Intervju za Dan: MUP ukida disciplinsku komisiju

Bezbjednost i odbrana

Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va već po­čet­kom na­red­ne go­di­ne uki­nu­će di­sci­plin­sku ko­mi­si­ju ko­ja je po­kre­ta­la naj­ve­ći broj po­stu­pa­ka za pre­i­spi­ti­va­nje za­ko­ni­to­sti po­stu­pa­nja po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka. Umje­sto to­ga, sum­nji­ve po­li­caj­ce, shod­no od­red­ba­ma no­vog za­ko­na o dr­žav­nim slu­žbe­ni­ci­ma i na­mje­šte­ni­ci­ma…→