Letovi ministarstava ispod radara: Direktne nabavke avio-karata

Pojedina ministarstva izbjegavaju obavezu da raspišu postupak javne nabavke avio-karata za službena putovanja, iako na njih troše više od 5.000 eura godišnje, pa novac direktno i netransparentno uplaćuju putničkim agencijama kroz direktne pogodbe.

 

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja u 2022. godini izdvojilo je više od 11.000 eura za avio-karte, bez potpisivanja ugovora kako to nalaže Zakon o javnim nabavkama. Slična je situacija zabilježena i godinu ranije, kod Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, koje je u samo jednom mjesecu, bez ugovora o nabavci, platilo istoj agenciji 7.516 eura za avio-karte i smještaj, na osnovu četiri fakture.

Zakonom o javnim nabavkama predviđena je mogućnost neposrednog sporazuma ili direktne pogodbe koju je moguće zaključiti na iznos do 5.000, bez uračunatog PDV-a. Od januara 2023. godine, izmijenjeni zakon propisuje da je ovu metodu moguće sprovoditi ako je vrijednost godišnje nabavke iste svrhe do 8.000 eura. Jednostavnu nabavku roba, usluga i radova direktnim izborom određenog ponuđača, uz prihvatanje predračuna/fakture, fiskalnog računa ili ugovora nije obavezno sprovesti kroz sistem Crnogorskih elektronskih javnih nabavki (CEJN).

Fakture, dostavljene na zahtjev za slobodan pristup informacijama Institutu alternativa, pokazuju da su neka ministarstva kršila Zakon o javnim nabavkama, ali i “dijelila” predmet javne nabavke avio-karata, ne vodeći računa o procjeni vrijednosti predmeta nabavke na godišnjem nivou.
Iako se za troškove avio karata na nivou Vlade godišnje izdvajaju milionski iznosi, te nabavke nijesu često u fokusu posebne kontrole inspekcije za javne nabavke i Državne revizorske institucije (DRI).

Izostanak tendera pravdaju i sajber napadima

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja (MNTR) u 2022. godini izdvojilo je više od 11.000 eura za avio karte za službena putovanja, kroz direktno pregovaranje sa agencijama koje su kasnije fakturisale troškove.

To Ministarstvo je jednoj turističkoj agenciji tokom oktobra, novembra i decembra 2022. godine uplatilo 6.759,76 eura na osnovu faktura, iako je bilo u obavezi da sprovede postupak kroz elektronski sistem javnih nabavki. U odgovoru na nacrt istraživanja, iz MNTR su pojasnili da su u posljednjem kvartalu te godine nastavili realizaciju službenih putovanja, na način kako se to činilo u periodu jun-septembar. Tvrde i da su obavljali samo neophodna putovanja, krajnje racionalno i ekonomično.

U MNTR priznaju da nijesu imali potpisan ugovor o nabavci organizovanja službenih putovanja u 2022. godini. Tvrde da su razlozi zbog kojih nijesu potpisali ugovor višestruki – sajber napad na informacionu infrastrukturu državne uprave u avgustu prošle godine, datumi rebalansa budžeta, ali i to što su formirani tek u maju 2022. godine, sa “izuzetno malim iznosom opredijeljenim za službena putovanja”.

U ovom Ministarstvu kažu da su za svako putovanje zasebno tražili ponude za avio-karte i smještaj od nekoliko putnih agencija i tvrde da su birali cjenovno najpovoljnije ponude. Ostaje da im vjerujemo na riječ jer to nijesu dužni da dokumentuju. Iako iz MNTR tvrde drugačije, u izvještaju o direktnim jednostavnim nabavkama za ovu godinu navodi se da je za ove nabavke prispjela po jedna ponuda.

Ni Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u 2021. godini nije imalo zaključen ugovor o nabavci avio-karata. To ministarstvo u 2021. godini kroz mehanizam direktne pogodbe potrošilo je 41.700 eura bez PDV-a na avio-karte i hotelski smještaj. Samo u decembru 2021. godine jednoj turističkoj agenciji uplatilili su 7.516 eura za avio-karte i smještaj, na osnovu četiri fakture. Na taj način prekršili su Zakon o javnim nabavkama, jer su prije putovanja bili u obavezi da nabavku sprovedu putem CEJN. Inspekcija je utvrdila da je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma počinilo teži prekršaj tako što je dijelilo predmet javne nabavke, ali prekršajni postupak nijesu pokrenuli zbog protoka vremena.

