Unaprijediti reformu javne uprave

Javna uprava

Racionalizacija i modernizacija državne uprave mora biti jedan od prioriteta u daljem procesu pristupanja zemlje Evropskoj uniji. Sam proces reforme državne uprave tokom prošle godine karakteriše usvajanje novih zakona koji su preduslov za njeno funkcionisanje,…→

Istraga, a parlamentarna!

Blog

Parlamentarna većina treba da shvati kako je parlamentarna istraga, poput drugih mehanizama nadzora vlade, dobra prilika za samu vladu da reafirmiše i argumentuje svoju politiku pred poslanicima i javnošću Donijeta je odluka o sprovođenju prve…→

Javne nabavke – strateški do 2015?

Blog

Mjere u Akcionom planu su široko postavljene i neprecizne, a prisutan je i nejednak tretman koji pojedini djelovi Strategije imaju u okviru Akcionog plana Već desetak godina Crna Gora ima zakonski uređenu oblast javnih nabavki.…→