Blog: Razgovor i dogovor

Blog, Javna uprava, Parlamentarni program

Izgleda da proces parlamentarnog dijaloga ide u dobrom pravcu. Takav zaključak se može izvesti nakon sastanaka političkih lidera, sastanaka opozicionih stranaka, pristajanja SNP na učešće u dijalogu i otvaranju za učešće u privremenoj vladi vlasti…→

Intervju za Dan – Stevo Muk: Antikorupcijske institucije nespremne za izbornu godinu

Javna uprava, Parlamentarni program

Pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra In­sti­tu­ta Al­ter­na­ti­va (IA) Ste­vo Muk ka­zao je u raz­go­vo­ru za „Dan” da su an­ti­ko­rup­cij­ske in­sti­tu­ci­je ne­sprem­ne za iz­bor­nu go­di­nu. Uka­zao je da je osni­va­nje Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je obi­lje­ži­lo kr­še­nje za­ko­na. Pro­te­klu…→