“Uvidom u dokumentaciju i CEJN, utvrđeno je da za navedene usluge u 2021. nema sprovedenog postupka i zaključenog ugovora, već su iste realizovane direktnim prihvatanjem faktura, čime je subjekt nadzora postupio suprotno članu 27, stav 2 i članu 27 stav 3 i počinio prekršaj iz člana 211…, ali zbog protoka vremenskog perioda neće se pokrenuti prekršajni postupak”, piše u rješenju inspekcije za javne nabavke, koja je inspekcijski nadzor pokrenula na inicijativu Instituta alternativa.

Prema Zakonu o javnim nabavkama, novčane kazne za ovaj prekršaj pravnim licima iznose od 5.000 do 20.000 eura.

U Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma potvrdili su da u 2021. godini, u mandatu ministra Ratka Mitrovića, nijesu imali zaključen nikakav ugovor na osnovu kojeg su fakturisali troškove avio-karata.

Kroz direktne pogodbe prošlo 90.000 eura

Većina ministarstava avio karte za službena putovanja kupovalo je koristeći mehanizam direktne pogodbe. Osam od 12 analiziranih ministarstava avio karte nabavljalo je avio-karte tom metodom, umjesto da tu uslugu sprovede kroz jednostavnu nabavku ili okvirni sporazum. Obje procedure podrazumijevaju objavu poziva na sajtu CEJN, mogućnost svih agencija koje ispunjavaju uslove da učestvuju kao ponuđači kroz transparentnu proceduru, ali i žalbe, ukoliko su nezadovoljni ishodom.

Osam ministarstava, tokom 2022. godine, kroz direktno ugovaranje na avio-karte potrošilo je više od 90.000 eura.

Ministarstvo ekonomskog razvoja nabavilo je u prošloj godini avio-karte od osam različitih agencija i u tu svrhu potršilo 43.000 eura, što je više od pola ukupne cifre (85.147,45 eura), opredijeljenih za jednostavne nabavke ispod 5.000 eura.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma na avio karte potrošilo je 15.000, a Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja blizu 11.000 kod tri agencije. Prema fakturama, Ministarstvo rada i socijalnog staranja potršilo je 10.000 eura, ljudskih i manjinskih prava više od 7.000, a Ministarstvo vanjskih poslova 5.000 eura.

 

Novčane kazne za dijeljenje predmeta nabavke

Inspekcija za javne nabavke tokom 2022. godine utvrdila je da je u 11 slučajeva predmet javne nabavke dijeljen, kako bi se izbjegla primjena Zakona o javnim nabavkama i raspisivanje otvorenog postupka.

Prema odgovorima Uprave za inspekcijske poslove (UIP), kontrolisano je 366 jednostavnih javnih nabavki, uključujući i podjelu predmeta nabavke u cilju zaobilaženja transparente procedure. Pronađeno je 23 nepravilnosti, od kojih se gotovo polovina odnosi na dijeljenje predmeta nabavke. Inspekcija je zbog ovih nepravilnosti izrekla 18 novčanih kazni, u iznosu od 25.050 eura i podnijela devet zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Godinu ranije, kontrolisana je 361 jednostavna nabavka i utvrđeno 36 nepravilnosti, a 12 se odnosilo na dijeljenje predmeta nabavke. Iz UIP su rekli da su izrekli 32 novčane kazne izdavanjem prekršajnih naloga u iznosu od 52.800 eura.

Ova inspekcija je kontrolisala i nabavku avio-karata, ali samo u vezi sa činjenicom da naručioci ne vode evidenciju po opisima predmeta nabavke zbog velikog broja predmeta nabavke, ali i varijacija, jer se dešavalo da dio državnih organa nabavlja avio-karte i hotelski smještaj, drugi samo avio-karte, dok pojedini traže usluge turističkih agencija, službenih putovanja i slično.

Ovaj istraživački tekst nastao je u okviru projekta “Javne nabavke pod lupom – Čuvari da čuvaju!“, koji sprovodimo uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji i Crnoj Gori, kroz MATRA program podrške. Projekat ima za cilj da osnaži i motiviše čuvare budžeta da se bore protiv korupcije i neprikladnih uticaja u javnim nabavkama.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *