Dodatno preispitati pojedina rješenja nacrta novog Zakona o javnim nabavkama

Nacrt novog zakona o javnim nabavkama treba preispitati prije nego što predlog dospije na dnevni red skupštinskog zasijedanja. Smatramo da pojedina rješenja ovog nacrta zahtijevaju dodatnu pažnju i unapređenje.

Nacrt zakona predviđa obaveznu reviziju ugovora vrijednosti preko 1 000 000 eura od strane Državne komisije, iako je prethodna verzija Nacrta sadržala ovu obavezu kada se radi o ugovorima dvostruko manje vrijednosti, odnosno preko 500 000 eura. Smatramo da je adekvatnije rješenje po kojoj obaveznoj reviziji podliježu ugovori preko 500 000 eura.

Napredak u odnosu na prethodni zakonodavni okvir jeste novina o obavezi objavljivanja dopune odnosno izmjene plana, poziva, odluke i ugovora o javnoj nabavci, i ona doprinosi transparentnosti cjelokupnog postupka. Ipak, nivo transparentnosti treba dodatno povećati javnim objavljivanjem izvještaja o sprovođenju pojedinačnih ugovora, statistika o broju poništenih ugovora, statistika o broju i razlozima davanja prethodne saglasnosti na sprovođenje pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva za javno nadmetanje.

U Zakonu je, dalje, neophodno eksplicitno navesti razloge zbog kojih se daje prethodna saglasnost na sprovođenje pregovaračkog postupka, jer je ovaj postupak u najmanjoj mjeri transparentan. Takođe, smatramo da je potrebno precizno navesti sva lica na koja ponuđač može izvršiti uticaj u postupcima javnih nabavki, tako da i lice koje u krajnjem donosi odluku, tj. starješina organa, treba da bude navedeno kao lice na koje se odnose i primjenjuju antikorupcijska pravila i pravila o sukobu interesa.

Imenovanje službenika za javne nabavke je neophodno regulisati na način da se ovo lice bira na osnovu javnog konkursa, jer je riječ o posebnom radnom mjestu sa posebnim ovlašćenjima u okviru organa. Isto tako, ovlašćenja komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda prilikom donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude treba da budu veća. Ova komisija ne treba da predlaže nego da utvrđuje predlog odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Tehnički elementi, tenderska dokumentacija, uslovi učešća u postupku nijesu pojednostavljeni nacrtom. U odnosu na raniju verziju, rokovi su produženi jedino u dijelu koji se odnosi na hitnost postupka sa 15 na 20 dana od dana objavljivanja poziva za javno nadmetanje. S tim u vezi smatramo da rokove treba dodatno preispitati, a uslove učešća u postupku pojednostaviti.

Najzad, odredba po kojoj Državnu komisiju imenuje Vlada na osnovu javnog oglašavanja nije dobro rješenje za izbor ovog tijela. Smatramo da Državnu komisiju treba da imenuje Skupština Crne Gore, te da se utvrdi obaveza redovnog godišnjeg podnošenja izvještaja o radu Komisije Skupštini. Takođe, potrebno je propisati da članovi Državne komisije imaju potrebno iskustvo u obavljanju poslova iz oblasti javnih nabavki, te funkcije članova Državne komisije profesionalizovati. Stoga je u Zakonu neophodno navesti da članovi Državne komisije ne mogu istovremeno da obavljaju drugu javnu ili profesionalnu funkciju.

mr Milica Popović
Saradnica na projektima

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *