkretizovati i definisati u skladu sa rizicima za pojavu korupcije u različitim fazama postupka javne nabavke. Kjučni rizici za pojavu korupcije postoje već u fazi planiranja, pripreme tenderske dokumentacije, tokom sprovođenja postupka javne nabavke, kao i nakon zaključenja ugovora o javnim nabavkama.

Novi Zakon o javnim nabavkama koji je stupio na snagu 1. januara 2012. godine propisuje određena pozitivna rješenja u odnosu na prethodni zakonski okvir, pogotovo u dijelu planiranja javnih nabavki; uslova za učestvovanje u postupku; definisanje predmeta javne nabavke; procedura, itd. Međutim, tri mjeseca nakon stupanja na snagu novog Zakona o javnim nabavkama, još uvijek nije moguće sagledati domete njegove primjene.

Najzad, primjetno je da Plan javnih nabavki za 2012. godinu većine naručilaca i dalje sadrži ukupnu vrijednost javnih nabavki i planirana sredstva za nabavke po vrsti predmeta (robe, radovi, usluge), a ne sadrži okvirno vrijeme za pokretanje postupka i poziciju u budžetu, kako je propisano podzakonskim aktom koji se odnosi na plan javnih nabavki, koji je počeo da se primjenjuje stupanjem na snagu novog Zakona o javnim nabavkama 01. 01. 2012. godine.

mr Milica Popović
Istraživačica javnih politika, Institut alternativa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *