Komentar na nacrt programa borbe protiv korupcije u lokalnoj samoupravi Glavnog grada Podgorice

Imajući u vidu poseban značaj javnih nabavki, javno privatnog partnerstva i koncesija kao potencijalno rizičnih za korupciju, cijenimo da se u Akcionom planu posebna pažnja treba posvetiti ovim pitanjima i mjerama za uspostavljanje veće odgovornosti i transparantnosti u ovim poslovima (njihovom planiranju, ugovaranju, primjeni i nadgledanju odnosno evaluaciji) u Glavnom gradu. U skladu sa time ove oblasti i prateće mjere treba izdvojiti kao posebne cjeline u akcionom planu.

Komentar na nacrt programa borbe protiv korupcije u lokalnoj samoupravi Glavnog grada Podgorice – cjelokupan tekst