Nacrt zakona o državnoj upravi: Manje kontrole i transparentnosti

Aktuelnim Nacrtom zakona o državnoj upravi dokidaju se obaveze državne uprave prema Skupštini i time ograničava njena kontrolna funkcija; Nacrt nije usklađen sa nizom drugih propisa.

U svojim komentarima u okviru javne rasprave, upozorili smo na neusklađenost predloženih rješenja sa Poslovnikom o radu Skupštine Crne Gore.

Dok Poslovnik propisuje da poslanici i poslanice imaju pravo na dostupnost svih relevantnih službenih materijala, dokumenata i podataka koji se pripremaju ili prikupljaju u odborima ili Službi Skupštine, Vladi, ministarstvima i drugim organima državne uprave, Nacrt zakona predlaže da ministarstva dostavljaju Skupštini tražene spise i dokumenta samo u okviru parlamentarne istrage.

Smanjivanjem dostupnosti informacija i dokumenata o radu ministarstava koji se mogu dati na uvid poslanicima smanjuje se opseg kontrolne funkcije Skupštine. Naš predlog je zato da se dosadašnja prava poslanika dodatno propišu novim Zakonom o državnoj upravi, time što će precizirati obavezu ministara i starješina organa da, u skladu sa aktom Skupštine, dostavljaju neophodne informacije poslanicima.

Iako je pohvalno što ovaj Nacrt zakona po prvi put uvodi ekplicitnu obavezu objavljivanja prečišćenih verzija propisa, on u jednom dijelu sužava opseg informacija koje organi vlasti, u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, treba proaktivno da objavljuju.

Naime, osim prečišćenih verzija propisa, u Nacrtu se organi uprave obavezuju na objavljivanje strategija, programa rada, izvještaja o radu i drugih strateških dokumenata, organograma i kontakt podataka rukovodnog kadra, i informacija o uslugama ondnosno linka sa informacijama o uslugama. Zakon o slobodnom pristupu informacijama, na drugoj strani, obavezuje sve organe na objavljivanje dvanaest stavki informacija, uključujući spiskove zaposlenih i informacije o zaradama javnih funkcionera.

Zbog toga smo sugerisali da bi, zbog ovlašćenja Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama da vrši inspekcijski nadzor nad proaktivnim objavljivanjem informacija, obavezu objavljivanja konačnih prečišćenih verzija propisa trebalo bliže definisati posebnim zakonom o slobobnom pristupu informacijama, i propisati adekvatne kaznene mjere ukoliko se organi državne uprave ne budu pridržavali ove obaveze.
Pozitivna je i tendencija da se organi državne uprave obavežu na objavljivanje informacija o uslugama, što bi moglo da bude uvod u sačinjavanje kataloga usluga za šta se Institut alternativa zalaže. Međutim, ova tendencija je nacrtom relativizovana mogućnošću da se objavi samo link ka portalu eUprava. Ostavljanje ovakvih alternativa nije dobro, naročito jer sve usluge ne moraju biti prevedene na elektronski format.

Naš predlog je da se eksplicitno propiše obaveza sačinjavanja, objavljivanja i ažuriranja kataloga svih usluga koje organ uprave pruža, nezavisno od toga da li su one dostupne u elektronskom ili drugom formatu.

Smatramo i da je Zakonom o državnoj upravi potrebno utvrditi rokove za pružanje odgovora građanima koji se obraćaju organima državne uprave. Takođe, potrebno je utvrditi obavezu organa da u kraćim rokovima, ukoliko smatra da nije nadležno, uputi primljeno obraćanje nadležnom organu i o tome obavijesti podnosioca upita.

Tim Instituta alternativa

Komentari su u cjelosti dostupni ovdje.

Iza brojki – Presjek rezultata specijalne borbe protiv organizovanog kriminala i „visoke“ korupcije

Već je četrnaest godina od kada u Crnoj Gori, u različitim formatima, postoji specijalizovano tužilaštvo za organizovani kriminal, korupciju, terorizam i ratni zločin. Odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala, kao dio Vrhovnog državnog tužilaštva, počelo je s radom 30. juna 2004. godine. Od tada do danas – Odjeljenje i povezani državni organi nadležni za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije u neprestanom su procesu krivičnopravnih reformi, pod budnim okom Evropske unije.

Tokom tog perioda, nadležnost Odjeljenja 2008. godine proširena je na korupciju, terorizam i ratni zločin, te je zbog toga: povećan broj specijalnih tužilaca; usvojen novi Zakonik o krivičnom postupku 2010. godine, koji je uveo tužilačku istragu; jačani su kapaciteti Tužilaštva, Policije, Carine, Poreske i Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma; formiran je njihov zajednički istražni tim 2011. godine. Nakon svega toga, 2015. godine uspostavljeno je posebno Specijalno državno tužilaštvo, po uzoru na hrvatski "USKOK", da bi mu konačno, u avgustu 2016. godine, nadležnost bila privremeno proširena i na krivična djela iz oblasti izbornih prava.

CIlj ove analize jeste da dâ doprinos radu Specijalnog državnog tužilaštva i Specijalnog policijskog odjeljenja analizom njihovog rada i stanja u oblasti izabranih prelaznih mjerila i davanjem predloga i preporuka za rješavanje problema s kojima se suočavaju u radu. Analiza je strukturirana u tri ključna dijela: u prvom dijelu porede se statistički podaci o krivičnim prijavama, istragama, optuženjima, prisustvu glavnom pretresu i drugi parametri za posljednjih 14 godina; u drugom dijelu analiziraju se rezultati rada u 2017. godini u odnosu na strukturu krivičnih djela; dok su u posljednjem dijelu analizirane institucionalne i druge pretpostavke za rad i dati zaključci s preporukama.

Vlada krije Dinamički plan

Uprkos tome što se Vlada uporno hvali učešćem civilnog društva u crnogorskim pregovorima, ona uporno nastavlja da kreira paralelnu pregovaračku strukturu i paralelne dokumente u odnosu na važeće, iz čije pripreme i praćenja su isključene NVO.

Nakon što je osnovala Savjet za vladavinu prava, kao paralelnu strukturu Radnim grupama za poglavlja 23 i 24, sa potpuno istom svrhom postojanja, u februaru 2018. godine Vlada Crne Gore je usvojila Dinamički plan rada na privremenim i završnim mjerilima pregovaračkih poglavlja Crne Gore s Evropskom unijom[1].

Budući da sadržina Plana nije poznata, nije jasno kakva je veza između ovog dokumenta i Akcionih planova za poglavlja 23 i 24 i drugih važećih doumenata, niti da li su predviđene nove mjere koje bi podstakle realizaciju mjerila.

Iako je Crna Gora prva zemlja koja je uključila predstavnike nevladinih organizacija u zvaničnu pregovaračku strukturu, preciznije Radne grupe za pregovaračka poglavlja, NVO nisu (javno) pozvane da učestvuju u pripremi, čak ni za ona poglavlja čiji su formalno članovi. Ovo se odnosi i na oblasti vladavine prava (poglavlja 23 i 24).

Premda se nijedan razlog za nedostupnost ovog dokumenta ne može pronaći, Ministarstvo evropskih poslova u aprilu ove godine nije dostavilo Institutu alternativa ovaj Plan. Minstarstvo pravde kao nosilac reformi u poglavlju 23 takođe nije dostavilo IA Plan već je proslijedilo zahtjev MEP-u, iako je u faktičkom posjedu ovog dokumenta.

Osim što nema nikakvog osnova da ovaj dokument bude nedostupan za građane, paradoksalno je da je nedostupan i za punopravne članove Radnih grupa, pa čak i one članove koji su potpisali Izjavu o tajnosti kojom su se obavezali na čuvanje podataka u skladu sa zakonom, kao što je slučaj sa predstavnicom IA. Time se članovi radnih grupa iz redova NVO po ko zna koji put dovedeni u neravnopravan položaj.

IA je na sastanku predstavnika NVO sa novim Glavnim pregovaračem, održanom 12. juna, ukazao na sve navedene probleme sa transparentnošću i uporno nastojanje Vlade da se NVO marginalizuju i onemoguće da prate i daju doprinos pregovorima. Međutim, do danas nije preduzeto ništa s tim u vezi.

Zanimljivo je i da je Vlada predvidjela da Ministarstvo evropskih poslova “na mjesečnom nivou obavještava Vladu o sprovođenju Dinamičkog plana”. Od februara 2018. do kraja juna 2018. na dnevnom redu Vladu nije bilo izvještaja i informacija o sprovođenju Dinamičkog plana, a Ministarstvo evropskih poslova je u međuvremenu ukinuto.

Dina Bajramspahić,

istraživačica javnih politika i članica Radne grupe za pregovaračko poglavlje 23 “Pravosuđe i temeljna prava”

 

[1] Informacija o posebnoj sjednici Vlade na kojoj je usvojen Dinamički plan (održana 16.2.2018): http://www.predsjednik.gov.me/vijesti/181768/Vlada-odrzala-Posebnu-sjednicu-na-temu-Evropske-agende-ispunjavanje-obaveza-evropske-integracije-duznost-je-svih-segmenata-drust.html