Transparentost lokalnih transfera: Kako troši moj grad?

Imajući u vidu da lokalne samouprave nisu proaktivne u objavljivanju podataka o svojoj potrošnji i detaljnije analitike iste u svojim finansijskim izvještajima, predmet ovog istraživanja je transparentnost dvije vrste izdataka – transfera za socijalnu zaštitu i transfera za institucije, pojedince, nevladin i javni sektor.

Jednokratne socijalne ili novčane pomoći su oblik socijalne zaštite, ali se u finansijskim izvještajima lokalnih samouprava one ne klasi kuju kao “42 – transferi za socijalnu zaštitu“ već na poziciji “43 – transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru“. Ovakva budžetska klasi kacija nije usklađena sa odredbama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, koji jednokratnu novčanu pomoć de niše kao materijalno davanje u oblasti socijalne zaštite, namijenjeno materijalno ugroženom stanovništvu.

Jednokratne socijalne pomoći se opredjeljuju i pojedincima koji se ne nalaze u teškoj materijalnoj situaciji, pa su tako pojedine lokalne samouprave ova sredstva dijelile u svrhu sponzorstava, održavanja i učestvovanja na kulturnim manifestacijama, sportskim takmičenjima i sl. Tako je Prijestonica Cetinje u prvoj polovini 2016. nenamjenski utrošila 1,443 €. U opštini Nikšić nije regulisan sistem davanja socijalne pomoći, pa se tako sa iste pozicije isplaćuje pomoć za one u teškoj materijalnoj situaciji, ali i za one kojima je pomoć potrebna zarad otvaranja izložbe slika, štampanja knjiga, renoviranja kancelarija u mjesnim zajednicama itd. Na ovakve izdatke, opština je u prvoj polovini 2016. utrošila 1.685 €. Za sponzorstva koja se evidentiraju u okviru jednokratnih socijalnih pomoći utrošeno je 9.751€, u istom periodu. U periodu 2013. do 2015. najviše novca na transfere za socijalnu zaštitu utrošila je opština Bijelo Polje, 397.987,57 €.

Analitičke kartice ne obuhvataju podatke o svrsi isplate za pojedine lokalne samouprave, pa tako nije jasno u koje je svrhe Glavni grad u 2015. utrošio 254,993 € sa pozicije “4316 – jednokratne socijalne pomoći“. Oznaka “pomoć“ u okviru svrhe isplate ne čini transparentnim trošenje ovih sredstava. Kontrolu sadržaja i forme analitičkih kartica ne vrši nijedna institucija, dok sve opštinske odluke o dodjeli jednokratnih socijalnih pomoći osiguravaju diskreciono pravo predsjednika opštine da odlučuje o njihovoj dodjeli.

Transparentnost i kontrolu transfera treba unaprijediti, kroz proaktivno nansijsko izvještavanje opština u toku godine, ne samo uoči izbora, usklađivanje odredaba o jednokratnim socijalnim pomoćima između postojećih akata, kako bi se ovi izdaci evidentirali kao socijalna zaštita, u cilju kreiranja stvarne slike socijalne politike u Crnoj Gori, i kontrolu diskrecionog odlučivanja o dodjeli ovih pomoći.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *