Crna Gora u Partnerstvu otvorenih vlada (OGP): Planovi i rezultati

Na javnoj debati “Crna Gora u Partnerstvu otvorenih vlada (OGP): Planovi i rezultati” naša istraživačica, Dina Bajramspahić, je predstavila iskustva u pripremi prvog Akcionog plana i učešće u radu Operativnog tima zaduženog za praćenje njegove realizacije.

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) je, u subotu 29. novembra, organizovao javnu debatu “Crna Gora u partnerstvu otvorenih vlada: planovi i rezultati” na kojoj su u okviru dva panela govorili:

  • Vanja ĆALOVIĆ – izvršni direktorica NVO MANS, nezavisni evaluator za Crnu Goru u okviru Nezavisnog mehanizma za izvještavanje (IRM);
  • Prof. dr Zoran STOILJKOVIĆ – profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu;
  • Dina BAJRAMSPAHIĆ – predstavnica Instituta Alternativa u Operativnom timu za praćenje Akcionog plana;
  • Boris MARIĆ – pravnik Centra za građansko obrazovanje (CGO);

Diskusijama je moderirala Ana SELIĆ (CeMI) a debata je organizovana u okviru projekta „Zastupanje za otvorenu vladu” koji CeMI sprovodi u saradnji sa organizacijama Zapadnog Balkana i Istočne Evrope, a uz podršku Evropske komisije.

Dina je tokom svog izlaganja, između ostalog, istakla:

“Mislim da nema osnova za zadovoljstvo postignutim rezultatima u okviru OGP inicijative. Razlozi za to djelimično izviru od nedostataka samog Akcionog plana: mjere su bile isuviše deklarativno formilisane što je otežalo njihovo sprovođenje, a nedostatak indikatora – praćenje sprovođenja. Za sprovođenje aktivnosti nisu opredjeljena sredstva iz budžeta; jedan broj mjera je preuzet iz drugih Vladinih strateških dokumenata i akcionih planova, pa je broj aktivnosti koje su proizašle iz ove inicijative zaista mali. Jedan broj mjera iako je realizovan, nije proizveo efekte koji su cilj i smisao inicijative: primjer je uspostavljanje portala za elektornske peticije, koji iako je formalno napravljen – nije unaprijedio komunikaciju između građana i Vlade. Sama inicijativa je ostala relativno nepoznata, ne samo građanima Crne Gore, nego čak i organima državne uprave, što sve govori o tome da je incijativa ostala na marginama fokusa Vlade.

U ovom trenutku već značajno kasnimo za svim zemljama uključenim u inicijativu koje su već usvojile Drugi Akcioni plan kroz kvalitetan konsultativni proces sa građanima i organizacijama civilnog društva. Kao što znate, rok za finalnu verziju drugog Akcionog plana za sve zemlje članice bio 15. jun ove godine a za početak sprovođenja novog AP 1. jul, a Crna Gora još uvijek nije ni započela izradu Akcionog plana.

Potrebno je, dakle, što prije imenovati ostale članove novog OGP Operativnog tima, predstavnike Vlade i nevladinih organizacija. Preporuka Instituta alternativa je da se u Operativni tim uključe i prestavnik Unije poslodavaca i Zajednice opština u skladu sa prinicipima inicijative o uključivanju svih segmenata društva u kreiranje javnih politika i građenju snažnije veze između građana i Vlade. Proces izrade novog AP mora biti široko participativan tj. mora aktivno da uključi građane putem npr. konsultativnih sastanaka na kojima će biti predstavljena inicijativa i prikupljeni predlozi građana. Iz iskustva kreiranja i sprovođenja prvog AP uvidjeli smo treba usvojiti manji broj mjera koje će imati transformativni karakter i zaista promijeniti način funkcionisanja državne uprave kada je u pitanju odgovornost, otvorenost, kvalitet javnih usluga.

Za sprovođenje mjera iz novog akcionog plana je neophodno izdvojiti budžetska sredstva čime će se mjeriti stvarna opredijeljenost Vlade da konkretnim aktivnostima doprinese ostvarenju ciljeva inicijative.”

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *