Nadležni ne reaguju na zloupotrebe zapošljavanja u državnim organima

Upravna inspekcija nije na adekvatan način postupila po inicijativi Instituta alternativa i ispitala razmjere u kojima se posredovanje u zapošljavanju koristi za zaobilaženje obavezujućih pravila popune radnih mjesta u državnoj upravi.

Naime, tragom nalaza redovnog monitoringa zapošjavanja i napredovanja u državnim organima koji IA sprovodi drugu godinu zaredom, mi smo podnijeli inicijativu Upravnoj inspekciji da utvrdi da li su određeni organi prekršili Zakon, time što su za poslove koji bi trebalo da budu povjereni isključivo državnim službenicima i namještenicima, angažovali ljude preko agencija za posredovanje u zapošljavanju.

Prema našim nalazima, najmanje dva od ukupno 25 organa državne uprave koji su odgovorili na naše zahtjeve za pristup informacijama su sklopila ugovore o posredovanju u zapošljavanju tokom prošle godine.

Zakon o radu predviđa sklapanje ovakvih ugovora samo za poslove koji ne zahtijevaju posebnu stručnost. Uz to, ovakvi ugovori mogu se sklopiti samo za period do 120 dana.

Međutim, analiza ugovora sklopljenih između organa državne uprave – Agencije za zaštitu životne sredine i Zavoda za školstvo, i Agencije za privremeno zapošljavanje “Dekra” upućuje na zaključak da ovi ugovori nijesu sklopljeni na zakonom previđen način. Naime, “Dekra” je ustupila radnike za poslove koje bi uglavnom trebalo da obavljaju državni službenici, dakle za poslove koji zahtijevaju stručnost, dok je Zavodu za školstvo radnik ustupljen na period duži od 120 dana.

Međutim, u odgovoru na našu inicijativu, Upravna inspekcija tvrdi da u ovim slučajevima nije došlo do zloupotrebe instituta posredovanja u zapošljavanju.

Iako smo od ove institucije, ukazujući na problem “ćutanja administracije”, zatražili da dodatno ispita razmjere u kojima državni organi pribjegavaju posredovanju u zapošljavanju i da li oni time krše propise, Upravna inspekcija nije ništa preduzela po tom pitanju.

Ovakav stav institucije sa ključnim nadležnostima za nadgledanje primjene propisa iz oblasti državne uprave je zabrinjavajući, i može voditi prolongiranju praksi kojima se obesmišljavaju napori na reformi službeničkog sistema.

Naši noviji nalazi tokom istraživanja u okviru projekta “Državna uprava u Crnoj Gori: Jednaka za sve” koji je podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, ukazuju na činjenicu da se posredovanje u zapošljavanju i dalje zloupotrebljava.

Tako je Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki, koja je i prošle godine od strane medija i civilnog sektora kritikovana zbog zaobilaženja popune radnih mjesta na osnovu prethodno raspisanih oglasa, i ove godine preuzela dva radnika od agencija za posredovanje u zapošljavanju za radna mjesta kategorisana Zakonom o državnim službenicima i namještenicima (samostalni savjetnik III i namještenik VI).

Stoga još jednom pozivamo Upravnu inspekciju da adekvatno odgovori na našu inicijativu i preduzme mjere utvrđene propisima o inspekcijskom nadzoru sa ciljem utvrđivanja nepravilnosti i nezakonitosti prilikom zapošljavanja u državnim organima.

Milena Milošević
istraživačica javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *