Institut alternativa na sastanku sa predsjednikom Odbora za bezbjednost i odbranu

Na sastanku održanom prošle sedmice, predstavnice Instituta alternativa, Dragana Jaćimović i Bojana Pravilović, predstavile su prijedloge za unapređenje rada Odbora za bezbjednost i odbranu.

Institut alternativa godinama prati rad Skupštine, i Odbora za bezbjednost i odbranu, pa je ovo bila prilika da predstavimo i neke od naših preporuka, kao što su redovno razmatranje izvještaja o primjeni mjera tajnog nadzora, kontrolno saslušanje na temu funkcionalnosti sistema za bezbjednu automatsku razmjenu podataka u cilju suzbijanja kriminala.

Naglasili smo da je automatska razmjena podataka preporuka Evropske komisije koja se ponavlja iz godine u godinu, ali i da svjedočimo da Specijalno državno tužilaštvo još uvijek nema pristup svim bazama podataka. Ukazali smo da smatramo da je važno da ovo pitanje bude razmatrano na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu u cilju utvrđivanja trenutnog stanja i identifikovanja eventualnih prepreka za automatsku razmjenu podataka između institucija koje su i potpisnice Sporazuma za unapređenje saradnje u oblasti suzbijanja kriminala iz 2021. godine.

Dodatno, naglasili smo da je potrebno da Odbor održi konsultativno saslušanje na temu kadrovske politike u Upravi policije, posebno kada se ima u vidu da Ministarstvo unutrašnjih poslova nije pripremalo Kadrovski plan za prethodne tri godine, a nisu ni javno dostupne projekcije o broju službenika koji će da ostvare pravo na penziju. Ovo saslušanje je značajno jer i upravljanje kadrovima u Upravi policije je dio i dva zasebna strateška dokumenta „Strategije razvoja Uprave policije za period 2023-2026“, kao i „Strategije upravljanja ljudskih resursima u Upravi policije 2019-2024“. Potrebno je da Odbor razmotri izvještaj o realizaciji aktivnosti iz navedenih strategija za prethodnu godinu, kao i da isprati u kojoj mjeri predložene mjere od strane Vlade odgovaraju onome što su raniji strateški prioriteti.

Tokom sastanka smo podsjetili i na ključne nalaze iz analize „Parlamentarni nadzor bezbjednosnog sektora i proces evrointegracija“, ukazujući na nedovoljno korišćenje mehanizama poput posjeta institucijama, zahtijevanje posebnih izvještaja, kao i razmatranje zakona i strateških dokumenata u oblasti bezbjednosti i odbrane.

Izmjene odredaba o inspekcijskom nadzoru mimo javnosti i jasnih argumenata

Iako je Ministarstvo javne uprave u zvaničnom odgovoru Institutu alternativa tvrdilo da i dalje ne zna koje sve zakonske izmjene povlači za sobom ukidanje Uprave za inspekcijske poslove, u međuvremenu je pokrenulo izmjene 85 zakona, bez jasnog obrazloženja i kršeći procedure konsultovanja javnosti.

IA je ranije reagovao na brzopletu namjeru Vlade Crne Gore da ukine Upravu za inspekcijske poslove, ukazujući na to da nije utemeljena na adekvatnim analizama, ekspozeu za sastav aktuelne Vlade i Strategiji za reformu javne uprave, i da se ne može izvesti bez negativnih posljedica u predviđenim kratkim rokovima.

Upozorili smo i da Vlada ne raspolaže ni tačnim brojem zakona, koje je neophodno izmijeniti kako bi se izvršila decentralizacija inspekcija, iako su njihove izmjene zahtijevane do 15. februara.

U međuvremenu smo, prateći ovaj proces, od Ministarstva javne uprave (MJU) zatražili spisak zakona čije odredbe je neophodno mijenjati, shodno zaključku Vlade. Međutim, MJU nam je 12. marta odgovorilo da nisu sva ministarstva dostavila odredbe koje je neophodno mijenjati, a da i ona koja jesu, to su uradila djelimično, tj. nisu naznačila sve neophodne izmjene.

Svega tri dana kasnije, Ministarstvo, u proceduri koja predstavlja kršenje Zakona o državnoj upravi i podzakonskih akata o konsultovanju javnosti u izradi zakona, objavljuje Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su propisane odredbe o inspekcijskom nadzoru i poziva javnost na okrugli sto.

Uz Nacrt zakona nije objavljena analiza uticaja propisa, iako podrazumijeva drastičnu reogranizaciju inspekcijskih organa, ali i otvara druga povezana pitanja, poput „sudbine“ i daljeg korišćenja jedinstvenog informacionog sistema, koji predstavlja tehničku podršku sprovođenju, praćenju učinka inspekcijskog nadzora i analizi rizika.

Prateće obrazloženje na jednoj strani nije dovoljno da odgovori na brojna praktična pitanja i izazove. Dodatno, dosadašnje informacije o procesu obiluju netačnostima i kontradiktornostima. Primjera radi, ministar je u emisiji na javnom servisu RTCG tvrdio da treba mijenjati preko 170 zakona, dok je sada namjera da se izmijeni njih dvostruko manje. 

Takođe, tvrdnja da je trenutni kombinovani sistem inspekcijskog nadzora, prema kojem su određene inspekcije u sastavu ministarstava (tzv. resorni princip) a većina u okviru jedinstvenog organa – Uprave za inspekcijske poslove (tzv. funkcionalni princip), jedinstven u Evropi nije tačna, s obzirom na to da, primjera radi, kombinovani pristup organizaciji inspekcijskih službi postoji u Hrvatskoj, koja se u ovoj oblasti smatra primjerom dobre prakse.

Imajući u vidu kontradiktorne informacije o ovom procesu i potencijalne negativne efekte, još jednom apelujemo na Vladu i Ministarstvo da odustane od kršenja zakona i ignorisanja javnosti u donošenju važnih odluka, što prijeti da postane obrazac djelovanja 44. Vlade.

U prilogu dostavljamo rješenje MJU na zahtjev za slobodan pristup informacijama IA.

Milena Muk
Institut alternativa

Poziv na poštovanje obećanja o raskidu sa partitokratijom

Institut alternativa uputio je Poziv poslanicima i poslanicama 28. saziva Skupštine, predsjedniku, potpredsjedniku i članovima i članicama Vlade Crne Gore, da se obavežu na poštovanje obećanja o raskidu sa partitokratijom, a što je ujedno promovisano i kao jedan od principa za sastav 44. Vlade.

U Crnoj Gori postoji konsenzus da zapošljavanje u javnom sektoru obiluje neprimjerenim uticajima, te da kriterijumi političke i druge podobnosti odnose prevagu nad zaslugama i radnom iskustvu. Godinama unazad apelujemo na donosioce odluka da aktivno sudjeluju i izmijene pravni okvir; uz apele, upućivali smo i jasne smjernice i preporuke koje je potrebno implementirati, a koje su sumirane i publikovane u Deklaraciji o borbi protiv korupcije i političkog klijentelizma prilikom zapošljavanja u javnom sektoru.

Međutim, važeći zakonski propisi nisu garancija meritokratije, jer su oni toliko loši i neodređeni da dozvoljavaju sprovođenje javnih konkursa u roku od tri dana, bez detaljno regulisanog načina testiranja, za najveći dio javnog sektora. Zbog toga ne želimo da pristanemo na to da i ovaj talas obećanja ostane na nivou načela, koje će pod plaštom „striktnog pridržavanja zakonskih propisa” omogućiti kandidatima i kandidatkinjama da, bez odgovarajućeg stručnog znanja i vještina, obavljaju najodgovornije poslove u javnom sektoru.

Dovoljno je da posjetite našu posebnu veb stranicu https://mapa-rizika.me i uvjerite se da znamo o čemu govorimo: pogledajte odgovore i njihova obrazloženja da li su ispunjeni elementarni uslovi da se korupcija i neprimjereni uticaji prilikom zapošljavanja u javnom sektoru spriječe.

Stoga, Poziv na poštovanje obećanja o raskidu sa partitokratijom predstavlja opomenu i test posvećenosti članova Vlade, poslanika i poslanica zapošljavanju na osnovu zasluga, koje su zagovarali, naročito dok su bili opozicija. Institut alternativa će pravovremeno povratno informisati javnost o odgovoru na našu inicijativu i stepenu realizacija preporuka.

Javnost ćemo pravovremeno povratno informisati o odgovorima na našu inicijativu i o stepenu realizacije preporuka – da li su prihvaćene ili odbijene.

 

Potrebno unaprijediti srednjoročni program rada Vlade

Prijedlozi Instituta alternativa za unapređenje srednjoročnog programa rada Vlade odnose se uglavnom na jačanje zakonskih i praktičnih garancija zapošljavanja na osnovu zasluga, potrebu sveukupne analize trenutnog sistema inspekcija, primjenu anti-korupcijskih mehanizama u oblasti javnih nabavki i zakonske izmjene u oblasti tajnih podataka.

Nacrt srednjoročnog programa rada Vlade, koji je bio na javnoj raspravi do 9. marta, ostavlja previše prostora za tumačenja, kada su u pitanju ciljevi pojedinačnih predloženih aktivnosti, uprkos naporima da se na generalnom nivou definišu određeni pokazatelji uspjeha.

Naročito prepoznajemo da određene aktivnosti, koje su najavljene netransparentno i bez prethodno sprovedenih analiza, poput ukidanja Uprave za inspekcijske poslove i izmjene brojnih zakona sa ciljem reorganizacije inspekcijskog nadzora, nijesu našle odraz u Nacrtu programa. Smatramo da je neophodno pojasniti dalje planove Vlade u odnosu na ovu oblast, što nije vidjivo iz dokumenta, koji sadrži samo ranije planirane izmjene Zakona o inspekcijskom nadzoru, koje su dostavljane u skupštinsku proceduru i od strane prethodnih vlada.

Takođe, dugo najavljivana Strategija za borbu protiv korupcije se uopšte ne nalazi u Nacrtu programa, iako je Vlada nedavno pokrenula postupak obrazovanja Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije, između ostalog, i sa ciljem pripreme ove Strategije. Smatramo da u samom dokumentu treba jasno navesti razloge i ciljeve donošenja Strategije, posebno u kontekstu najavljivanog dobijanja izvještaja o ispunjenju privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24.

Osim ovog generalnog osvrta, u našim komentarima ukazali smo na potrebu izmjena Zakona o radu, koje bi išle dalje od trenutno planiranog usaglašavanja sa direktivama i EU standardima, sa ciljem da odgovore na prioritetne izazove uspostavljanja  sistema zapošljavanja na osnovu zasluga u javnom sektoru. Između ostalog, izmjene bi trebalo da uspostave pravilo javnog oglašavanja prije zasnivanja radnog odnosa na početnim pozicijama u svim segmentima javnog sektora; propišu trajanje javnih oglasa za zasnivanje radnog odnosa u javnom sektoru od minimum 15 dana; da omoguće licima koja traže zaposlenje u javnom sektoru da pokrenu postupak, odnosno spor ukoliko smatraju da su im prava povrijeđena bez ograničenja koja sada postoje u Zakonu o radu i koja se odnose samo na određena zabranjena ponašanja.

Takođe, u odnosu na planirane izmjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima, smatramo da treba pojasniti i dopuniti njihov opseg. Iako je ovaj Zakon predmet kontinuiranih kritika i Evropske komisije i nevladinog sektora, Nacrt programa ne sadrži jasne razloge niti pojašnjava planirani opseg izmjena, koje su predviđene do četvrtog kvartala 2024. godine. Radna grupa, čiji je dio i predstavnica Instituta alternativa, oformljena je prije duže od godinu dana, ali je članovima/-icama predočeno da će se na unaprijeđenju propisa u ovoj oblasti raditi postepeno, time što će se najprije donijeti hitne izmjene, na kojima institira Evropska komisija, u pogledu pooštravanja usova za zaposlenje, a da će se naknadno raditi i šire izmjene, koje će podrazumijevati uvođenje okvira kompetencija za sve nivoe državne službe, i druge, zahtjevnije izmjene. Međutim, trenutno obrazloženje aktivnosti ne prepoznaje ovu postepenost, pa samim tim, zbunjuje pristup Vlade ovoj važnoj oblasti.

Zbog važnosti da se pruže jasne smjernice za dalju normativnu aktivnost u ovoj oblasti, dali smo konkretne prijedloge, koji se temelje na prethodno detaljno sprovedenim analizama i procjeni rizika od korupcije prilikom zapošljavanja u javnom sektoru, čiji su rezultati i pregled ključnih izazova dostupni na sljedećem linku: https://mapa-rizika.me .

Vladi smo predložili da sprovede analizu učinkovitosti inspekcija u sastavu ministarstava i Uprave za inspekcijske poslove, po istim parametrima. Jedino tako se može pristupiti na argumentovan način eventualnoj reorganizaciji inspekcija. Vlada je od posljednje sveobuhvatne reforme inspekcija 2011. godine nekoliko puta pokušavala da procijeni učinak trenutnog modela, ali uz pristup koji je pratio od raznih metodoloških nedostataka, sa ciljem da opravda trenutni odnos snaga i zainteresovanost pojedinih ministarstava za povratak inspekcija pod njihovo okrilje.

Imajući u vidu da je prema posljednjem izvještaju o javnim nabavkama, u cilju jačanja antikorupcijskih alatki u oblasti javnih nabavki planirano povezivanje sistema e-nabavki sa elektronskim sistemom Agencije za sprečavanje korupcije, smatramo da je važno da Vlada pripremi informaciju dokle se stiglo sa tim procesom i šta su neophodni preduslovi kako bi se navedeni sistemi uvezali.

Podsjetili smo i na raniju preporuku da se kroz Zakon o tajnosti podataka organi vlasti obavežu da pripreme i objave informaciju o broju dokumenata, odnosno, informacija koje su u određenom vremenskom periodu označene stepenom tajnosti.

Svi naši prijedlozi, sa detaljnim obrazloženjima, dostupni su na sljedećem linku.

Tim Instituta alternativa

Protest 15 NVO: Predložene izmjene Krivičnog zakonika opet ne jačaju zaštitu ljudskih prava u Crnoj Gori

Protestujemo zbog toga što nedavno objavljen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore ponovo ne sadrži izmjene važne za zaštitu ljudskih prava.

To je drugi put u tri mjeseca da Ministarstvo pravde ignoriše preporuke i Komiteta protiv torture (CAT) i Komiteta za prava osoba sa invaliditetom (CRPD) i Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja (CPT) i one sadržane u Izvještaju o Univerzalnom periodičnom pregledu za Crnu Goru (Universal Periodic Review – UPR) iako neke od njih datiraju još od 2014. godine. Dodatno, uprkos najavi ministra pravde Andreja Milovića, nije do kraja razmotrena ni mogućnost za uvođenje krivičnog djela Femicid.

Ignorisanje tih preporuka predstavlja propust u adekvatnoj zaštiti ljudskih prava i uspostavljanju pravne sigurnosti, ne ispunjava privremena mjerila za poglavlje 23 i nije u skladu s očekivanom dinamikom reformskih procesa koje državu treba da približe članstvu u Evropskoj uniji.

Ministarstvo pravde je zaključilo Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika posle samo dva sastanka radne grupe, čiji članovi o finalnoj verziji nacrta uopšte nijesu konsultovani. Ovakav postupak izaziva ozbiljne sumnje u svrsishodnost formiranja bilo kakve radne grupe i uključivanja NVO u pripremu zakona i strategija, odnosno procese donošenja odluka. Dodatno, javna rasprava će trajati svega 20 dana – do 18. marta – i to bez okruglog stola, koji bi omogućio širu raspravu sa nadležnim predstavnicima Ministarstva pravde.

Naročito je alarmantno to što je Ministarstvo pravde potrebu za ubrzanim postupkom donošenja izmjena i dopuna obrazložilo “dinamikom rada u okviru Pregovaračkog poglavlja 23 i ispunjenja Privremenih mjerila”. Međutim, od pet predloženih izmjena, samo jedna ima uticaja na ovo poglavlje, dok se ostale pretežno odnose na sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (poglavlje 4 i 24).

Sa druge strane, za proces unaprijeđivanja temeljnih prava, gdje se od Crne Gore zahtjeva, usklađivanje pravnog okvira sa pravnom tekovinom EU i međunarodnim standardima, bilo je ključno inkorporirati i preporuke, primjera radi, Komiteta protiv torture (CAT), Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja (CPT), Komiteta za prava osoba sa invaliditetom, što nije učinjeno iako ih ova tijela godinama ponavljaju i nevladine organizacije kontinuirano insistiraju na njima. Država je dužna da poštuje preporuke ovih tijela, jednako kao i obaveze iz procesa pridruživanja EU.

Prije samo 15 dana, tokom vanredne posjete CPT-a Crnoj Gori, potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić je naglasio da “crnogorska vlada trenutno preduzima konkretne mjere, kao što su izmjene Krivičnog zakonika, namjenjene jačanju pravnog okvira za borbu protiv mučenja i zlostavljanja”. Međutim, nijedan predlog Nacrta se ne odnosi na borbu protiv torture iako je usaglašavanje definicije mučenja sa Konvencijom protiv torture, pooštravanje kaznenih raspona i isključivanje zastarjelosti za sva djela torture bilo zatraženo još tokom javnih konsultacija za njegovu izradu.

Naše NVO će u okviru javne rasprave ponoviti prijedloge koji su Ministarstvu pravde predočeni i putem Radne grupe za izmjenu i dopunu Krivičnog zakonika. Očekujemo od Vlade da obezbijedi hitno usvajanje svih preporuka međunarodnih institucija i tijela i omogući napredak Crne Gore u pregovorima o učlanjenju u Evropsku uniju.

Akcija za ljudska prava (HRA)
Asocijacija Spektra
Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM)
Centar za demokratsku tranziciju (CDT)
Centar za građansko obrazovanje (CGO)
Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG)
Centar za monitoring i istraživanje (CEMI)
Centar za razvoj NVO (CRNVO)
Centar za ženska prava (CŽP)
Crnogorska LGBTIQ asocijacija Kvir Montenegro
Institut alternativa
Institut za medije Crne Gore
Juventas
Sigurna ženska kuća
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG)

Razvoj elektronske državne uprave: Godine ulaganja, a sistemi klimavi

Softver za evidenciju državne imovine plaćen prije deceniju, ali nije izrađen prema specifikacijama, hakeri navodno “zaključali” Portal otvorenih podataka, zbog čega MJU izrađuje treću njegovu verziju. Država izrađuje i novi sistem za elektronsko upravljanje dokumentima, jer stari ne podržava nadogradnju. LARIS, sistem za administraciju lokalnih prihoda, još ne koriste sve opštine.

Registar platili, pa odustali od njega

Nakon skoro deceniju i po ignorisanja propisa, u maju prošle godine završen je popis zemljišta i objekata u vlasništvu Crne Gore i formirana elektronska baza, registar državne imovine. Za izradu tog softvera još 2014. godine plaćeno je skoro 200 hiljada eura, ali registar ni danas nije funkcionalan na način koji je predviđeno.

Popisana državna imovina još ne sadrži i informacije o tome kolika je njena vrijednost.

Registar državne imovine obaveza je utvrđena Zakonom o državnoj imovini još iz 2009. godine. Jedna od obaveza je bila i nabavka integrisanog informacionog sistema za jedinstvenu evidenciju državne imovine, sa ciljem da se u u svakom trenutku ima tačan uvid u stanje, kako ukupne imovine, tako i imovine po pojedinim organima, i da se na brz i efikasan način raspolaže tačnim i kompletnim podacima.

Za taj posao, na tenderu koji je raspisan krajem oktobra 2014. angažovana je privatna firma “Atos” iz Beograda, kao jedini ponuđač. Za taj posao, beogradskoj firmi plaćeno je 199.800 eura, a rok za izvršenje ugovorne obaveze je bio septembar 2015. godine.

Koča Đurišić, koji bio direktor Uprave za katastar i državnu imovinu, „Vijestima” je u martu prošle godine rekao da po dolasku u Upravu nije zatekao ništa od onoga što zakon propisuje kad je u pitanju registar, a da softver iz 2014. godine “nikada nije profunkcionisao”.

Izvještaji DRI pokazuju da taj sistem nije uspostavljen na način na koji je bilo predviđeno ugovorom, da Ministarstvo finansija nije potpisivalo aneks(e) ugovora nakon isteka roka za izvršenje ugovorene obaveze. U konačnom izvještaju o reviziji upravljanja Registrom nepokretnosti državne imovine iz 2023. godine, DRI konstatuje da “integrisani informacioni sistemi SAP FI-AA modul, do okončanja postupka revizije ili juna 2023. godine, nije bio uspostavljen na način predviđen opisom i specifikacijom projekta, koja je sastavni dio Ugovora i nije bilo moguće da Uprava za katastar i državnu imovinu i organi državne isti operativno koriste u predviđenom obimu”.

Aktivnosti na unapređenju funkcionalnosti IT rješenja za upravljanje državnom imovinom i kvaliteta podataka, planirane su Programom reforme upravljanja javnim finansijama za period 2022-2026. godinu. Za tu namjenu predviđeno je 500.000 sredstava iz Budžeta.

Otvoreni podaci “na pauzi” skoro dvije godine

Preko 33 hiljade eura uloženo je od 2017. godine u izradu i održavanje Portala otvorenih podataka (data.gov.me), gdje od maja 2022. nije objavljen nijedan novi set podataka.

Za različite poslove – izradu, održavanje i analizu ranjivosti portala potpisana su tri ugovora, posljednji 2021. godine. Od maja 2022, međutim, na lokaciji data.gov.me ne dešava se ništa.

Iz MJU su u međuvremenu najavili i izradu novog portala i da ministarstvo, u tom pogledu, ima ekspertsku pomoć kanadskih stručnjaka, koje je angažovao Nacionalni demokratski institut (NDI). O tome nisu donijeli konkretnu odluku, a kako su naveli u odgovoru od 22. februara, taj posao je u prvoj fazi realizacije.

“Konkretna odluka o izradi portala ne postoji iz razloga što potreba za Portalom otvorenih podataka proizilazi iz velikog broja strateških dokumenata koji su dio zvaničnih politika Ministarstva javne uprave”, kazali su iz tog resora.

Rok za završetak novog portala, kako su dodali, je do kraja četvrtog kvartala tekuće godine.

Prvi ugovor, tada za uspostavljanje portala otvorenih podataka, 2017. potpisan je sa firmom “Smart Tech” iz Podgorice. Portal data.gov.me predstavljen u julu sljedeće godine.

Ugovor vrijedan 14.042 eura (sa PDV-om), prema dostupnoj dokumentaciji, potpisala je sekretarka Ministarstva javne uprave (MJU) Vesna Ćalović.

Taj resor dvije godine kasnije, za 14.497 eura (sa PDV-om) angažovao je istu firmu za poslove unapređenja i održavanja portala. Novi ugovor potpisala je tadašnja ministarka Suzana Pribilović.

U dokumentaciji koja je dostavljena redakciji na zahtjev za slobodan pristup informacijama (SPI), postoji i treći ugovor, koji je 2021. tadašnja ministarka javne uprave, digitalnog društva, kulture i medija Tamara Srzentić potpisala sa firmom “Codingo”. Ugovor se, kako se navodi u dokumentaciji, odnosio na uslugu analize ranjivosti portala otvorenih podataka sa uslugom podizanja nivoa bezbjednosti i otklanjanja utvrđenih ranjivih tačaka. Za taj posao firmi “Codingo” plaćeno je 4.501,20 eura (sa PDV-om).

Iz MJU, koji u aktuelnoj i prethodnoj Vladi vodi Maraš Dukaj, kazali su da je taj posao sklopljen nakon što je “CEED Consulting” doo iz Podgorice za potrebe tog resora sproveo istraživanje, kako bi identifikovali ključne nedostatke u funkcionisanju portala.

“Kao i skupove nedostajućih najčešće korišćenih otvorenih podataka, jasno praveći razliku između otvorenih podataka i podataka i informacija dobijenih u skladu sa Zakonom o SPI. S obzirom na to da nije bio moguć redizajn portala, u okviru projekta se pristupilo izradi novog, a novi portal je objavljen 26. maja 2022. i konfigurisan na produkcionom serveru MJU. Funkcionisao je do sajber napada krajem avgusta 2022. godine”, navode u odgovoru.

Posljednji setovi podataka na data.gov.me, međutim, objavljeni su tri mjeseca prije sajber napada. Iz resoru javne uprave nisu objasnili šta se dešavalo u ta tri mjeseca – zbog čega nije bilo novih unosa od maja do avgusta 2022. godine

Prema podacima koje su iz MJU saopštili nakon sajber napada, do tog kritičnog događaja, na data.gov.me, 20 institucija objavilo je 197 setova podataka, iz 15 oblasti. Iako i dalje javno dostupan, a nefunkcionalan, portal otvorenih podataka ima i opciju za registraciju, odnosno prijavu korisnika. Na pitanje čemu ta registracija služi i koliko je korisnika registrovano, iz resora Maraša Dukaja odgovorili su kratko: “Nemamo podatak”.

Papir još na snazi

Za licence i održavanje sistema za elektronsko upravljanje dokumentima (eDMS), prema ugovorima sa portala za javne nabavke (cejn.gov.me), od 2017. zaključno sa 2022. godinom, plaćeno je preko 678,5 hiljada eura.

Te poslove dobijale su firme SRC sistemske integracije iz Beograda, te S&T Crna Gora, Digit Montenegro i Čikom iz Podgorice.

Sa Čikomom je u oktobru prošle godine potpisan novi ugovor vrijedan 429.550 eura (sa PDV-om), a taj posao sklopljen je za izradu i održavanje sistema za eDMS, ali i upravljanje procesom elektronskih sjednica Vlade Crne Gore.

Sistem za elektronsku razmjenu dokumenata, kako se navodi u godišnjim izvještajima resora javne uprave i Strategiji digitalne transformacije Crne Gore 2022-2026 iz decembra 2021, jedan je od ključnih Vladinih servisa koji omogućava unapređenje poslovnih procesa postepenim prelaskom sa papirnog na elektronski vid upravljanja dokumentima.

Cilj uvođenja tog sistema bila je brža razmjena informacija, smanjenje papirologije i veća sigurnost pri skladištenju dokumenata.

Sa realizacijom tog projekta, tadašnje Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, koje je vodio Vujica Lazović, kako se navodi u različitim izvještajima, započelo je u oktobru 2009, a sistem za elektronsko upravljanje dokumentima uspostavljen je 2011. godine.

Prema Informaciji o eDMS koju je Vlada usvojila u decembru 2023, taj sistem implementiran je u 23 intitucije.

U istom dokumentu navedeno je i da eDMS i sistemi za upravljanje procesom elektronskih sjednica i za digitalno potpisivanje dokumenata “funkcionišu na zastarjelim platformama, za koje je podrška istekla i koje nije moguće nadograditi”.

“Iz navedenog razloga, biće uspostavljeni novi sistemi, zasnovani na najsavremenijim tehnologijama i u skladu sa najboljim svjetskim praksama i međunarodnim standardima koji uređuju ovu oblast i oblast informacione bezbjednosti”, navedeno je u dokumentu.

Iz Vlade su u istoj informaciji naveli i da je uspostavljanje sistema planirano za prvi kvartal 2024. godine.

Laris koristan, ali nije obavezan

Zajednica opština i UNDP 2019. godine započeli su rad na projektu “Efikasne i transparentne lokalne samoprave”, u okviru kojeg je razvijen LARIS, integrisani sistem administracije lokalnih prihoda.

Javni poziv za razvoj softvera objavio je u maju 2020. godine UNDP, a posao vrijedan 148.725 eura, tada je povjeren firmi “E Smart” iz Srbije.

Iz Zajednice opština rekli su da su projektu pristupili “prvenstveno zato što je DRI u više navrata ukazivala opštinama na manjkavosti njihovih softvera”.

Na pitanje o broju opština koje koriste LARIS, nisu dali precizne podatke, već su rekli da softver u cjelosti koristi najveći broj opština, da ga pojedine primjenjuju parcijalno, a da manji broj uopšte ne koristi.

“Ovo zato što su prethodno razvile svoje softvere. Naime, jedinstveni softver još nije imperativna obaveza, već stvar odluke opštine i poštovanja preporuke DRI”, navode u odgovorima.

U Izvještaju DRI o tematskoj reviziji “Naplata i evidencija sopstvenih prihoda u lokalnim samoupravama”, objavljen 2021. navedeno je da posebni softveri koje koriste neke opštine ne omogućavaju evidentiranje i razdvajanje lokalnih javnih prihoda po godinama i da u nekim opštinama sofver uopšte ne postoji, već se prihodi evidentiraju u Wordu ili Excelu.

“Nakon uvida u funkcionalnosti softvera LARIS, DRI je svim opštinama preporučila da koriste LARIS radi pojednostavljenja i unapređenja poreskog postupka, lakše komunikacije i nižih troškova poreskih obveznika”, piše u tom izvještaju DRI.

Iz Zajednice opština kazali su da je ta preporuka prihvaćena od dijela opština koje do tada nisu koristile LARIS, “pa je, recimo, tokom 2023. godine Opština Ulcinj postala jedna od korisnica, dok je Opština Bar pokazala interesovanje za korišćenje najvećeg broja modula”.

Pitanja o tome da li koriste LARIS, upućeno je svim lokalnim samoupravama. Odgovor su dostavili iz opština Bijelo Polje, Cetinje, Rožaje i Tivat.

Sudeći prema odgovorima, opštine koje ga koriste, zadovoljne su ti softverom, iako ga koriste na različite načine. Navode i da im taj softver pruža mogućnost umrežavanja sa drugim javnim registrima, koji su važni za obračun lokalnih prihoda.

Tivat nudi onlajn plaćanje poreza

Među opštinama koje koriste LARIS i koje su dostavile odgovor u vezi sa tim, jedino tivatska nudi mogućnost građanima da usluge plate putem interneta.
“Moguće je plaćanje onlajn poreza na nepokretnost, turističke takse i naknade za puteve, ali se ono ne oslanja na Laris program. Pokušaćemo u budućnosti u saradnji sa Larisom unaprijediti sistem onlajn plaćanja”, rekli su iz Opštine Tivat.
Iz Opštine Bijelo Polje kažu da za onlajn plaćanje nema interesovanja građana.
“Što se tiče onlajn plaćanja, njega još ne praktikujemo, zbog nezainteresovanosti građana, jer isti više vole da plaćanje izvrše na našoj blagajni ili kod terenskih radnika zaduženih za naplatu”, rekli su iz bjelopoljske Opštine.
U Opštini Cetinje kažu da bi onlajn plaćanje bilo poželjno i da bi dobro bilo i da se sistem poveže sa elektronskom ličnom kartom (eLK), koju Ministarstvo unutrašnjih poslova izdaje već tri godine.
Iz Glavnog grada nisu odgovorili na pitanja o korišćenju LARIS sistema. Uvidom u platformu, nakon prijave, registruje se da dugme za onlajn plaćanje postoji, ali ne radi.

U Informaciji o statusu projekta “eUsluge i digitalna infrastruktura kao mjera odgovora na kovid-19”, koja je usvojena na sjednici Vlade 21. decembra, prošle godine, pored ostalog, navodi se da je onlajn plaćanje poreza na nepokretnost sa Glavnim gradom stopirano “do prevazilaženja određenih izazova koji su uslijedili nakon organizacionih promjena koje su uslijedile, kako na lokalnom, tako i na centralnom nivou”.

Kroz LARIS sistem Glavnog grada, osim toga, u dijelu koji se odnosi na porez na nepokrenosti, iako kao mogućnost postoji, ne može se i preuzeti elektronska verzija rješenja.
Elektronsku verziju rješenja moguće je dobiti na zahtjev putem elektronske pošte.

Za različite aktivnosti koje se sprovode kroz projekat “E-usluge i digitalna infrastruktura kao odgovor na COVID-19”, Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori (UNDP) uz podršku Evropske unije, za tri godine opredijelio je oko 824 hiljade dolara.
Projekat je započeo u januaru 2021. i završava krajem ove godine. Do kraja prošle godine, utrošeno je 622,88 hiljada.
Prema podacima sa vebsajta UNDP u Crnoj Gori, kroz taj projekat za konsultantske usluge firmi CEED, koja je radila analizu portala otvorenih podataka, u 2021. godini plaćeno je 92.875 eura.

Ovaj istraživački tekst nastao je u okviru projekta “Javne nabavke pod lupom – Čuvari da čuvaju!“, koji sprovodimo uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji i Crnoj Gori, kroz MATRA program podrške. Projekat ima za cilj da osnaži i motiviše čuvare budžeta da se bore protiv korupcije i neprikladnih uticaja u javnim nabavkama.