Intervju za Dan: MUP ukida disciplinsku komisiju

PrintFriendly and PDF

Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va već po­čet­kom na­red­ne go­di­ne uki­nu­će di­sci­plin­sku ko­mi­si­ju ko­ja je po­kre­ta­la naj­ve­ći broj po­stu­pa­ka za pre­i­spi­ti­va­nje za­ko­ni­to­sti po­stu­pa­nja po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka. Umje­sto to­ga, sum­nji­ve po­li­caj­ce, shod­no od­red­ba­ma no­vog za­ko­na o dr­žav­nim slu­žbe­ni­ci­ma i na­mje­šte­ni­ci­ma ko­ji će stu­pi­ti na sna­gu u ja­nu­a­ru, pre­i­spi­ti­va­će no­va di­sci­plin­ska ko­mi­si­ja ko­ja će da bu­de za­du­že­na za sve dr­žav­ne, lo­kal­ne i po­li­cij­ske slu­žbe­ni­ke.

Is­tra­ži­vač jav­nih po­li­ti­ka u ne­vla­di­noj or­ga­ni­za­ci­ji In­sti­tut al­ter­na­ti­va Di­na Baj­ram­spa­hić, ko­ja je član rad­ne gru­pe za iz­ra­du no­vog Za­ko­na o unu­tra­šnjim po­slo­vi­ma iz ko­jeg se bri­še po­sto­ja­nje di­sci­plin­ske ko­mi­si­je MUP-a, oci­je­ni­la je ovo po­stu­pa­nje kao ve­o­ma ne­ga­tiv­no. Baj­ram­spa­hi­će­va je ob­ja­sni­la da rad do­sa­da­šnje ko­mi­si­je ni­je bio na naj­bo­ljem ni­vou, ali je ka­žnja­va­nje ne­za­ko­ni­tog po­stu­pa­nja po­li­ca­ja­ca bi­lo na ma­kar ne­kom ni­vou. No­vo rje­še­nje, osni­va­nje no­vog or­ga­na ko­ji će bi­ti za­du­žen za sve dr­žav­ne i lo­kal­ne slu­žbe­ni­ke, pre­ma ocje­ni Baj­ram­spa­hi­će­ve, lo­še je iz vi­še raz­lo­ga. Na­i­me, ukla­nja se or­gan ko­ji je u naj­ve­ćoj mje­ri ka­žnja­vao po­li­caj­ce zbog ne­pro­fe­sio­nal­nog po­stu­pa­nja, a ta, ve­o­ma va­žna pi­ta­nja, pre­pu­šte­na su no­voj ko­mi­si­ji ko­ja ne­ma is­ku­stva sa po­li­cij­skim po­slo­vi­ma. Ob­ja­sni­la je i da ni­je re­al­no oče­ki­va­ti da ka­zne­na po­li­ti­ka no­vog or­ga­na osta­ne na istom ni­vou, ka­mo­li da se po­bolj­ša, s ob­zi­rom na to da će jed­na ko­mi­si­ja pre­i­spi­ti­va­ti po­stu­pa­nje de­se­ti­na hi­lja­da dr­žav­nih i lo­kal­nih službenika.

– Ve­o­ma je lo­še što MUP na­mje­ra­va da uki­ne di­sci­plin­sku ko­mi­si­ju na ni­vou MUP-a i da di­sci­plin­ska ko­mi­si­ja ko­ja će bi­ti tek for­mi­ra­na stu­pa­njem na sna­gu Za­ko­na o dr­žav­nim slu­žbe­ni­ci­ma i na­mje­šte­ni­ci­ma (u ja­nu­a­ru) bu­de za­du­že­na za sve dr­žav­ne, lo­kal­ne i po­li­cij­ske slu­žbe­ni­ke. To je kraj­nje neo­d­go­vor­no rje­še­nje. Pri­ro­da po­li­cij­skog po­sla je mno­go dru­ga­či­ja od kla­sič­nog slu­žbe­nič­kog po­sla. Za­to je tre­ba­lo za­dr­ža­ti spe­ci­ja­li­zo­va­nu ko­mi­si­ju ko­ja ima is­ku­stva u ra­du sa po­li­caj­ci­ma – ka­za­la je Baj­ram­spa­hi­će­va.

Pod­sje­ti­la je da re­zul­ta­ti is­tra­ži­va­nja In­sti­tu­ta al­ter­na­ti­va o in­te­gri­te­tu po­li­ci­je u Cr­noj Go­ri po­ka­zu­ju da ni­je be­zna­ča­jan broj po­stu­pa­ka ko­ji se vo­de pro­tiv po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka. Ipak, re­zul­ta­ti is­tra­ži­va­nja po­ka­zu­ju i da za pro­pu­ste na ra­du i ne­za­ko­ni­to po­stu­pa­nje od­go­va­ra­ju sa­mo ni­ži po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci.

– To su naj­če­šće slu­žbe­ni­ci sa ni­žih rad­nih mje­sta i ma­nji pro­pu­sti, dok je si­stem ne­e­fi­ka­san u utvr­đi­va­nju od­go­vor­no­sti za ozbilj­ne pro­pu­ste – do­da­je Baj­ram­spa­hi­će­va.

Ona je uka­za­la na či­nje­ni­cu da MUP po si­ste­ma­ti­za­ci­ji bro­ji 4.600 za­po­sle­nih, a da su re­zul­ta­ti ne­do­volj­ni i da se pre­po­zna­je pro­stor za ve­ću do­sled­nost u po­kre­ta­nju po­stu­pa­ka.
– Di­sci­plin­ski po­stu­pak po­kre­će di­sci­plin­ski tu­ži­lac na osno­vu in­for­ma­ci­ja ko­je do­bi­ja od ru­ko­vo­di­la­ca. Pri­mje­ću­je se da u ne­kim or­ga­ni­za­ci­o­nim je­di­ni­ca­ma po­li­ci­je ru­ko­vo­di­o­ci po­kre­ću vi­še slu­ča­je­va, a u ne­ki­ma ma­nje, a za iste ili slič­ne pri­mje­re po­vre­de slu­žbe­ne du­žno­sti ko­je se če­sto po­na­vlja­ju i to ni­je do­bro. Ta­ko je u 2017. go­di­ni bi­lo po­kre­nu­to 63 po­stup­ka za utvr­đi­va­nje te­že di­sci­plin­ske od­go­vor­no­sti, u 2016. bi­lo ih je 90, go­di­nu da­na ra­ni­je 86, dok su to­kom 2014. go­di­ne po­kre­nu­ta 92 po­stup­ka. Za­to je po­treb­no da me­nadž­ment po­li­ci­je uti­če na ru­ko­vo­di­o­ce ko­jih je po pro­cje­na­ma pre­ko 200, da se ne pra­ve iz­u­ze­ci i ne po­stu­pa se­lek­tiv­no jer se ti­me na­ru­ša­va pra­vič­nost u po­stu­pa­nju i po­vje­re­nje sa­mih slu­žbe­ni­ka u slu­žbu a ti­me ukup­no funk­ci­o­ni­sa­nje po­li­ci­je – po­ja­šnja­va Baj­ram­spa­hi­će­va.

Na­gla­si­la je da se upr­kos to­me mo­ra pri­zna­ti da di­sci­plin­ska ko­mi­si­ja MUP-a sank­ci­o­ni­še vi­še po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka ne­go „dr­žav­na” di­sci­plin­ska ko­mi­si­ja, nad­le­žna za oko 8.000 svih za­po­sle­nih u dr­žav­noj upra­vi, dok za lo­kal­ni ni­vo ne­ma po­da­ta­ka.

– Ne­le­gi­tim­no je ka­zni­ti ijed­nog po­li­caj­ca za pro­pust u ra­du, kad dru­gi ni­je­su ka­žnje­ni ni za kri­vič­na dje­la. Pri­mje­ri pred­me­ta pred Di­sci­plin­skom ko­mi­si­jom: „ni­je uče­stvo­vao u obez­bje­đi­va­nju jav­nog oku­plja­nja bez oprav­da­nja”, „pro­pu­stio da iz­vr­ši kon­tro­lu ula­znih štam­bi­lja”, „spa­vao to­kom pa­tro­le”, „od­bi­li iz­vr­še­nje na­re­đe­nja ru­ko­vo­di­o­ca Sek­to­ra – da sa­slu­ša­ju u svoj­stvu gra­đa­ni­na dva li­ca, na na­čin što su zah­ti­je­va­li pi­sme­no na­re­đe­nje na­čel­ni­ka Odje­lje­nja bez­bjed­no­sti”, „ni­je pre­dao te­le­gram s ozna­kom hit­no­sti na­čel­ni­ku”, itd, itd. Na­rav­no da ima i ozbilj­nih pro­pu­sta, ma­da mno­go rje­đe, ali se kroz di­sci­plin­ski po­stu­pak mo­že iz­re­ći i pre­sta­nak rad­nog od­no­sa – ka­za­la je Baj­ram­spa­hi­će­va, podsje­ća­ju­ći da su ove go­di­ne pro­na­šli dva va­žna pred­me­ta u ko­ji­ma su po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci bo­lo­va­njem iz­bje­ga­va­li da od­go­va­ra­ju pred di­sci­plin­skom ko­mi­si­jom.

Iz­bje­ga­va­ju od­go­vor­nost na vi­šim ni­vo­i­ma

Baj­ram­spa­hi­će­va je uka­za­la da se pri­mje­ću­je da slu­žbe­ni­ci na vi­šim po­zi­ci­ja­ma od­go­va­ra­ju u ma­njoj mje­ri, da ne­ma si­stem­skog od­go­va­ra­nja za re­zul­ta­te i da ima­mo niz slu­ča­je­va gdje je pod po­li­tič­kim uti­ca­jem po­stig­nu­ta pre­ćut­na sa­gla­snost da ni­ko ne­će od­go­va­ra­ti.
– U pr­vom re­du mi­slim na od­go­vor­ne za pre­ko­mjer­nu upo­tre­bu si­le na­kon pro­te­sta, ali je, na­ža­lost, li­sta mno­go du­ža. Kri­vič­na od­go­vor­nost po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka je po­seb­na te­ma i tu iako ima po­ma­ka, ta­ko­đe ni­je­su do­sled­ni – po­ja­sni­la je Baj­ram­spa­hi­će­va.

Tekst originalno objavljen na internet stranici dnevnog lista Dan.

Facebook Twitter Email