Projekti u toku

PrintFriendly and PDF
Naziv projekta Donator Trajanje projekta Budžet
Efekti mehanizama EU za mjerenje napretka zemalja Zapadnog Balkana BENČER European Fund for the Balkans – Think and Link Regional Programme Decembar 2016 – Decembar 2017. 2.053,67 €
Jačanje transparentnosti transfera za socijalnu zaštitu na lokalnom nivou Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Januar – Decembar 2016. 6,800 €
Civilno društvo za dobru upravu: da služi i zasluži! Evropska unija, Delegacija u Crnoj Gori Januar 2016 – Maj 2018. 172,500 €
WeBER – Projekat civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring reforme javne uprave Evropska unija (Vodeći partner na projektu – Centar za evropske politike, Beograd) Februar 2016 – Februar 2019. Dio koji pripada IA: 153,780.40 €
“Aktivni studenti za održivi razvoj!” Evropska unija Septembar 2016 – Septembar 2017. 2.500 €
“Promovisanje finansijske odgovornosti u Crnoj Gori“ Britanska ambasada April 2016 – Februar 2017. 43,930 £
Puls Zapadnog Balkana za Integritet u policiji (POINT), 3.0 Evropska unija Mart 2017 – Decembar 2017. 7490?
Socijalni karton – pet godina kasnije Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Avgust 2016 – Avgust 2017. 6.184,75 €
Škola javnih politika: monitoring i evaluacija Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Avgust 2016 – Avgust 2017. 10.000,00 €
Ka efikasnijoj borbi protiv korupcije Ambasada Kraljevine Holandije Oktobar 2016 – Mart 2018. 34.594,00 €

Realizovani projekti

Naziv projekta Donator Trajanje projekta Budžet
Monitoring Strategije i Akcionog plana za razvoj policije OEBS – Misija u Crnoj Gori Mart 2016 – Decembar 2016. 3,500 €
Puls Zapadnog Balkana za Integritet u policiji (POINT), 2.0 Evropska unija Mart 2016 – Decembar 2016. 7090
Jačanje kapaciteta potrošačkih organizacije za bolje lokalne usluge u Jugoistočnoj Evropi Open Regional Funds South- East Europe and GIZ Novembar 2014 – Mart 2016 310,120 € (dio koji pripada IA: do 55,000 EUR)
Revizija uspjeha i evaluacija javnih politika na Zapadnom Balkanu: Na istom ili paralelnom kolosjeku Regional Research Promotion Programme. Jul 2014 – Jun 2016. Ukupan budžet: 109, 544.93 (dio koji pripada IA: 26,414.83 EUR)
Revizori i tužioci na istom zadatku – Saradnjom do odgovornosti  Kancelarije za spoljne poslove i Komonvelt Velike Britanije (FCO) Septembar 2015 – Februar 2016. £4,905.00
Upravljanje za rast Crne Gore: Od nas zavisi! Savjet za regionalnu saradnju Avgust 2015 – Januar 2016 19,770 €
Kako do efikasnijih tužilačkih istraga na Zapadnom Balkanu? Regionalni program Matra, Ambasada Kraljevine Holandije Novembar 2015 – April 2016. Dio koji pripada IA: 14,658 €
Monitoring i evaluacija vladavine prava na Zapadnom Balkanu (MERLIN WB) Evropski fond za Balkan – Regionalni Think and Link program Januar – Decembar 2016. 25,000 €
Škola javnih politika (V generacija) Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Januar – Decembar 2016. 12,500 €
Puls Zapadnog Balkana za Integritet u policiji (POINT) Evropska unija, Vodeći partner na projektu – Beogradski centar za bezbednosnu politiku Januar 2016 – Januar 2017. 165,936 €
„Škola javnih politika (IV generacija)“ Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Januar – Decembar 2015 9 500,00 €
“Puls Zapadnog Balkana za Integritet u policiji (POINT)” Evropska unija, Vodeći partner na projektu – Beogradski centar za bezbednosnu politiku Januar 2015 – Januar 2016 Ukupan budžet projekta: 205 765 €
„Monitoring lokalnih budžeta u Crnoj Gori“ UNDP Decembar 2014 – Jun 2015 9 000,00 €
„Čija su javna preduzeća u Crnoj Gori?“ Open Society Foundations – Think Tank Fund Decembar 2014 – Maj 2015 5750.00 $US
„Civilno društvo i građani u brobi protiv korupcije“ Ambasada Kraljevine Holandije Decembar 2014 – Oktobar 2015 20 000,00 €
„Procjena za 2015. godinu sa osnovnim mjerenjem primjene principa“ SIGMA program – Podrška za poboljšanje vladavine i upravljanja – zajednička inicijativa OECD i EU Novembar 2014 – Mart 2015 do 5 500 €
„Evaluacija Strategije reforme javne uprave“ SIGMA program – Podrška za poboljšanje vladavine i upravljanja – zajednička inicijativa OECD i EU Oktobar 2014 – Decembar 2014 do 4 200 €
„Metodološka podrška u procjeni primjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima“ SIGMA program – Podrška za poboljšanje vladavine i upravljanja – zajednička inicijativa OECD i EU Oktobar 2014 – April 2015 do 6 000 €
„Zapošljavanje i napredovanje u državnoj upravi Crne Gore“ Ambasada SAD u Crnoj Gori (Democracy Commissio Small Grants) Avgust 2014 – Avgust 2015 20 000 $ US
„Etički standardi u javnoj upravi Crne Gore – Kako osigurati njihovu primjenu?“ Fondacija Friedrich Ebert Jun – Decembar 2014 do 2 890 €
„Profesionalizacija rukovodnog kadra – Između politike i države“ Fondacija Friedrich Ebert Jun – Decembar 2014 do 4 425 €
“Razvoj opcija za unaprjeđenje sistema srednjoročnog planiranja javnh politika u Crnoj Gori” SIGMA program – Podrška za poboljšanje vladavine i upravljanja – zajednička inicijativa OECD i EU April – Jun 2014 4 000,00 €
“Antikorupcijski mehanizmi i odgovornost policijskih službenika” Misija OEBS-a u Crnoj Gori April – Jun 2014 5 000,00 €
“Zajedno ka odgovornosti – Jačanje uticaja Državne revizorske institucije u Crnoj Gori” Ambasada Kraljevine Norveške Maj 2014 – Maj 2015 24 000,00 €
“Ka održivom uticaju na javne politike(Institucionalni grant)” Open Society Foundations – Think Tank Fund April 2013 – April 2016 165 000,00 $US
“Analitički monitoring kontrolne funkcije Skupštine” Open Society Foundations – Think Tank Fund Januar 2014 – Mart 2015 40 000,00 $US
“Ka boljem regulisanju javno-privatnih partnerstava i koncesija u Crnoj Gori” Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN) Novembar 2013 – Maj 2014 4 715,00 €
“Korupcija na lokalnom nivou – Nulta tolerancija” Evropska unija, IPA 2011 (projekat vodi Centar za građansko obrazovanje) Decembar 2012 – Jul 2014 26,750 € (dio koji pripada IA
“Jačanje međuinstitucionalne saradnje u sistemu krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori” Biro za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL) State Department-a preko Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici u okviru Programa podrške civilnom društvu u oblasti krivičnog pravosuđa Jun 2013 – Jun 2014 30 820,00 $US
“Podsticanje parlamentarnog nadzora sektora bezbjednosti na Zapadnom Balkanu” Ženevski Centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) Septembar 2013 – Jul 2014 6 000,00 €
“Škola javnih politika (III generacija)” Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Februar – Novembar 2014 8 000,00 €
“Prikupljanje podataka za SIGMA procjenu za 2014. godinu” SIGMA program – Podrška za poboljšanje vladavine i upravljanja – zajednička inicijativa OECD i EU Januar – Mart 2014 4 500,00 €
“Civilno društvo za dobro upravljanje i antikorupciju u Jugoistočnoj Evropi – izgradnja kapaciteta za monitoring, zastupanje i podizanje svijesti” Evropska unija (projekat vodi Centar za izučavanje demokratije, Bugarska) Januar 2013 – Januar 2015 14,830.2 € (dio koji pripada IA)
Facebook Twitter Email