Državna uprava teško do papira, tonera i vozila

Nedostatak papira i tonera za štampače samo su dio problema koji su, zbog poništenih centralizovanih javnih nabavki, u prošloj godini tištili brojne državne organe. Žalbeni postupci prolongirali pojedine centralizovane nabavke i do osam mjeseci.

Centralizovane javne nabavke sprovodi Uprava za državnu imovinu za kompletnu javnu upravu, a kroz njih institucije nabavljaju kancelarijski namještaj, goriva, vozila i osiguranja.

U 2023. godini ukupno je poništeno devet postupaka centralizovanih javnih nabavki, zbog čega su i neke od uprava, sem papira i tonera mjesecima čekale na nabavku novih i polovnih službenih vozila, računa i reversa. Najveći dio ovih tendera je zatim ponovljen, a kasnije i uspješno okončan, nakon čega su potpisani i ugovori sa ponuđačima, dok su za neke postupke u toku postupci pred Upravnim sudom. Šest od devet tendera se odnosilo na nabavku kancelarijskog namještaja i materijala, dok su tri bila vezana za nabavku novih i polovnih vozila.

Tenderi su poništavani iz više razloga, a među njima i radi žalbi zbog nepravilno sačinjenih izjava, neispravnih i nepodnijetih ponuda, isključenja učesnika tendera, odustajanja. Ipak, izdvaja se to što je Uprava za državnu imovinu, za tendere koji se odnose na nabavku kancelarijskog materijala putem okvirnog sporazuma, u sva četiri postupka zahtijevala da ponuđači dokazuju ispunjenost uslova, a što je bio razlog za poništenje tendera.

Kancelarije bez potrepština, dobavljači „ratuju“ žalbama

Prema podacima iz sistema Crnogorskih elektronskih javnih nabavki (CeJN), četiri od devet tendera su poništena radi uloženih žalbi, a sve prigovore je podnijela kompanija „Kastex“. Ova četiri tendera su raspisana početkom aprila 2023. godine, i to za nabavku papira, tonera za štampače, račune, omote, naloge za državne resore. Vrijednost tendera je iznosila od 32,87 hiljade do 310,22 hiljada eura. Na svakoj od ovih nabavki, prvobitno je kao najpovoljniji ponuđač izabrana kompanija „Stratus“, nakon čega je firma „Kastex“ podnosila žalbe. Ove žalbe je Uprava za državnu imovinu smatrala neosnovanim, ali ih je nadležna Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki usvajala pa su tenderi poništeni. Tako su državni organi nabavku papira čekali punih osam mjeseci, na tonere pet, a na dobijanje naloga, omota i reversa po četiri mjeseca.

Kompanija „Kastex“ je u svakoj od žalbi navela i da je od njih zahtijevano da ponovo dokazuju ispunjenost uslova za nadmetanje, iako sa Upravom imaju potpisan okvirni sporazum. Okvirne sporazume za ove nabavke potpisuje jedan ili više naručilaca sa jednim ili više ponuđača, kojim se utvrđuju uslovi za zaključivanje ugovora o nabavci za određeni period, određenu cijenu i količinu, a zaključuju se najduže na rok od četiri godine.

“Ako je okvirni sporazum zaključen sa više ponuđača, ugovori na osnovu tog sporazuma zaključuju se: 1) prema uslovima okvirnog sporazuma, bez ponovnog nadmetanja, ako su tim sporazumom utvrđeni svi potrebni uslovi za izvođenje radova, pružanje usluga ili isporuku robe i uslovi sposobnosti utvrđenih tenderskom dokumentacijom”, navodi se u članu 69, stav 1, Zakona o javnim nabavkama.

Najveća među aprilskim nabavkama jeste za papir i proizvode od papira, vrijedna 310,22 hiljada eura. Nakon jedne izmjene tenderske dokumentacije, firma „Stratus“ je odabrana radi najpovoljnije ponude, dok je „Kastex“ uložio žalbu. Komisija je žalbu usvojila jer je od potpisnika okvirnog sporazuma, zahtijevano da ponovo ispunjavaju uslove za nadmetanje, pa je postupak poništen 25. jula. Novi tender je raspisan u međuvremenu 19. juna, s tim da se „Kastex“ sada žalio na činjenicu da je „Stratus“ ponudio cijenu koja je više od 30 odsto niža u odnosu na njihovu. Ova primjedba je djelimično usvojena, jer kako se navodi, nije provjerena osnovanost obrazloženja nerealne ponude, zbog čega je postupak ponovljen 29. septembra. Opet je kao najpovoljniji odabran „Stratus“, s tim da je žalba „Kastex-a“ ovaj put odbijena kao neosnovana krajem novembra. Ugovor vrijedan 310,22 hiljada eura je potpisan sa „Stratus-om“ 18. decembra, a kompanija „Kastex“ je zbog ocjene zakonitosti odbijene žalbe, pokrenula postupak pred Upravnim sudom. U ovom slučaju, državni organi su na nabavku papira čekali više od osam mjeseci.

Osim ovog, među tenderima raspisanim 4. aprila je i onaj vrijedan 210,12 hiljada, za nabavku tonera i kertridža za štampače. Nakon dvije izmjene tenderske dokumentacije, 28. aprila je kao najpovoljnija odabrana ponuda firme „Stratus“, dok je ponuda kompanije „Kastex“ odbijena kao neispravna. „Kastex“ je na tu odluku i izbor drugog ponuđača uložio žalbu 9. maja, istakavši da je postupak nezakonito sproveden i da je njihova ponuda neosnovano i nezakonito odbijena. Naveli su da između ostalog, otvaranje ponuda nije pravilno sprovedeno kao ni zapisnici o tome, da je izabrana nepostojeća ponuda, da odluka nezakonita i da su povrijeđena pravila postupka, kao i da nisu morali da dokazuju ispunjenost uslova zbog okvirnog sporazuma.

Komisija za zaštitu prava je žalbu usvojila nakon mjesec dana i istakla da je postupak nezakonit, jer je od potpisivača okvirnog sporazuma zahtijevano da ponovo dokazuju ispunjenost uslova za nadmetanje, pa je tender poništen 25. jula. U međuvremenu je nakon usvojene žalbe, od 19. juna pokrenut novi postupak iste vrijednosti, koji je prošao više  izmjena tenderske dokumentacije i pojašnjenja, da bi krajem avgusta kao najpovoljnija bilo odabrana ponuda firme „Kastex“. Ugovor sa ovom kompanijom vrijedan 210,12 hiljada je potpisan 19. septembra, a naknadno su potpisana i tri aneksa. Po ovom tenderu, javna uprava je u toku prošle godine čekala najmanje pet mjeseci na nabavku osnovne opreme za rad štampača.

Gotovo identičan slučaj je zabilježen u trećem tenderu raspisanom u aprilu, koji se odnosio na tonere za štampače, a nabavka je bila vrijedna 194,66 hiljada eura. Nakon dvije izmjene dokumentacije, kao najpovoljniji ponuđač 28. aprila izabran je „Stratus“, na šta je kompanija „Kastex“ podnijela žalbu, a zatim je tender poništen 25. jula. Novi je raspisan 19. juna, pretrpio je nekoliko izmjena i dopuna, nakon čega je krajem avgusta „Stratus“ opet izabran kao najpovoljniji. „Kastex“ je podnio žalbu u kojoj je tvrdio da „Stratus“ nije dostavio tenderom propisane tonere, što je Uprava za državnu imovinu osporila i naznačila da se oni mogu koristiti na štampačima. Komisija je djelimično usvojila žalbu, jer Uprava u pobijanju žalbe nije potpuno utvrdila činjenično stanje ponude, pa je postupak ponovljen. Sredinom oktobra je „Stratus“ opet odabran za najpovoljniju ponudu ali je „Kastex“ nakon deset dana uložio žalbu, koja se odnosila na usklađenost navedenih imena tonera u ponudi. Komisija je djelimično usvojila žalbu istakavši da Uprava opet nije potpuno utvrdila činjenično stanje, pa je postupak ponovljen. Zatim je krajem novembra za najpovoljniju ponudu odabran „Kastex“, ali je sada „Stratus“ podnio žalbu takođe vezanu za tehničku specifikaciju. Ona je djelimično usvojena a postupak ponovljen. Odabir ponuđača je i u ovom slučaju završio pred Upravim sudom, jer je i „Stratus“ u martu 2024. godine pokrenuo postupak pred tom institucijom, zbog čega ova nabavka traje godinu dana.

Posljednji među aprilskim je tender vrijedan 32,87 hiljada eura, za nabavku naloga, reversa, računa, omota… Nakon jedne izmjene dokumentacije, „Stratus“ je odabran kao najpovoljniji, dok je „Kastex“ početkom maja dostavio žalbu. Opet je sporeno što se od potpisnika okvirnog sporazuma zahtijeva ispunjenje uslova za nadmetanje, što je Komisija usvojila, pa je tender zvanično poništen 25. jula. Novi tender u istom iznosu počeo je od 19. juna, s tim da je najpovoljniju ponudu na njemu dao „Kastex“ krajem avgusta. Ugovor vrijedan 32,87 hiljada, sa tom kompanijom je potpisan 19. septembra, uz dva kasnija aneksa.

Naručioci da se obučavaju

Za potrebe ovog istraživanja, iz Uprave za imovinu su kazali da izjavljivanje žalbe, produženje roka za donošenje odluke, poništenje centralizovane javne nabavke, dovodi do poteškoća u funkcionisanju i redovnom obavljanju poslova državnih organa, kojima ove robe i usluge trebaju. Pojasnili su da ove probleme prevazilaze kroz aktivnu komunikaciju, odnosno sastanke sa  javnim naručiocima, unifikaciju tehničkih specifikacija, kao i bolje ispitivanje tržišta. Naglasili su da je potrebno, kako bi se ovi problemi ubuduće zaobišli, da naručioci imaju aktivniju ulogu u obukama za centralizovane javne nabavke, koje organizuje Direktorat za politiku javnih nabavki.

“Slaba komunikacija sa državnim organima prilikom dostavljanja tehničkih specifikacija u roku, dostavljanje tehničkih specifikacija koje sadrže greške u karakteristikama predstavljaju glavni razlog zbog kojih ponuđači izjavljaju žalbe. Planiranje potreba za predmetima centralizovane javne nabavke procijenjene vrijednosti u znatno manjem iznosu od stvarnih potreba za posljedicu ima ponovno pokretanje postupka nabavke za određene državne organe. Neusklađenost tehničkih specifikacija između državnih organa za isti predmet nabavke….”, naveli su kao manjkavosti trenutnog sistema centralizovanih javnih nabavki.

Upitani kakve je probleme izazvalo poništenje nabavki kancelarijskog materijala, iz Uprave su naveli da je većina državnih organa imala poteškoća u radu zbog nedostatka papira i papirnih proizvoda, ali i zbog manjka tonera za štampače. Oni su istakli da su ugovori na kraju potpisani, dok su odluke za dva tendera još uvijek pred Upravnim sudom.

UIP pola godine čekao vozila

Sredinom maja 2023. godine je raspisan i tender za potrebe Uprave za inspekcijske poslove (UIP) vrijedan 86,19 hiljada eura, radi zakupa 40 polovnih vozila. Početkom jula je kao najpovoljnija odabrana firma “Auto Čačak”, ali je kasnije dostavila dopis da odustaje od tendera radi tehničke greške koju su poslali u ponudi. Ovaj postupak je poništen 6. jula i ponovo raspisan nakon pet dana, ali mu je vrijednost umanjena na 61,57 hiljadu eura. “Auto Čačak” je krajem tog mjeseca dostavio ponudu, ali je isključen iz postupka jer potrebna izjava nije potpisana, pa je postupak poništen 27. jula. Vrijednost je opet smanjena, pa je sada nova nabavka bila u iznosu od 24,62 hiljade eura, a počela je sredinom septembra. Najpovoljniju ponudu je opet krajem oktobra dostavio “Auto Čačak”, a ugovor vrijedan 24,62 hiljade za zakup 40 vozila, potpisan je krajem tog mjeseca.

Iz UIP-a su u komentaru za istraživanje, kazali da se procijenjena vrijednost nabavke svakim novim pokretanjem postupka smanjivala, jer je period zakupa bio do kraja 2023. godine. Istakli su da smatraju da je trenutni sistem ovih nabavki neefikasan zbog nemogućnosti zaključivanja ugovora na duži vremenski period, zbog čega su državni organi onemogućeni da svoje aktivnosti sprovode kvalitetno i planiranom dinamikom.

„U prilog tome govori i činjenica da je prvobitna Uredba o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga krajem 2017. godine podrazumijevala sprovođenje 12 postupaka za nabavku roba i usluga, nakon čega se donijela Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki krajem 2022. godine, koja sada podrazumijeva sprovođenje sedam postupaka za nabavku roba i usluga, odnosno sprovođenje postupaka nabavke kompjuterskih uređaja i opreme, komunikacione opreme, usluge mobilne telefonije, usluge fiksne telefonije, kao i usluge elektronske komunikacije – internet, a koje su ponovo vraćene organizacionim jedinicama“, istakli su iz UIP-a.

Osim za vozila ove Uprave, poništen je i tender raspisan početkom novembra, koji je imao za cilj nabavku po jednog automobila za ministarstva kulture i ljudskih prava, Zavod za hidrometeorologiju i Upravu za zaštitu kulturnih dobara. Riječ je o ponovljenom postupku vrijednom 75,47 hiljada eura a tender je poništen jer nije bilo ponuda, dok je jedna odbijena jer je bila nepravilno sačinjena.

Fale i stolice i četvorotočkaši

Na listi poništenih tendera je i onaj za nabavku 60 kancelarijskih stolica za Ministarstvo vanjskih poslova, raspisan polovinom decembra 2023. godine. Ovaj tender vrijedan 10,74 hiljade eura poništen je nakon nekoliko dana, jer nije stigla nijedna ispravna ponuda. Jedan ponuđač nije dostavio izjavu na potebnom obrazcu, dok drugi nije priložio dokaz da mu je ponuda u skladu sa potrebnim standardima.

Sredinom tog mjeseca raspisan je i tender za nabavku jednog četvorotočkaša za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, a bio je vrijedan 20,65 hiljada eura. Ova nabavka je pretrpjela jednu izmjenu dokumentacije a poništena je 25. decembra, jer niko nije dostavio ponudu. Ova dva tendera do sredine maja 2024. godine, još nisu ponovljena.

Među vrijednijim tenderima u 2023. godini je i onaj iz sredine juna, raspisan radi nabavke stolova, ormara i stolica, vrijedan 164,23 hiljade eura. On je pretrpio izmjenu dokumentacije, ali je poništen 18. jula, jer izjave ponuđača „Grand design“ i „Was design“ nisu bile pravilno sačinjene, tj. nisu dostavljene na potrebnom obrascu. Novi tender je počeo 31. jula, a sredinom septembra je kao najpovoljnija izabrana ponuda firme „Was design“, sa kojom je ugovor vrijedan 158,87 hiljada eura potpisan krajem oktobra.

U prošloj godini su na prvo raspisivanje, uspješno okončana dva tendera. Prvi, vrijedan 24,99 hiljada eura, odnosio se na nabavku stolova i stolica za Upravu za državnu statistiku Monstat i raspisan je 9. oktobra. Kompanija „Was design“ je sredinom tog mjeseca odabrana radi najpovoljnije ponude, a ugovor vrijedan 23,2 hiljade eura, potpisan je 30. oktobra. Tender je završen za dvadesetak dana. Osim ove, uspješno je okončana i nabavka kancelarijskog namještaja, odnosno tri pulta za Ministarstvo pravde, koja je bila vrijedna 24,99 hiljada eura.  Ovaj tender je raspisan 29. novembra, a kasnije je zahtjev i dopunjen. Za najpovoljnijeg ponuđača odabran je „Was design“, s tim da je zatraženo da ta kompanija dostavi original ili kopiju dokaza za učestvovanje. Ova firma je to učinila, a ugovor vrijedan 16,84 hiljade eura je potpisan 29. decembra. Na ovom tenderu su kao neispravne, odbijene dvije ponude pri čemu jedna, jer je ponuđač ponudio 30 odsto nižu cijenu od ostalih i zakasnio da se izjasni u zakonskom roku o tome. Dok je druga odbijena jer su ponuđača činile dvije kompanije, koje nisu dostavile izjavu o ispunjenosti uslova i nepostojanju sukoba interesa.

Ovaj istraživački tekst nastao je u okviru projekta “Javne nabavke pod lupom – Čuvari da čuvaju!“, koji sprovodimo uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji i Crnoj Gori, kroz MATRA program podrške. Projekat ima za cilj da osnaži i motiviše čuvare budžeta da se bore protiv korupcije i neprikladnih uticaja u javnim nabavkama.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *