Naš tim

PrintFriendly and PDF

Stevo Muk
predsjednik upravnog odbora

Stevo Muk je diplomirao na Pravnom fakultetu (Univerzitet Crne Gore) 1998, a postdiplomske studije završava na Fakultetu političkih nauka. Njegovo prethodno radno iskustvo uključuje Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO (izvršni direktor 1999-2007), Fondacija za otvoreno društvo – Predstavništvo Crna Gora (koordinator programa za civilno društvo, medije i Romskog programa,(2001). Bio je član Savjetodavnog odbora Balkanskog fonda za demokratiju (BTD). Bio je član Savjeta za reformu javne uprave Ministarstva pravde (2003-2006). Radio je za Švedski institut za javnu administraciju (SIPU) u regionalnom projektu TACSO.

Osim publikacija Instituta alternativa, autor je ili koautor nekoliko drugih radova (Nacije u tranziciji – Izvještaj o Crnoj Gori za 2010 i 2011, Freedom House; članak o slobodi udruživanja, evropskoj i domaćoj legislativi i praksi za “Ljudska prava i kultura ljudskih prava”, Centar za građansko obrazovanje 2007; “Slaba tradicija, neizvjesna budućnost”, Indeks civilnog društva za Crnu Goru, Civicus, CRNVO, 2007; članci o evropskom Ekonomskom i socijalnom komitetu i civilnom društvu u Evropi za “Nauči o EU”, Centar za monitoring).

Jedan je od osnivača Instituta alternativa, čijim upravnim odborom predsjedava od 2007.

kontakt: stevo@institut-alternativa.org


Dina Bajramspahić
istraživačica javnih politika

Dina Bajramspahić (rođena 18.06.1987. u Bijelom Polju) je trenutno na magistarskim studijama Fakulteta političkih nauka u Podgorici na smjeru evro-atlantske integracije, na kom je i diplomirala specijalističkim radom „Misije EU – akcije bezbjednosne politike“ pod mentorstvom prof. dr Tanje Miščević. Angažovana je kao istraživačica javnih politika u Institutu alternativa od maja 2011. Učesnica je brojnih seminara, konferencija i okruglih stolova, među kojima su i: tri škole za međunarodnu bezbjednost, specijalistički kurs o suočavanju sa prošlošću, Ženske studije, Regionalni euro-atlantski kamp (REACT), Škola demokratije, Škola ljudskih i manjinskih prava, Program studentskog liderstva, itd. Trenutno učestvuje na Young Faces Network Ženevskog Centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF). Od marta 2012. u ime Instituta alternativa, članica je Vladinog Operativnog tima za inicijativu Partnerstvo Otvorenih Vlada (POV). Govori engleski i ruski.

kontakt: dina@institut-alternativa.org


Milena Milošević
istraživačica javnih politika

Milena Milošević radi u Institutu alternativa od jula 2012. godine, kao istraživačica prvenstveno u oblasti reforme javne uprave. Međutim, u svakodnevnom radu pruža i podršku u prikupljanju sredstava i u sveukupnom komuniciranju rada naše organizacije. Milena je koordinatorka projekta “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!”, koji finansira Evropska unija a čija osnovna komponenta je monitoring reforme javne uprave u Crnoj Gori. Milenino prethodno radno iskustvo uključuje dvije godine novinarskog rada za Balkansku mrežu istraživačkih novinara (BIRN), stažiranje u Helenskom centru za evropske studije, i volonterski i honorarni rad za Centar za istraživačko novinarstvo u Srbiji. U maju i junu 2014. godine, provela je mjesec dana kao gostujuća istraživačica u Njemačkom savjetu za spoljne odnose (DGAP), uz finansijsku podršku Evropskog fonda za Balkan u okviru programa obuke usmjerenog na jačanje kapaciteta istraživačkih centara u regionu (TRAIN). Milena je magistrirala političke nauke na Univerzitetu u Atini (studije Jugoistočne Evrope). Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Autorka je brojnih publikacija Instituta alternativa, kao što su: Javne finansije i odgovornost uprave: Šta štiti Zaštitnik?, Back to Basics: Re-affirming the Rule of Law in the Western Balkans, Profesionalizacija rukovodnog kadra u Crnoj Gori: Između države i politike, Monitoring izvještaj: Zapošljavanje i napredovanje u državnim organima u 2014. godini. Tokom 2013. godine, bila je angažovana i kao lokalna ekspertkinja pri izradi studije Evropskog parlamenta o medijskim slobodama i pluralizmu na Zapadnom Balkanu. Učesnica je i govornica na brojnim konferencijama u zemlji i inostranstvu.

Kontakt: milena@institut-alternativa.orgIvana Bogojević
Istraživačica javnih politika

Ivana radi u IA, od novembra 2014, kao istraživačica javnih politika u oblasti odgovornih javnih finansija. U svom radu bavi se lokalnim budžetima, prateći odgovornost lokalnih samouprava u ovoj oblasti. Kroz projektne aktivnosti bavila se radom Državne revizorske institucije sa fokusom na jačanje njenih kapaciteta, posebno u komunikaciji sa civilnim društvom.

Jedna je od autorki studije o Slobodi okupljanja u Crnoj Gori, u okviru projekta Monitoring slobode okupljanja na Zapadnom Balkanu, studije “Monitoring vladavine prava u Crnoj Gori“, u okviru projekta Monitoring i evaluacija vladavine prava na Zapadnom Balkanu, kao i studije “Procjena integriteta Policije u Crnoj Gori“, u okviru projekta Puls integriteta i poverenja policija na Zapadnom Balkanu: POINTPULSE.  Urednica je portala Moj grad. 

Uspješno je pohađala trening pod nazivom “Kreiranje javnih politika i javno zastupanje“ u organizaciji CRNVO-a. Stručno osposobljavanje obavila je u Fondaciji za promovisanje nauke – PRONA, nakon završenih specijalističkih studija na Fakultetu političkih nauka, smjer Međunarodni odnosi. Tokom studija je bila član, a potom i predsjednica studentske organizacije MAPSS (Montenegrin Association of Political Science Students) i član redakcije prvog studentskog portala u Crnoj Gori, Tragom.me. Pod pokroviteljstvom Asocijacije integriteta (čiji je bila član) Fondacije otvoreno društvo (Open Society Fondation), kao i NVO CeMI jedna je od autorki studije “Akademska prevara – Kako izaći iz začaranog kruga?”

Kontakt: ivana@institut-alternativa.org


Aleksandra Vavić
Istraživačica javnih politika

Aleksandra radi u Institutu alternativa od kraja 2014. godine. Koautorka je studije «Sloboda okupljanja u Crnoj Gori», nastale u okviru regionalnog monitoringa slobode okupljanja, kao i studije «Monitoring i evaluacija vladavine prava u Crnoj Gori», u dijelu koji se odnosi na reformu policije, borbu protiv organizovanog kriminala i terorizma. Aleksandra prati rad policije, sa fokusom na kontrolu njenog rada, o čemu je pisala u studiji «Procjena integriteta policije u Crnoj Gori». U okviru istraživačke oblasti Javna uprava, Aleksandra je angažovana na istraživanju i monitoringu reforme javne uprave. Saradnica je u izradi kratke studije praktične politike «Javne finansije i odgovornost uprave: Šta štiti Zaštitnik?». U okviru istraživačke oblasti Parlamentarni program prati i rad parlamenta, a posebno Odbora za bezbjednost i odbranu i Odbora za evropske integracije. Bila je i saradnica u istraživanju ”Analitički monitoring kontrolne funkcije Skupštine Crne Gore”, i u izradi studije «Skupština i nadzor izvršne vlasti», kao i kratke studije «Poslanička pitanja u crnogorskom parlamentu».

Aleksandra je završila Specijalističke studije u oblasti međunarodnih odnosa na Fakutetu političkih nauka na Univerzitetu Crne Gore. U toku studija, bila je potpredsjednica Crnogorskog udruženja studenata političkih nauka, članica Centra za društvena istraživanja i članica Izvršnog odbora Međunarodne organizacije studenata političkih nauka. Stažirala u Kancelariji Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori i bila stipendistkinja Konrad Adenauer fondacije 2014/2015. godine.

Kontakt: aleksandra@institut-alternativa.org


Ana Đurnić
Istraživačica javnih politika

Ana Đurnić, istraživačica javnih politika, anagažovana je u Institutu alternativa od januara 2015. godine. Koautorka je studije «Monitoring i evaluacija vladavine prava u Crnoj Gori» u dijelu koji se odnosi na borbu protiv korupcije, kao i studije «Procjena integriteta Policije u Crnoj Gori», u dijelu koji se odnosi na spoljnu kontrolu koju nad radom Policije vrši Agencija za sprečavanje korupcije i Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama. Bila je saradnica je na istraživanju i pripremi studije «Sretna Nova Agencija – Uspostavljanje crnogorske Agencije za sprječavanje korupcije». Ana je autorka kratkih analiza u formi saopštenja za medije koje se tiču rada ove institucije, poput Prvih pet mjeseci rada Agencije za sprječavanje korupcije. U okviru istraživačke oblasti Odgovorne javne finansije, angažovana je na istraživanjima koja se tiču jačanja transparentnosti i odgovornosti u javnim nabavkama. Jedno od istraživanja iz ove oblasti na kojem je bila angažovana je «Nabavke u Crnoj Gori: Korupcija u zakonskim okvirima». 

Ana je stručno osposobljavanje obavila u Institutu alternativa. Završila je Specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer Međunarodni odnosi. Tokom studija, bila je aktivna članica studentske organizacije Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka – MAPSS, članica Centra za društvena istraživanja na Fakultetu političkih nauka i Debatnog kluba “Agora”. 

Kontakt: ana@institut-alternativa.org


Milica Ražnatović
Istraživačica javnih politika

Milica je počela svoj rad u Institutu alternativa u okviru programa za mlade profesionalce Think Tank Fonda Fondacije za otvoreno društvo u januaru 2016. godine. Asistirala je u izradi studije “Nalaz revizije: dokaz i putokaz – Saradnja DRI i Tužilaštva u Crnoj Gori“ u okviru projekta “Revizori i tužioci na istom zadatku – Saradnjom do odgovornosti“ koju finansira Britanska ambasada u Podgorici. U okviru istraživačke oblasti bezbjednost i odbrana, asistirala je u istraživanju o tužilačkoj istrazi i saradnji policije i tužilaštva. Milica je koautorka studije “Monitoring i evaluacija vladavine prava u Crnoj Gori“ u dijelu koji se odnosi na izbore. U okviru oblasti Odgovorne javne finansije, angažovana je na projektu Open Budget, koji finansira Britanska ambasada u Podgorici.

Milica je završila osnovne studije prevodilaštva na Institutu za strane jezike u Podgorici – modul engleski i francuski jezik. Nakon studija šest mjeseci je stažirala u političkom sektoru Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori 2012. godine. Svoje školovanje nastavila je kao stipendistkinja Vlade Mađarske za dvogodišnji master program Evropskih studija na francuskom jeziku, organizovanog između pravnog fakulteta Univerziteta u Segedinu i SciencesPo-a Univerziteta u Lilu. Milica je kao stipendistkinja Centralnoevropskog Univerziteta (CEU) završila i jednogodišnje master studije u Budimpešti na odsjeku za Studije nacionalizma juna 2015. godine. Učestvovala je u konferenciji ,,Granice i margine” u organizaciji Kluba studenata etnologije i kulturne antropologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu u oktobru 2015. godine.

Kontakt: milicar@institut-alternativa.org


Jovana Bulatović
Istraživačica javnih politika

Jovana Bulatović radi kao istraživačica javnih politika od novembra 2016. u okviru programa za mlade profesionalce Think Tank Fonda Fondacije za otvoreno društvo.

Njeno prethodno radno iskustvo uključuje Centar za razvoj nevladinih organizacija, gde je bila angažovana kao programska saradnica od 2014 do 2016 godine. Takođe, bila je i volonterka pri raznim organizacijama poput MAYAA (Montenegrin-American Youth Alumni Association) i Chachipe a.s.b.l, gdje se između ostalog bavila pitanjima zaštite prava nacionalnih i etničkih manjina. Učestvovala je u nizu konferencija, naučnih skupova i studijskih posjeta koje su se odnosile na EU integracije, socijalno preduzetništvo i društveno odgovorno poslovanje. Učestvovala je i u takmičenjima u simulaciji rada Ujedinjenih nacija u Njujorku i Suda Evropske unije.

Diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Podgorici na smjeru Međunarodni odnosi, a tokom osnovnih studija je godinu dana provela na Illinois State Univerzitetu kao stipendista Vlade SAD-a. Magistarske studije završila je na dvogodišnjem programu Evropskh studija na francuskom jeziku na Institutu za političke nauke Sciece-Po Lille (Francuska) i Univerzitetu u Segedinu (Mađarska).

Kontakt: jovanab@institut-alternativa.org

Saradnici


Jelena Džankić

Jelena Džankić je nedavno odbranila svoju doktorsku disertaciju na Fakultetu za politologiju, psihologiju i društvene nauke Univerziteta u Kembridžu, gdje je završila i magistarske studije kao nosilac OSI/FCO/Chevening stipendije. Ona je viši saradnik u istraživanju Instituta Alternativa. Jelena Džankić je takodje saradnik Univerzitetskog Koledža u Londonu (UCL) na predmetu uporedne političke analize, kao i istraživač na CITSEE projektu Univerziteta u Edinburgu. Na Američkom Univerzitetu u Bugarskoj, gdje je diplomirala sa počastima politologiju i evropskie studije, razvila je interesovanje za tranzicione procese u zemljama jugoistočne Evrope. Njena ostala interesovanja su oblasti demokratizacije, europeizacije, politike identiteta, kao i istorija jugoistočne Evrope. Objavila je više naučnih radova o politici balkanskih zemalja, a aktivna je i u crnogorskom NVO sektoru.

kontakt: jelena@institut-alternativa.org


Marko Sošić

Marko Sošić (rođen 1987. u Podgorici) trenutno završava specijalističke studije na Univerzitetu Crne Gore, Fakultetu političkih nauka, odsjek Evropske studije. Završio je Školu ljudskih i manjinskih prava u organizaciji Centra za građansko obrazovanje. Učestvovao je u takmičenju Balkan Case Challenge, Model Evropskog savjeta u organizaciji WUS Austria, pobijedivši na nacionalnom nivou i uspješno učestvujući na regionalnom takmičenju u Beču. Učestvovao je u programu Young Faces Network Centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga iz Ženeve, na osnovu njegovog eseja o ulozi Crne Gore u mirovnim misijama.

kontakt: marko@institut-alternativa.org


Milica Milonjić

Milica Milonjić je završila specijalističke studije Politikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore odbranom rada na temu “Pravo privatnosti i njegova zaštita, u okviru reforme javne uprave u Crnoj Gori i uvođenja elektronske uprave“. Na istom fakultetu je stekla Bachelor diplomu. Radila je kao saradnica na programima u Centru za građansko obrazovanje, stažirala u Asocijaciji za demokratiju u Bukureštu i volontirala u NVO Djeca prije svega. U NVO Inicijativna grupa Alpbah Podgorica bila je zadužena za odnose sa javnošću, a u Omladinskoj grupi CGO-a je bila angažovana kao koordinatorka. Članica je Mreže alumnista Evropskog fonda za Balkan i dobitnica stipendije Evropskog foruma Alpbah za 2011. godinuFokus njenog istraživačkog rada je na kvalitetu pružanja javnih usluga građanima i privredi, a bavi se i nadzornom ulogom parlamenta u kontroli izvršne vlasti. Kao bivša polaznica Škole javnih politika Instituta alternativa, po početku angažmana u našoj organizaciji postala je koordinatorka ovog posebnog projekta IA.

Kontakt: milica@institut-alternativa.org

Facebook Twitter Email