Javne rasprave za ovu godinu najavila samo tri ministarstva

Više od polovine ministarstava nije objavilo programe rada za tekuću godinu u skladu sa zakonskim obavezama, dok su svega tri ministarstva objavila spisak zakona i strategija o kojima će tokom 2021. godine biti organizovane javne rasprave.

Ministarstva su i ove godine nastavila lošu praksu neobjavljivanja programa svog rada i spiska akata koja će biti na javnoj raspravi tokom godine, čime nisu kreirani adekvatni uslovi za uključivanje građana u kreiranju javnih politika. U pogledu učešća javnosti, nova Vlada je napravila iskorak time što je pripremu programa rada Vlade za 2021. godinu otvorila za sugestije javnosti, što je Institut alternativa zagovarao dugi niz godina.

Vlada Crne Gore je na 17. sjednici, održanoj 30. marta ove godine, usvojila Program rada za tekuću godinu. Iako je treći kvartal na izmaku, do 29. septembra više od polovine ministarstava nije objavilo programe rada u skladu sa obavezom iz Zakona o državnoj upravi. Od 12 ministarstava, programe rada objavilo je njih pet i to: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava i Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, dok je prije svega nekoliko dana to uradilo i Ministarstvo odbrane.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Ministarstvo ekonomskog razvoja na sajtu Vlade imaju objavljen samo srednjoročni program rada za period 2019-2021. godina.

Nastavljena je loša praksa i kada je u pitanju objavljivanje spiska akata o kojima će biti pokrenuta javna rasprava tokom godine. Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija propisana je obaveza ministarstvima da najkasnije 15 dana nakon donošenja programa rada na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objave spisak zakona i strategija o kojima će u njihovoj pripremi sprovesti javnu raspravu sa drugim važnim informacijama.

Do današnjeg dana, spisak akata za javnu raspravu za 2021. godinu objavili su samo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta. To smo utvrdili naprednom pretragom izvršenom zaključno sa 28. septembrom.

Vlada je u ovom mandatu Skupštini do sada predala 48 prijedloga zakona, a od toga je samo za njih šest održana javna rasprava.

Podsjećamo da je Vlada u svom Programu navela da se kao osnovni principi u budućem planiranju politika i planiranju rada Vlade žele postaviti transparentnost i otvorenost ka građanima i građankama kako bi se podstakla diskusija o ključnim prioritetima i pravcima razvoja javnih politika.

Neobjavljivanjem programa rada i spiska akata za javnu raspravu, zainteresovana javnost se ne može na adekvatan način upoznati sa planovima i obavezama ministarstava što je prvi preduslov za konsultovanje javnosti. Ministarstva treba da omoguće javnosti da smisleno učestvuje i to prije svega kroz pravovremenu najavu javnih rasprava čije se sprovođenje očekuje tokom ove godine.

Dragana Jaćimović
saradnica na projektima

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *