Intervju: Politički uticaj koči reformu

Javna uprava

Vla­da do 2020. go­di­ne pla­ni­ra da sma­nji broj za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru za 5.000 lju­di, a po­li­tič­ki uti­caj u jav­noj ad­mi­ni­stra­ci­ji je ne­mo­gu­će iz­bje­ći, jer ključ­nim in­sti­tu­ci­ja­ma - mi­ni­star­stvi­ma, ru­ko­vo­de po­li­tič­ke lič­no­sti, ka­za­la je u raz­go­vo­ru…→

Emisija Reflektor: Otvoreno o javnoj upravi

Javna uprava

Milena Milošević učestovala je u emisiji Reflektor, koja se emituje na Televiziji Vijesti, i upozorila na nedostatak dosadašnjih rezultata u racionalizaciji javne uprave. Milena je podsjetila da su ranije inicijative Vlade da smanji broj zaposlenih…→